Adgangsreguleringsloven

1035

30-08-2017

Bekendtgørelse af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser

Administrativ bistandsloven

132

26-02-1992

Lov om gensidig administrativ bistand i sager om direkte og indirekte skatter mellem stater, der er medlem af Europarådet eller OECD

Adoptionsloven

775

07-08-2019

Bekendtgørelse af adoptionsloven

Affalds- og råstofafgiftsloven

412

21-04-2017

Bekendtgørelse af lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven)

Afskrivningsloven

1147

29-08-2016

Bekendtgørelse af lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven)

Aftaleloven

193

02-03-2016

Bekendtgørelse af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område

Aktieavancebeskatningsloven

1148

29-08-2016

Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)

Aktiesparekontoloven

1429

05-12-2018

Aktiesparekontolov

Almenboligloven

119

01-02-2019

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.

Almenlejeloven

228

09-03-2016

Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger

Ambi-tilbagebetalingsloven

389

20-05-1992

Lov om behandling af krav om tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag m.v.

AMU-loven

616

03-06-2019

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Andelsboligloven

1231

11-10-2018

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Anerkendelsesloven

1871

29-12-2015

Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansættelsesbevisloven

240

17-03-2010

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Anvisningsretsloven

1045

06-11-2009

Bekendtgørelse af lov om kommunal anvisningsret

Apotekerloven

801

12-06-2018

Bekendtgørelse af lov om apoteksvirksomhed

Arbejdsmarkedsbidragsloven

471

12-06-2009

Lov om arbejdsmarkedsbidrag (arbejdsmarkedsbidragsloven)

Arbejdsmiljøloven

1084

19-09-2017

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø

Arbejdsskadeafgiftsloven

1345

21-12-2012

Lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v.

Arbejdsskadesikringsloven

216

27-02-2017

Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring

Arveloven

515

06-06-2007

Arvelov

Atomanlægsloven

244

12-05-1976

Lov om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg m.v. (Atomanlægsloven)

Autorisationsloven

731

08-07-2019

Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Barselsloven

67

25-01-2019

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven)

Barselsudligningsloven

281

26-03-2019

Bekendtgørelse af lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (barselsudligningsloven)

Batteriafgiftsloven

244

10-03-2017

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

BBR-loven

797

06-08-2019

Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering

Begravelsesloven

1148

11-09-2018

Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding

Bekendtgørelse af CO2-kvoteloven

1605

14-12-2016

Bekendtgørelse af lov om CO2-kvoter

Bekendtgørelse af lov om gevinstopsparing

1575

12-12-2018

Bekendtgørelse af lov om gevinstopsparing

Bekæmpelsesmiddelafgiftsloven

232

26-02-2015

Bekendtgørelse af lov om afgift af bekæmpelsesmidler

Bemyndigelsesloven

635

09-06-2011

Bekendtgørelse af lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v.

Beskyttelsesrumsloven

732

20-08-2003

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum

Betalingsfristudskydelsesloven

175

12-03-2009

Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Betalingsloven

633

07-06-2010

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Biblioteksloven

100

30-01-2013

Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed

Bidragsopkrævningsloven

769

07-08-2019

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag

Biobrændstofloven

62

17-01-2019

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser (biobrændstofloven)

Bladpuljeloven

1214

27-12-2003

Lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

Blodforsyningsloven

295

27-04-2005

Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven)

Boafgiftsloven

47

12-01-2015

Bekendtgørelse af lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven)

Bogføringsloven

648

15-06-2006

Bekendtgørelse af bogføringslov

Boligbyggeriloven

903

18-08-2011

Bekendtgørelse af lov om boligbyggeri

Boligreguleringsloven

810

01-07-2015

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Boligsparekontraktloven

26

12-01-2005

Bekendtgørelse af lov om boligsparekontrakter

Boneloc-loven

397

02-06-1999

Lov om erstatning til patienter opereret med Boneloc-cement før 1. juli 1992

Borgerservicecenterloven

947

06-07-2017

Bekendtgørelse af lov om kommunale borgerservicecentre og fælleskommunale callcentre

Borteblevneloven

766

04-08-2005

Bekendtgørelse af lov om borteblevne

Brugsmodelloven

91

29-01-2019

Bekendtgørelse af lov om brugsmodeller

Brændstofforbrugsafgiftsloven

1453

30-11-2018

Bekendtgørelse af lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven)

Buskørselsloven

1050

12-11-2012

Bekendtgørelse af lov om buskørsel

Byfornyelsesloven

1228

03-10-2016

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bygningsfredningsloven

219

06-03-2018

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Børne- og ungeydelsesloven

609

03-06-2016

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Børneattestloven

362

02-04-2014

Bekendtgørelse af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.

Børnebidragsloven

773

07-08-2019

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Børnebortførelsesloven

768

07-08-2019

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Børneloven

772

07-08-2019

Bekendtgørelse af børneloven

Børnetilskudsloven

63

21-01-2019

Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Centralstyrelsesloven

790

10-09-2002

Bekendtgørelse af lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v.

Cfc-afgiftsloven

69

17-01-2017

Bekendtgørelse af lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser

CFCS-loven

836

07-08-2019

Bekendtgørelse af lov om Center for Cybersikkerhed

Checkloven

558

25-08-1986

Bekendtgørelse af checklov

Chokoladeafgiftsloven

1010

03-07-2018

Bekendtgørelse af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven)

Civilarbejderloven

254

19-03-2004

Bekendtgørelse af lov om pensionering af civilt personel m.v. i forsvaret (civilarbejderloven)

CMR-loven

1122

18-09-2015

Bekendtgørelse af lov om fragtaftaler ved international vejtransport

CO2-afgiftsloven

321

04-04-2011

Bekendtgørelse af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

CPR-Loven

646

02-06-2017

Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister

CVR-loven

653

15-06-2006

Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Virksomhedsregister

Dagtilbudsloven

824

15-08-2019

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Danske Lov

11000

01-01-1753

Kong Christian Den Femtis Danske Lov (* 1) (* 2)

Deltidsloven

1142

14-09-2018

Bekendtgørelse af deltidsloven

Deponeringsloven

339

02-04-2014

Bekendtgørelse af lov om skyldneres ret til at frigøre sig ved deponering

Designloven

89

29-01-2019

Bekendtgørelse af designloven

DIS-loven

68

17-01-2014

Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Dobbeltbeskatningsloven

945

23-11-1994

Lov om ophævelse af lov om indgåelse af overenskomster med fremmede stater til undgåelse af dobbeltbeskatning m.v.

Domæneloven

164

26-02-2014

Lov om internetdomæner

Dopingloven

232

21-04-1999

Lov om forbud mod visse dopingmidler

DTU-loven

531

28-05-2013

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje

Dykkerloven

69

17-01-2014

Bekendtgørelse af lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v.

Dyreforsøgsloven

474

15-05-2014

Bekendtgørelse af lov om dyreforsøg

Dyreværnsloven

20

11-01-2018

Bekendtgørelse af dyreværnsloven

Dødsboskatteloven

426

28-03-2019

Bekendtgørelse af lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven)

Dødsboskifteloven

1335

26-11-2015

Bekendtgørelse af lov om skifte af dødsboer

Ecodesignloven

1068

15-09-2010

Bekendtgørelse af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter

EGTS-loven

346

14-04-2016

Bekendtgørelse af lov om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS)

E-handelsloven

227

22-04-2002

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel

Ejendomsavancebeskatningsloven

132

25-01-2019

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom

Ejendomsvurderingsloven

654

08-06-2017

Ejendomsvurderingsloven

Ejendomsværdiskatteloven

486

14-05-2013

Bekendtgørelse af ejendomsværdiskatteloven

Ejerlejlighedsloven

1713

16-12-2010

Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder

Elafgiftsloven

308

24-03-2017

Bekendtgørelse af lov om afgift af elektricitet

Elforsyningsloven

840

15-08-2019

Bekendtgørelse af lov om elforsyning

Emballageafgiftsloven

1236

04-10-2016

Bekendtgørelse af lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven)

Epidemiloven

814

27-08-2009

Bekendtgørelse af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme

Erhvervelsesloven

265

21-03-2014

Bekendtgørelse af lov om erhvervelse af fast ejendom

Erhvervsfondsloven

712

25-06-2014

Lov om erhvervsdrivende fonde

Erhvervslejeloven

1218

11-10-2018

Bekendtgørelse af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (erhvervslejelov)

Erhvervsuddannelsesloven

282

18-04-2018

Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser

Erstatningsansvarsloven

1070

24-08-2018

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Etableringskontoloven

1175

30-10-2014

Bekendtgørelse af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

EUDP

555

06-06-2007

Lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Europa-Parlamentsvalgloven

140

07-02-2019

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

EUX-loven

612

28-05-2019

Bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

EVA-loven

600

21-05-2019

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Familieretshusloven

766

07-08-2019

Bekendtgørelse af lov om Familieretshuset

Ferieloven

1177

09-10-2015

Bekendtgørelse af lov om ferie

Filmloven

186

12-03-1997

Lov om film (* 1)

Fiskeriloven

261

21-03-2019

Bekendtgørelse af lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven)

Fjernkølingsloven

804

12-08-2019

Bekendtgørelse af lov om fjernkøling

Folkeoplysningsloven

1115

31-08-2018

Bekendtgørelse af lov om om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

Folkeskoleloven

823

15-08-2019

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Folketingsvalgloven

137

07-02-2019

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Fondsbeskatningsloven

961

17-08-2015

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven)

Fondsloven

938

20-09-2012

Bekendtgørelse af lov om fonde og visse foreninger

Forbrugeraftaleloven

1457

17-12-2013

Lov om forbrugeraftaler

Forbrugsafgiftsloven

126

22-02-2018

Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter

Foreningsfrihedsloven

424

08-05-2006

Bekendtgørelse af Lov om foreningsfrihed på arbejdsmarkedet

Forsikringsaftaleloven

1237

09-11-2015

Bekendtgørelse af lov om forsikringsaftaler

Forskelsbehandlingsloven

1001

24-08-2017

Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Forsvarerbistandsloven

827

25-08-2005

Bekendtgørelse af lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- eller afgiftsstraffesag
(forsvarerbistandsloven)

Forsvarsloven

582

24-05-2017

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.

Forvaltningsloven

433

22-04-2014

Bekendtgørelse af forvaltningsloven

Forældelsesloven

1238

09-11-2015

Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Forældreansvarsloven

776

07-08-2019

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Frekvensloven

1100

10-08-2016

Bekendtgørelse af lov om radiofrekvenser

Fremskyndet tilbagebetalingsloven

29

11-01-2018

Bekendtgørelse af lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter

Frigørelsesloven

978

19-10-2009

Bekendtgørelse af lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v.

Friplejeboligloven

1162

26-10-2017

Bekendtgørelse af lov om friplejeboliger

Friskoleloven

816

14-08-2019

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Fuldmagtsloven vedrørende Færøerne

579

24-06-2005

Lov om Færøernes landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler

Funktionærloven

1002

24-08-2017

Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Fusionsskatteloven

1017

24-08-2015

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven)

Færdselsloven

1324

21-11-2018

Bekendtgørelse af færdselsloven

Gammelførtidspensionsloven

1209

17-11-2017

Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Gasafgiftsloven

312

01-04-2011

Bekendtgørelse af lov om afgift af naturgas og bygas

Gebyrloven

56

23-01-2018

Bekendtgørelse af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner (gebyrloven)

GEUS-loven

536

06-06-2007

Lov om De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Godskørselsloven

1051

12-11-2012

Bekendtgørelse af lov om godskørsel

Graveloven

845

21-08-2019

Bekendtgørelse af lov om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af infrastruktur på tværs af forsyningssektorer m.v.

Grundloven

169

05-06-1953

Danmarks Riges Grundlov (Grundloven) (* 1)

Grundskyldslåneloven

1112

30-08-2013

Bekendtgørelse af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Gældsbrevsloven

333

31-03-2014

Bekendtgørelse af lov om gældsbreve

Gældsinddrivelsesloven

29

12-01-2015

Bekendtgørelse af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Gødskningsloven

338

02-04-2019

Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag

Handelsagentloven

272

02-05-1990

Lov om handelsagenter og handelsrejsende

Havneloven

457

23-05-2012

Bekendtgørelse af lov om havne

Hegnsloven

363

05-04-2019

Bekendtgørelse af lov om hegn

Helligdagsloven

1023

24-10-2012

Bekendtgørelse af helligdagsloven

Hittegodsloven

879

04-07-2014

Bekendtgørelse af lov om hittegods

HIV-Bløderbørnsloven

217

28-04-1993

Lov om udbetaling af godtgørelse til umyndige HIV-positive blødere, transfusionssmittede m.fl.

Hjemmeværnsloven

198

09-02-2007

Bekendtgørelse af lov om hjemmeværnet

Hundeloven

1373

30-11-2017

Bekendtgørelse af lov om hunde

Husdyrbeskatningsloven

1143

07-10-2014

Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger

Husdyrbrugloven

520

01-05-2019

Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Højskoleloven

280

25-03-2019

Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler

Haagerbørnebeskyttelseskonventionsloven

777

07-08-2019

Bekendtgørelse af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen

Ikrafttrædelsesloven

608

06-09-1986

Bekendtgørelse af lov om ikrafttræden af borgerlig straffelov m.m. (Ikrafttrædelsesloven)

Indkomstregisterloven

49

12-01-2015

Bekendtgørelse af lov om et indkomstregister

Indkvarteringsloven

91

29-03-1924

Lov om Indkvartering (* 1) (Indkvarteringsloven)

Indsamlingsloven

511

26-05-2014

Lov om indsamling m.v.

Inkassoloven

1018

19-09-2014

Bekendtgørelse af lov om inkassovirksomhed

Inkorporeringsloven

750

19-10-1998

Bekendtgørelse af lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Inspire-loven

746

15-06-2017

Bekendtgørelse af lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union

International bistandsloven

118

07-02-2012

Lov om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet

Investeringsforeningsloven

1246

19-11-2014

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger

Investorfradragsloven

1707

27-12-2018

Investorfradragslov

Isafgiftsloven

127

22-02-2018

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Jagt- og vildtforvaltningsloven

265

21-03-2019

Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning

Jobpræmieloven

1593

22-12-2010

Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere

Jordforureningsloven

282

27-03-2017

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord

Kemikalieloven

115

26-01-2017

Bekendtgørelse af lov om kemikalier

Kildeskatteloven

117

29-01-2016

Bekendtgørelse af kildeskatteloven

Knivloven

376

27-04-2016

Lov om knive og blankvåben m.v.

Komitéloven

1083

15-09-2017

Bekendtgørelse af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Kommissionsloven

332

31-03-2014

Bekendtgørelse af kommissionsloven

Kommunal ejendomsskatteloven

1104

22-08-2013

Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat

Kommunal- og regionalvalgloven

138

07-02-2019

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Kommuneskatteloven

725

26-06-2006

Bekendtgørelse af lov om kommunal indkomstskat

Kommunestyrelsesloven

47

15-01-2019

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

Kompensationsloven

944

05-08-2015

Bekendtgørelse af lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Kongeloven

20001

01-01-1753

Lex Regia (Konge-Lov)

Konkurrenceloven

155

01-03-2018

Bekendtgørelse af konkurrenceloven

Konkursloven

11

06-01-2014

Bekendtgørelse af konkursloven

Konkursskatteloven

353

28-03-2019

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Kontinentalsokkelloven

1189

21-09-2018

Bekendtgørelse af lov om kontinentalsoklen og visse rørledningsanlæg på søterritoriet

Kontraktskonventionsloven

139

17-02-2014

Bekendtgørelse af lov om gennemførelse af konvention om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser, m.v.

Krigsmaterielloven

1004

22-10-2012

Bekendtgørelse af lov om krigsmateriel m.v.

Kulafgiftsloven

1080

03-09-2015

Bekendtgørelse af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

Kulbrinteopkrævningsloven

1152

10-09-2018

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Kulbrinteskatteloven

1153

18-09-2018

Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven)

Kunstfondsloven

458

08-05-2013

Lov om Statens Kunstfonds virksomhed

Kursgevinstloven

1283

25-10-2016

Bekendtgørelse af lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven)

Kvælstofafgiftsloven

1357

18-11-2016

Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m.

Kvælstofoxiderafgiftsloven

1144

13-10-2017

Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstofoxider

Købeloven

140

17-02-2014

Bekendtgørelse af lov om køb

Køretøjsregistreringsloven

223

27-02-2019

Bekendtgørelse af lov om registrering af køretøjer

Landbrugsstøtteloven

231

22-03-2018

Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven)

Landinspektørloven

680

17-06-2013

Bekendtgørelse af lov om landinspektørvirksomhed

Lejeloven

227

09-03-2016

Bekendtgørelse af lov om leje

Lensafløsningsloven

638

16-09-1986

Bekendtgørelse af lov om lens, stamhuses og fideikommisgodsers samt de herhen hørende fideikommiskapitalers overgang til fri ejendom

LER-loven

206

15-03-2018

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere

LEV-loven

659

01-07-2019

Bekendtgørelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Ligebehandlingsloven

645

08-06-2011

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Ligelønsloven

156

22-02-2019

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder

Ligestillingsloven

1678

19-12-2013

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Ligningsloven

806

08-08-2019

Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)

Lodsloven

352

12-04-2016

Bekendtgørelse af lodslov

Lov om anlæg af Nordlig omfartsvej ved Næstved

459

18-05-2011

Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved

Lov om anlæg af Nykøbing Falster Omfartsvej

458

18-05-2011

Lov om anlæg af Nykøbing Falster Omfartsvej

LSD-Loven

240

08-04-1992

Lov om ophævelse af lov om erstatning for skader ved LSD-behandling og om ændring af ligningsloven

Luftfartsloven

1149

13-10-2017

Bekendtgørelse af lov om luftfart

Lukkeloven

515

30-04-2019

Bekendtgørelse af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Lystfartøjsforsikringsafgiftsloven

165

08-02-2017

Bekendtgørelse af lov om afgift af lystfartøjsforsikringer (lystfartøjsforsikringsafgiftsloven)

Lægemiddelloven

99

16-01-2018

Bekendtgørelse af lov om lægemidler

Lægeuddannelsesloven

532

28-05-2013

Bekendtgørelse af lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium m.v.

Lønindeholdelsesregisterloven

187

16-02-2015

Bekendtgørelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister

Lønnings- og klassificeringsloven

13

18-06-1969

Lov om tjenestemandslønninger m.m. og klassificering af tjenestestemandsstillinger i staten folkeskolen og folkekirken (* 1) (Lønnings- og klassificeringsloven)

Lønsumsafgiftsloven

239

07-03-2017

Bekendtgørelse af lov om afgift af lønsum m.v.

Markedsføringsloven

426

03-05-2017

Lov om markedsføring

Medieansvarsloven

914

11-08-2014

Bekendtgørelse af medieansvarsloven

Militærnægterloven

226

13-03-2006

Bekendtgørelse af lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde

Miljøbeskyttelsesloven

681

02-07-2019

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

Miljøskadeerstatningsloven

994

09-09-2014

Bekendtgørelse af lov om erstatning for miljøskader

Miljøskadeloven

277

27-03-2017

Bekendtgørelse af lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven)

Mineralolieafgiftsloven

1118

26-09-2014

Bekendtgørelse af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.

Ministeransvarlighedsloven

117

15-04-1964

Lov om ministres ansvarlighed.

MLI-loven

327

30-03-2019

Lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning

Momsloven

760

21-06-2016

Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift (momsloven)

Mortifikationsloven

839

02-07-2015

Bekendtgørelse af lov om mortifikation af værdipapirer

Motoransvarsforsikringsafgiftsloven

213

27-02-2017

Bekendtgørelse af lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v. (motoransvarsforsikringsafgiftsloven)

Møntloven

1803

12-12-2018

Bekendtgørelse af møntlov

Napoli II-konventionsloven

482

07-06-2001

Lov om Danmarks tiltrædelse af konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne (Napoli II-konventionen)

Narkotikaprækursorerloven

1115

28-09-2017

Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om narkotikaprækursorer

Naturbeskyttelsesloven

240

13-03-2019

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse

Navneloven

767

07-08-2019

Bekendtgørelse af navneloven

Net- og informationssikkerhedsloven

1567

15-12-2015

Lov om net- og informationssikkerhed

NIS-loven

436

08-05-2018

Lov om net- og informationssikkerhed for domænenavnssystemer og visse digitale tjenester

Ny jernbane til Aalborg Lufthavn

1542

13-12-2016

Lov om etablering af en ny jernbane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg

Offentlighedsloven

606

12-06-2013

Lov om offentlighed i forvaltningen

Offererstatningsloven

1209

18-11-2014

Bekendtgørelse af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Offshoresikkerhedsloven

125

06-02-2018

Bekendtgørelse af offshoresikkerhedsloven

Ombudsmandsloven

349

22-03-2013

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand

Omprioriteringsloven

88

02-02-2005

Bekendtgørelse af lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v.

Opfinderloven

104

24-01-2012

Bekendtgørelse af lov om arbejdstageres opfindelser

Ophavsretsloven

1144

23-10-2014

Bekendtgørelse af lov om ophavsret

Opkrævnings- og inddrivelsesloven

48

12-01-2015

Bekendtgørelse af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer

Opkrævningsloven

573

06-05-2019

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven)

Opløsningsmiddelafgiftsloven

432

02-05-2017

Bekendtgørelse af lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler

Overtagelsesloven

578

24-06-2005

Lov om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Partiregnskabsloven

139

07-02-2019

Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven)

Partistøtteloven

973

11-08-2017

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Pensionsafkastbeskatningsloven

1126

10-10-2014

Bekendtgørelse af pensionsafkastbeskatningsloven

Pensionsbeskatningsloven

1088

03-09-2015

Bekendtgørelse af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven)

Pensionsfondsloven

131

27-02-2004

Bekendtgørelse af lov om den sociale pensionsfond

Pensionsloven

1208

17-11-2017

Bekendtgørelse af lov om social pension

Pensionsopsparingsloven

293

24-04-1996

Lov om visse civilretlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter

Personelloven

667

20-06-2006

Bekendtgørelse af lov om forsvarets personel

Personskatteloven

799

07-08-2019

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven)

PET-loven

231

07-03-2017

Bekendtgørelse af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET)

Planloven

287

16-04-2018

Bekendtgørelse af lov om planlægning

Pligtafleveringsloven

1439

22-12-2004

Lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale

Pokerloven

83

22-01-2016

Bekendtgørelse af lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Politiloven

956

20-08-2015

Bekendtgørelse af lov om politiets virksomhed

Produktansvarsloven

261

20-03-2007

Bekendtgørelse af lov om produktansvar

PSI-loven

596

24-06-2005

Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer

Psykologloven

52

24-01-2018

Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v.

Pædagogikumloven

786

21-06-2017

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

RAB-loven

351

19-05-2004

Lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Registreringsafgiftsloven

177

25-02-2019

Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven)

Renteloven

459

13-05-2014

Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven)

Restaurationsloven

692

05-07-2019

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Retsafgiftsloven

1252

27-11-2014

Bekendtgørelse af lov om retsafgifter

Retsplejeloven

1284

14-11-2018

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje

Retssikkerhedsloven

442

09-06-2004

Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter

Rigsrevisorloven

101

19-01-2012

Bekendtgørelse af lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Rockerloven

907

15-10-1996

Lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme

Rørledningsloven

807

13-08-2019

Bekendtgørelse af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat

SCE-loven

658

01-07-2019

Bekendtgørelse af lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven)

Sektorforskningsloven

581

01-06-2014

Bekendtgørelse af lov om sektorforskningsinstitutioner

SE-loven

735

05-07-2019

Bekendtgørelse af lov om det europæiske selskab (SE-loven)

Selskabsloven

763

23-07-2019

Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Selskabsskatteloven

1164

06-09-2016

Bekendtgørelse af selskabsskatteloven

Selvstyreloven

473

12-06-2009

Lov om Grønlands Selvstyre

Seniornedslagsloven

473

17-06-2008

Lov om skattenedslag for seniorer

Serviceloven

798

07-08-2019

Bekendtgørelse af lov om social service

Skadesforsikringsafgiftsloven

1482

06-12-2017

Bekendtgørelse af lov om afgift af skadesforsikringer

Skatteforvaltningsloven

678

31-05-2018

Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven

Skatteindberetningsloven

1536

19-12-2017

Skatteindberetningslov

Skattekontrolloven

1535

19-12-2017

Skattekontrollov

Skattekontrolloven

1264

31-10-2013

Bekendtgørelse af skattekontrolloven

Skattetvistbilæggelsesloven

111

21-02-2006

Bekendtgørelse af lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen)

Skibsbesætningsloven

74

17-01-2014

Bekendtgørelse af lov om skibes besætning

Skibsmålingsloven

71

17-01-2014

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling

Skovloven

315

28-03-2019

Bekendtgørelse af lov om skove

Socialtilsynsloven

846

21-08-2019

Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn

Spildevandsafgiftsloven

1323

11-11-2016

Bekendtgørelse af lov om afgift af spildevand

Spilleafgiftsloven

337

07-04-2016

Bekendtgørelse af lov om afgifter af spil

Spilleloven

1494

06-12-2016

Bekendtgørelse af lov om spil

Spiritusafgiftsloven

82

21-01-2016

Bekendtgørelse af lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven)

Sprøjtejournalloven

100

26-01-2017

Bekendtgørelse af lov om behandling af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget

SPS-loven

748

16-05-2015

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Statsforvaltningsloven

542

24-06-2005

Lov om regional statsforvaltning

Statsskatteloven

149

10-04-1922

Lov om Indkomst- og Formueskat til Staten. (* 1)

Statstidendeloven

419

31-05-2000

Lov om Statstidende

Stipendieloven

582

01-06-2014

Bekendtgørelse af lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Straffeloven

1156

20-09-2018

Bekendtgørelse af straffeloven

Straffuldbyrdelsesloven

1491

13-12-2017

Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Strafnedsættelsesloven

431

16-05-2012

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.

Strandingsloven

619

15-09-1986

Bekendtgørelse af strandingsloven

Studielånsloven

1240

22-10-2007

Bekendtgørelse af lov om statsgaranterede studielån

SU-loven

1037

30-08-2017

Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Sundhedsloven

1286

02-11-2018

Bekendtgørelse af sundhedsloven

Svovlafgiftsloven

335

18-03-2015

Bekendtgørelse af lov om afgift af svovl

Sygedagpengeloven

1047

28-10-2004

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Sømandsbeskatningsloven

839

09-08-2019

Bekendtgørelse af lov om beskatning af søfolk (sømandsbeskatningsloven)

Tatoveringsfjernelsesloven

493

01-05-2019

Lov om fjernelse af tatovering med laser

Taxiloven

1538

19-12-2017

Taxilov

Tech-trans-loven

580

01-06-2014

Bekendtgørelse af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde

Tilbudsloven

1410

07-12-2007

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Tinglysningsafgiftsloven

843

09-08-2019

Bekendtgørelse af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven)

Tinglysningsloven

1075

30-09-2014

Bekendtgørelse af lov om tinglysning

Tobaksafgiftsloven

19

08-01-2018

Bekendtgørelse af lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven)

Toldloven

28

11-01-2018

Bekendtgørelse af toldloven

Tolkeloven

927

03-07-2013

Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap

Tonnageskatteloven

945

06-08-2015

Bekendtgørelse af lov om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven)

TV-overvågningsloven

1190

11-10-2007

Bekendtgørelse af lov om tv-overvågning

Udleveringsloven

833

25-08-2005

Bekendtgørelse af lov om udlevering af lovovertrædere

Udlodningsloven

1532

19-12-2017

Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri

Udstationeringsloven

1144

14-09-2018

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v.

Udstykningsloven

769

07-06-2018

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen

Undergrundsloven

1190

21-09-2018

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af Danmarks undergrund

Undervisningsmiljøloven

316

05-04-2017

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Ungdomsboligloven

1089

17-12-2002

Lov om støttede private ungdomsboliger

Universitetsloven

778

07-08-2019

Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven)

Populærtitel

Nr

Underskriftdato

Titel

Vagtvirksomhedsloven

112

11-01-2016

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Vandafgiftsloven

962

27-06-2013

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand

Vandforsyningsloven

118

22-02-2018

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

Vandsektorloven

469

12-06-2009

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold

Varelagerloven

1037

24-08-2015

Bekendtgørelse af lov om skattemæssig opgørelse af varelagre m.v.

Varemærkeforfalskningsloven

177

21-02-2017

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder

Vejbenyttelsesafgiftsloven

195

25-02-2019

Bekendtgørelse af lov om afgift af vejbenyttelse

Vekselloven

1661

12-12-2018

Bekendtgørelse af veksellov

Velfærdsloven

70

17-01-2014

Bekendtgørelse af lov om Handelsflådens Velfærdsråd

VE-loven

356

04-04-2019

Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi

VFV-loven

1038

30-08-2017

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Virksomhedsomdannelsesloven

934

04-08-2015

Bekendtgørelse af lov om skattefri virksomhedsomdannelse

Virksomhedsoverdragelsesloven

710

20-08-2002

Bekendtgørelse af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
(Virksomhedsoverdragelsesloven)

Virksomhedsskatteloven

1114

18-09-2013

Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven)

Voksenansvarsloven

764

01-08-2019

Bekendtgørelse af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Voldgiftsloven

553

24-06-2005

Lov om voldgift

Vægtafgiftsloven

1261

07-11-2018

Bekendtgørelse af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

Værgemålsloven

1015

20-08-2007

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Værnepligtsloven

225

13-03-2006

Bekendtgørelse af værnepligtsloven

Våbenloven

1005

22-10-2012

Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer

Ægtefælleloven

774

07-08-2019

Bekendtgørelse af lov om ægtefællers økonomiske forhold

Ægtefællepensionsloven

770

07-08-2019

Bekendtgørelse af lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse

Ægteskabsloven

771

07-08-2019

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Ældreboligloven

666

17-06-2010

Bekendtgørelse af lov om boliger for ældre og personer med handicap

Øl- og vinafgiftsloven

289

23-03-2017

Bekendtgørelse af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven)

Østøtteloven

787

21-06-2007

Bekendtgørelse af lov om støtte til de små øsamfund
(Østøtteloven)

Årsregnskabsloven

838

08-08-2019

Bekendtgørelse af årsregnskabsloven