Betænkninger

Delbetænkning I om gennemførelse af varedirektivet og direktivet om digitalt indhold 1576-12021Forbrugerret, IT-ret, 
Betænkning om skærpet ansvarsvurdering af ledelsesmedlemmer m.fl. i finansielle virksomheder 15752021 
Straffelovrådets betænkning om en frivillighedsbaseret voldtægtsbestemmelse.15742020Strafferet
Betænkning om ytringsfrihedens rammer og vilkår i Danmark : Afgivet af ytringsfrihedskommissionen : Del 21573-22020statsforfatning
Betænkning om ytringsfrihedens rammer og vilkår i Danmark : Afgivet af ytringsfrihedskommissionen : Del 11573-12020statsforfatning
Betænkning om den civile retspleje X : Retsafgifter : Afgivet af Retsplejerådet. 15722019Afgiftsret, Procesret
Undersøgelseskommissioner og parlamentariske undersøgelsesformer : Betænkning afgivet af Udvalget om Undersøgelseskommissioner.15712018Menneskerettigheder, Procesret, Politi, Statsret, Forvaltningsret
Almindelige betingelser i bygge- og anlægsvirksomhed : Betænkning afgivet af AB-udvalget til revision af AB 92, ABR 89 og ABT 93.15702018Byggeret
Ekspropriation efter planloven : Afgivet af Ekspropriationsudvalget.15692018Menneskerettigheder, Ejendomsret
Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie : Betænkning afgivet af Beskæftigelsesministeriets Ferielovsudvalg.15682017Arbejdsret
Menighedsrådsvalg i fremtiden : Betænkning fra Udvalget om menighedsrådsvalg og fremtidig valgform.15672017Kirkeret
De praktiske erfaringer med undersøgelseskommissioner : Udvalget om undersøgelseskommissioners deludtalelse.15662017Procesret, Statsret
Betænkning om Databeskyttelsesforordningen (2016/679) – og de retlige rammer for dansk lovgivning : Del II.1565-22017Persondataret
Betænkning om Databeskyttelsesforordningen (2016/679) – og de retlige rammer for dansk lovgivning : Del I – bind 2.1565-1-22017Persondataret
Betænkning om Databeskyttelsesforordningen (2016/679) – og de retlige rammer for dansk lovgivning : Del I – bind 1.1565-1-12017Persondataret
En samlet lovregulering om andre trossamfund end folkekirken : Betænkning fra Trossamfundsudvalget.15642017Kirkeret, Menneskerettigheder, Statsret
Straffelovrådets betænkning om freds- og ærekrænkelser.15632017Strafferet
Betænkning om indsatsen over for rockerborge mv. : Afgivet af Udvalget om indsatsen over for rockerborge. 15622016Kommunalret, Menneskerettigheder, Strafferet
Betænkning om bødesanktioner på det finansielle område.15612016Finansielle virksomheder, Strafferet, Konkurrenceret
Betænkning om inddragelse af uhensigtsmæssig adfærd i fængsler og arresthuse ved varetægtsfængsling og strafudmåling : Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg. 15602016Procesret, Politi, Strafferet
Straffelovrådets betænkning om væbnede konflikter i udlandet.15592016Strafferet
Reform af den civile retspleje IX – Sagkyndig bevisførelse mv. : Afgivet af Retsplejerådet.15582016Procesret
Betænkning om opfølgning på Christiania-sagen : Betænkning fra Udvalget om opfølgning på Christiania-sagen.15572015Menneskerettigheder, Statsret
Straffelovrådets udtalelse om visse spørgsmål vedrørende deltagelse i og hvervning til væbnede konflikter i udlandet, som den danske stat er part i.15562015Strafferet
Ansattes retsstilling under insolvensbehandling : Afgivet af Konkursrådet. 15552015Insolvensret, Arbejdsret
Betænkning om videoafhøring af børn og unge i straffesager : Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg.15542015Procesret, Strafferet
Betænkning om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger : Betænkning fra Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger.15532015Menneskerettigheder, Statsret, Forvaltningsret, Strafferet
Ægtefællers økonomiske forhold : Betænkning afgivet af Retsvirkningslovsudvalget.15522015Familieret
Betænkning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet : Betænkning fra Udvalget om magtanvendelse på anbringelsessteder for børn og unge (Magtanvendelsesudvalget).15512015Socialret
Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier : Udvalget om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier. 15502015Statsret
Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager : Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg.15492014Procesret, Strafferet
Straffelovrådets udtalelse om de juridiske konsekvenser af en ophævelse af straffelovens § 140 om blasfemi.15482014Menneskerettigheder, Strafferet
Betænkning om sagsomkostninger i straffesager : afgivet af Udvalget om forebyggelse og resocialisering.15472014Insolvensret, Skatteret, Procesret
Betænkning om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet : Afgivet af Udvalget om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet.15462014Menneskerettigheder, Statsret, International ret
Straffelovrådets betænkning om samfundstjeneste mv.15452014Strafferet
Folkekirkens styre : Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken.15442014Kirkeret
Reform af den civile retspleje VIII: Syn og skøn : Afgivet af Retsplejerådet. 15432013Procesret
Betænkning nr. 1542 fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler.15422013Bevillinger
Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler – forretningsbesøg og turistbesøg : Bilag 6: Danmark – Åben for forretning og ferie.1541-72013Udlændingeret
Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler – forretningsbesøg og turistbesøg : Bilag 5: Oversigt over lande, for hvilke der søges indgået repræsentationsaftaler.1541-62013Udlændingeret
Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler – forretningsbesøg og turistbesøg : Bilag 4: Schengen-reglernes betydning for besætningsskift mv. i Danmark.1541-52013Udlændingeret
Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler – forretningsbesøg og turistbesøg : Bilag 3: Standardformular til underretning om og begrundelse for afslag på eller annullering eller inddragelse af visum, jf. visumkodeksens bilag VI.1541-42013Udlændingeret
Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler – forretningsbesøg og turistbesøg : Bilag 2: Arbejdsgruppens anbefalinger.1541-32013Udlændingeret
Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler – forretningsbesøg og turistbesøg : Bilag 1: Kommissorium til gennemførelse af en revision af de danske visumregler for at styrke danske virksomheders forretningsmuligheder over for udenlandske samarbejdspartnere og for at styrke det danske turisterhverv.1541-22013Udlændingeret
Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler – forretningsbesøg og turistbesøg1541-12013Udlændingeret
Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder : Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder.15402013Obligationsret, Forbrugerret
Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden : Sammenfatning.1539-22013Trafik
Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden: Hovedrapport1539-12013Trafik
Afsættelse af borgmesteren og forberedelse af byrådsmøder.15382013Kommunalret
Ministrenes særlige rådgivere – et serviceeftersyn : Betænkning fra Udvalget om særlige rådgivere.15372013Statsret, Medieret, Forvaltningsret
4. betænkning afgivet af Sølovsudvalget : Aftaler om transport af gods helt eller delvist til søs (Rotterdamreglerne).15362012Søret
Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner : Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner.15352012Obligationsret
Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser : Bind II.1534-22012Strafferet
Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser : Bind I.1534-12012Strafferet
Kommunale udgiftsbehov og andre udligningsspørgsmål.15332012Kommunalret, Offentlig Finansiering
Betænkning om indsamlinger : Afgivet af Udvalget om revision af reglerne om offentlige indsamlinger.15322012Forvaltningsret
Strafudmåling – samspillet mellem lovgiver og domstole : Afgivet af Straffelovrådet. 15312012Strafferet
Reform af den civile retspleje VII : Midlertidige afgørelser om forbud og påbud : Afgivet af Retsplejerådet. 15302012Strafferet
Betænkning om PET og FE.15292012Militær, Politi, Strafferet
Betænkning om revision af reglerne om forkyndelse : Afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet.15282011Procesret
Provstestillingen og provstiets funktion : Betænkning fra Arbejdsgruppe vedrørende provstestillinger.15272011Kirkeret
Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning : Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg.15262011Strafferet
Betænkning om konkurskarantæne : Afgivet af Konkursrådet.15252011Insolvensret
Betænkning om revision af hundeloven : Afsluttende betænkning afgivet af Justitsministeriets Udvalg om hunde.15242010Dyreret
Betænkning om en fremtidig statsadvokatordning.15232010Procesret, Politi
Reform af den civile retspleje VI : Behandling af forurettedes civile krav under straffesager (Adhæsionsprocessen) : Afgivet af Retsplejerådet. 15222010Erstatningsret, Strafferet
Betænkning om insiderhandel.15212010Finansielle virksomheder
Betænkning om huseftersynsordningen : Afgivet af Justitsministeriets udvalg om huseftersynsordningen. 15202010Fast Ejendom, Forbrugerret
Revision af dødsboskifteloven.15192010Skifteret, Arveret
Betænkning om ægtefælleskifte mv. : Afgivet af Ægtefælleskifteudvalget.15182010Familieret, Skifteret
Elektronisk aftaleindgåelse og handel : Beretning fra Justitsministeriets udvalg om retsvirkningerne af digital signatur.15172010Obligationsret, IT-ret
Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv.15162010Persondataret, Forvaltningsret
Betænkning om det videnskabsetiske komitésystem i Danmark.15152010Sundhedsret
Betænkning om farlige hunde : Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Udvalg om hunde.15142010Dyreret
Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager : Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg. 15132010Procesret, Politi, Strafferet
Betænkning om rekonstruktion mv. : Afgivet af Konkursrådet. 15122009Insolvensret
Omlægning af statens tilskud til folkekirken til bloktilskud : Betænkning fra Udvalget om bloktilskud.15112009Kirkeret
Betænkning om offentlighedsloven : Bind 2.1510-22009Forvaltningsret
Betænkning om offentlighedsloven : Bind 1.1510-12009Forvaltningsret
Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet.15092009Obligationsret
Betænkning om indsatsen mod ungdomskriminalitet : Afgivet af Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet.15082009Strafferet
Betænkning om behandling af klager over politiet : Afgivet af et udvalg under Justitsministeriet.15072009Procesret, Politi, Strafferet
Vi kan leve længere og sundere : Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats.15062009Fødevareret, Arbejdsret, Uddannelse, Sundhedsret
Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed.15052009Udlændingeret
Betænkning om restaurationers adgang til identitetsoplysninger på personer med restaurationsforbud.15042009Bevillinger, Persondataret, Procesret
Uddannelse og efteruddannelse af præster.15032008Kirkeret
Betænkning om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler : Afgivet af Justitsministeriets udvalg om køberetlig regulering af produktansvar.15022008Obligationsret, Erstatningsret, Produktregler
Betænkning om konfliktråd : Afgivet af Justitsministeriets udvalg om konfliktråd. 15012008Procesret, Strafferet
Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning.15002008Kommunalret, Persondataret, Socialret, Forvaltningsret
Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform.14992009Strafferet, Spil
Modernisering af selskabsretten.14982008Regnskab, Selskabsret
Grønlandsk-Dansk selvstyrekommissions betænkning om selvstyre i Grønland.14972008Grønland & Færøerne, Statsret
Betænkning om retshåndhævelsesarrest i sædelighedssager : Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg.14962008Procesret
Evaluering af forsøg med stiftsråd.14952008Kirkeret
Straffelovrådets betænkning om en torturbestemmelse i straffeloven.14942008Strafferet
Danmarks transportinfrastruktur 2030 : Betænkning fra Infrastrukturkommissionen : Bilag.1493-32008Anlæg, Transportret
Danmarks transportinfrastruktur 2030 : Betænkning fra Infrastrukturkommissionen : Sammenfatning.1493-22008Anlæg, Transportret
Danmarks transportinfrastruktur 2030 : Betænkning fra Infrastrukturkommissionen.1493-12008Anlæg, Transportret
Betænkning om begrænsning af langvarige sigtelser og varetægtsfængslinger : Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg.14922007Procesret
Folkekirkens lokale økonomi : Sammenfatning : Betænkning fra Udvalget om den lokale økonomi i folkekirken.1491-22007Kirkeret
Folkekirkens lokale økonomi : Betænkning fra Udvalget om den lokale økonomi i folkekirken.1491-12007Kirkeret
Betænkning fra udvalget om ændring af ATP-ordningens optjeningsmodel og formuefællesskab.14902007Skatteret
Betænkning fra Udvalget om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter.14892007Arbejdsret, Procesret
Betænkning om dansk straffemyndighed : Afgivet af Justitsministeriets Jurisdiktionsudvalg.14882007Strafferet
Kommunal og regional revision : sagkundskab, uafhængighed og tilsyn hermed.14872006Kommunalret, Regnskab
Betænkning om alkohol i udåndingsluft og en nulgrænse for euforiserende stoffer mv.14862007Færdselsret
Betænkning om forurettedes processuelle retsstilling i straffesager : Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg.14852006Erstatningsret, Procesret, Strafferet
Betænkning om hurtigere behandling af konkursbeoer.14842006Insolvensret
Betænkning om tv-overvågning.14832006Persondataret, Arbejdsret, Forvaltningsret, Strafferet
Betænkning om arbejdsskadesikring.14822006Erstatningsret, Arbejdsret
Reform af den civile retspleje V : Retsmægling.14812006Procesret
Betænkning om revision af ophavsretslovens kapitel 3.14802006Immaterialret
Betænkning om retsplejelovens regler om advokater.14792006Procesret, Advokatret
Revisorlovgivning i internationalt perspektiv : Betænkning afgivet af Revisorkommissionen.14782006Regnskab
Opgaver i sogn, provsti og stift : Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur.14772006Kirkeret
Betænkning fra Udvalget for planlægning og detailhandel.14762006Kommunalret
Barnets perspektiv : Forældremyndighed, Barnets bopæl, Samvær, Tvangsfuldbyrdelse : Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær.14752006Familieret, Procesret
Straffelovrådets betænkning om det strafferetlige værn mod terrorisme.14742006Strafferet
Betænkning om revision af arvelovgivningen mv.14732006Familieret, Skifteret, Pensionsret, Arveret
Ytringsfrihed og meddeleret for offentligt ansatte : Betænkning fra Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret.14722006Menneskerettigheder, Statsret, Forvaltningsret, Strafferet
Digital tinglysning : Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg.14712006Ejendomsret
Dansk straffemyndighed i forhold til seksuel udnyttelse af børn i udlandet : Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Jurisdiktionsudvalg.14702006Strafferet
Betænkning om varetægtsfængsling i isolation efter 2000-loven : afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg.14692006Procesret, Strafferet
Reform af den civile retspleje IV : Gruppesøgsmål mv. : Afgivet af Retsplejerådet. 14682005Procesret
Haagerbørnebeskyttelseskonventionen : Gennemførelse af Haagerkonventionen af 19. oktober 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn.14672005Familieret, Procesret
Ægtefællers pensionsrettigheder : Behandling på skifte af fællesbo : Betænkning afgivet af Ægtefællepensionsudvalget. 14662005Familieret, Skifteret, Pensionsret
Betænkning fra udvalget om dommeres bibeskæftigelse.14652005Procesret
Betænkning om Lovtidende i elektronisk form.14642005Retsinformation
Betænkning om retssikkerhed i anbringelsessager : Betænkning afgivet af Socialministeriets Udvalg om anbragte børns og forældres retssikkerhed.14632005Socialret, Procesret
Straffelovrådets betænkning om kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord m.v.14622005Strafferet
Varetagelse af tinglysningsopgaven : Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg.14612005Ejendomsret
Betænkning om revision af forældelseslovgivningen : Afgivet af Justitsministeriets Forædelsesudvalg. 14602005Obligationsret
Betænkning om virksomhedspant.14592005Insolvensret, Ejendomsret, Landbrugsret
Betænkning om forbedring af voldtægtsofres retsstilling : Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg.14582005Erstatningsret, Procesret, Strafferet
Markedsføring og prisoplysning : Betænkning afgivet af udvalget vedrørende revision af markedsføringsloven og prismærkningsloven.14572005Markedsføringsret
E-signaturs retsvirkninger.14562004IT-ret
Behandlingen af større straffesager om økonomisk kriminalitet m.v. : Delbetænkning XI afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet. 14542004Procesret
Betænkning om indførelse af en ny karakterskala til erstatning af 13-skalaen : Afgivet af Karakterkommissionen, november 2004.14532004Uddannelse
Rapport fra Sambeskatningsudvalget.14522004Skatteret
3. Betænkning afgivet af Sølovsudvalget angående ansvar for forureningsskade forvoldt af bunkersolie og ansvar for skade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer.14512004Søret
Betænkning om administration af domænenavne i Danmark.14502004IT-ret
Betænkning om gældssanering : Bilag 2-4.1449-32004Insolvensret, Skatteret
Betænkning om gældssanering : Bilag 1.1449-22004Insolvensret, Skatteret
Betænkning om gældssanering.1449-12004Insolvensret, Skatteret
Betænkning om sanktioner for spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden.14482004Færdselsret, Strafferet
Hvidvasklovgivningen: Delbetænkning X afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet.14472004Finansielle virksomheder, Strafferet, Spil
Personnavne : Betænkning afgivet af Navnelovsudvalget.14462004Familieret
Arbejdsgruppen om Dagspressens Finansieringsinstitut.14452004Medieret, Statsstøtte
Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler : Betænkning afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Udvalg om Medicintilskud.14442004Erhvervsregulering, Sundhedsret
Embedsmænds rådgivning og bistand : Betænkning fra Udvalget om embedsmænds rådgivning og bistand til regeringen og dens ministre.14432004Menneskerettigheder, Arbejdsret, Statsret, Forvaltningsret
Betænkning om det Grønlandske retsvæsen : Resumé.1442-82004Grønland & Færøerne
Betænkning om det Grønlandske retsvæsen : Bind 7: Litteratur og bilag.1442-72004Grønland & Færøerne
Betænkning om det Grønlandske retsvæsen : Bind 6: Lovudkast 2. del.1442-62004Grønland & Færøerne
Betænkning om det Grønlandske retsvæsen : Bind 5: Lovudkast 1. del.1442-52004Grønland & Færøerne
Betænkning om det Grønlandske retsvæsen : Bind 4: Politiet, opfølgning mv.1442-42004Grønland & Færøerne
Betænkning om det Grønlandske retsvæsen : Bind 3: Kriminaliteten og kriminalforsorgen.1442-32004Grønland & Færøerne
Betænkning om det Grønlandske retsvæsen : Bind 2: Retsplejen og domstolene.1442-22004Grønland & Færøerne
Betænkning om det Grønlandske retsvæsen : Bind 1: Generelt om retsvæsnet.1442-12004Grønland & Færøerne
Straffelovrådets betænkning om visse forældelsesretlige spørgsmål.14412004Strafferet
Betænkning om revision af forbrugeraftaleloven : Afgivet af et udvalg under Justitsministeriet.14402004Forbrugerret
Betænkning om bortvisning af voldelige og truende personer fra hjemmet m.v. : Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg.14392004Politi, Strafferet
Forældelse af strafansvaret for særlovsovertrædelser m.v. : Delbetænkning IX afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet. 14382004Strafferet
Et nyt udligningssystem : Bind 1 : Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg.14372004Kommunalret, Offentlig Finansiering
Adgang til domstolene : Bilag 1: Organisationer repræsenteret i Retsplejerådets følgegruppe.1436-142004Procesret
Adgang til domstolene : Kapitel 12: Lovudkast med bemærkninger.1436-132004Procesret
Adgang til domstolene : Kapitel 11: Småsagsproces.1436-122004Procesret
Adgang til domstolene : Kapitel 10: Inkassoproces.1436-112004Procesret
Adgang til domstolene : Kapitel 9: Fri proces og retshjælpsforsikring.1436-102004Procesret
Adgang til domstolene : Kapitel 8: Retshjælp.1436-92004Procesret
Adgang til domstolene : Kapitel 7: Sagsomkostninger.1436-82004Procesret
Adgang til domstolene : Kapitel 6: Retsafgifter.1436-72004Procesret
Adgang til domstolene : Kapitel 5: Fremmed ret.1436-62004Procesret
Adgang til domstolene : Kapitel 4: Gældende ret og baggrunden herfor.1436-52004Procesret
Adgang til domstolene : Kapitel 3: EU-initiativer.1436-42004Procesret
Adgang til domstolene : Kapitel 2: Adgang til domstolene.1436-32004Procesret
Adgang til domstolene : Kapitel 1: Indledning.1436-22004Procesret
Adgang til domstolene : Indhold.1436-12004Procesret
Betænkning om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov : Afgivet af Udvalget om den militære straffe- og retsplejeordnings mv. 14352004Militær, Procesret, Strafferet
Strukturkommissionens betænkning : Sammenfatning. 1434-42004Kommunalret, Socialret
Strukturkommissionens betænkning : Bind 3 : Bilag – Sektorkapitler. 1434-32004Kommunalret, Socialret
Strukturkommissionens betænkning : Bind 2 : Bilag – Baggrundskapitler. 1434-22004Kommunalret, Socialret
Strukturkommissionens betænkning : Bind 1 : Hovedbetænkningen. 1434-12004Kommunalret, Socialret
Betænkning om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af byggematerialer.14332003Obligationsret, Byggeret, Forbrugerret
Valgret under udlandsophold : Betænkning afgivet af det af indenrigs- og sundhedsministerenog justitsministeren i april 2003 nedsatte udvalg vedrørende revision af folketingsvalglovens regler om valgret under udlandsophold.14322003Menneskerettigheder, Statsret
Betænkning om straffeprocessuelle tvangsindgreb over for børn under den kriminelle lavalder : Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg.14312003Procesret
Betænkning fra Udvalget om Aktieoptioner.14302003Arbejdsret, Selskabsret
Forenklinger i jordlovgivningen : Betænkning fra Udvalget vedrørende forenklinger i jordlovgivningen.14292003Kommunalret, Landbrugsret
Retssikkerhedskommissionens betænkning.14282003Procesret
Reform af den civile retspleje II: Offentlighed i civile sager og straffesager : Afgivet af Retsplejerådet.14272003Civilret, Procesret, Retspleje
Frist- og forældelsesregler på skatte- og afgiftsområdet : Betænkning fra Fristudvalget om fristerne for skatteansættelse og fastsættelse af afgiftstilsvar, genoptagelse og forældelse.14262003Skatteret
Indsigt i den kommunale administration for kommunalbestyrelsen, revisionen, kommunaltilsynet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet : Betænkning afgivet af den af indenrigs- og sundhedsministeren i maj 2002 nedsatte ekspertgruppe under ledelse af professor, dr. jur. Jens Peter Christensen.14252002Kommunalret
Straffelovrådets betænkning om straffastsættelse og strafferammer III.1424-32003Strafferet
Straffelovrådets betænkning om straffastsættelse og strafferammer II : Speciel del.1424-22002Strafferet
Straffelovrådets betænkning om straffastsættelse og strafferammer I : Almindelig del.1424-12002Strafferet
Betænkning om forsikringsaftaleloven : Afgivet af Justitsministeriets udvalg om revision af forsikringsaftaleloven.14232002Erstatningsret, Forsikringsret
Gennemførelsen i dansk ret af direktivet om etnisk ligebehandling.14222002Diskrimination, Arbejdsret
Pant og udlæg i andelslejligheder : Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen.14212002Boligret, Ejendomsret
Gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn : Betænkning nr. 1420.14202002Procesret, Politi
Udvalget om Eksklusivbestemmelser : Betænkning.14192002Menneskerettigheder, Arbejdsret, Statsret
Betænkning om arbejdsskadesikring : (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering).14182002Erstatningsret, Arbejdsret
IT-kriminalitet : Delbetænkning VIII afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet.14172002Strafferet
Forskning i økonomisk kriminalitet : Delbetænkning VII afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet.14162002Strafferet
Straffelovens § 296 og § 302 : Delbetænkning VI afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet.14152002Strafferet
Redegørelse om biobanker : Forslag til retlig regulering af biobanker inden for sundhedsområdet : Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.14142002Persondataret, Sundhedsret
Betænkning om de videnskabsetiske komitéer – Betænkning om revision af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter.14132002Sundhedsret
Godtgørelse til efterladte ved dødsfald : Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om godtgørelse til efterladte ved dødsfald.14122002Erstatningsret
Revisorlovgivning – uafhængighed og liberalisering : Betænkning afgivet af Revisorkommissionen.14112002Regnskab
Politikommissionen : Betænkning om politilovgivning.14102002Politi
Politikommissionen : Betænkning om politiets struktur.14092002Procesret, Politi
Rapport fra Kulbrintebeskatningsudvalget.14082001Skatteret
Inkorporering af menneskerettighedskonventioner i dansk ret = On the incorporation of human rights conventions in Danish law.14072001Menneskerettigheder, Statsret, International ret
Forskningskommissionens betænkning – Bind 2. 1406-22001Forskning
Forskningskommissionens betænkning – Bind 1. 1406-12001Forskning
Forenklingsudvalgets Delbetænkning II : kirkefunktionærområdet : afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg.14052001Kirkeret
Betænkning om revision af arkivloven : Afgivet af Kulturministeriets arbejdsgruppe om revision af arkivloven.14042001Forvaltningsret
Gennemførelse af forbrugerkøbsdirektivet : Bilag.1403-22001Obligationsret, Forbrugerret
Gennemførelse af forbrugerkøbsdirektivet.1403-12001Obligationsret, Forbrugerret
Betænkning om arbejdsskadesikring : skadebegreberne, administration og styring.14022001Erstatningsret, Arbejdsret
Instansordningen, byrettens sammensætning og almindelige regler om sagsbehandlingen i første instans : Afgivet af Retsplejerådet.14012001Procesret
E-signatur og formkrav i lovgivningen : Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets udvalg om retsvirkningerne af digital signatur m.v.14002000IT-ret
Sammenlignelig brugerinformation : Bilag : Betænkning nr. 1399 afgivet af arbejdsgruppen om sammenlignelig brugerinformation.1399-22001Kommunalret, Socialret, Uddannelse
Sammenlignelig brugerinformation : Betænkning nr. 1399 afgivet af arbejdsgruppen om sammenlignelig brugerinformation.1399-12000Kommunalret, Socialret, Uddannelse
Betænkning fra Domstolenes Strukturkommission.13982001Forvaltningsret
Betænkning fra Erhvervs- og Bypolitisk Udvalg.13972001Kommunalret, Byggeret, Socialret, Statsstøtte
Straffelovens § 289 m.v. – berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler : Delbetænkning V afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet.13962000Strafferet
Statens tilsyn med kommunerne : Betænkning fra det af indenrigsministeren den 22. juli 1997 nedsatte udvalg om retlig kontrol med kommunale og amtskommunale beslutninger.13952000Forvaltningsret, Kommunalret
Betænkning om papirløs tinglysning : Betænkning afgivet af Justitsministeriets udvalg om papirløs tinglysning.13942000Ejendomsret
??1393  
Redegørelse om aktieavancebeskatning, betænkning nr. 1392, september 2000.13922000Skatteret
Erstatning for vejstøj og forringede adgangsforhold ved nyanlæg af veje mv. 13912000Trafik, Anlæg
Hjemme-pc’er : betænkning om den skattemæssige behandling af pc-hjemmearbejdspladser og hjemme-pc-ordninger.13902000Skatteret
Betænkning om børns forsørgelse.13892001Familieret
Transaktioner mellem nærtstående parter : Delbetænkning IV afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet.13882000Strafferet, Finansielle Virksomheder 
Betænkning om den kommunale byggesagsbehandling.13872000Byggeret
Forenklingsudvalgets delbetænkning 1 : Afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg.13862000Kirkeret
Betænkning om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v.13852000Procesret
Fremtidens speciallæge : Betænkning fra Speciallægekommissionen.13842000Sundhedsret
Revision af erstatningsansvarsloven m.v. : Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe vedrørende revision af erstatningsansvarsloven m.v.13832000Erstatningsret
Omkostningsdækningsordningen : Betænkning fra Udvalget om behandling af borgernes udgifter ved klage på skatte- og afgiftsområdet.13822000Skatteret
Forslag til ny salmebog – Bind 1 : indledning, salmer, bønner og tekster : Betænkning afgivet af den af Kirkeministeriets 5. januar 1993 nedsatte salmebogskommission. 13812000Kirkeret
Organisering af lægemiddelsalget i Danmark : Betænkning afgivet af Sundhedsministeriets udvalg vedrørende organiseringen af salget af medicin.13801999Sundhedsret
Betænkning nr. 1379/1999 om rådgiveres rolle ved bekæmpelse af økonomisk kriminalitet.13791999Strafferet
Vurdering af fast ejendom: Redegørelse fra Ejendomsvurderingsudvalget13781999Skatteret
Betænkning nr. 1377/1999 om børnepornografi og IT-efterforskning : Delbetænkning II afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet. 13771999Strafferet
Den finansielle sektor efter år 2000.13761999Finansielle virksomheder
Ferieudvalgets betænkning om ferieloven.13751999Arbejdsret
Generationsskiftet i erhvervslivet : Betænkning nr. 1374, august 1999.13741999Skatteret
Betænkning om teaterstøtte i Danmark : Afgivet af Teaterudvalget.13731999Kultur
Betænkning nr. 1372/1999 om tidsbegrænsning af foranstaltninger efter § 68 og § 69.13721999Strafferet
Betænkning nr. 1371/1999 om udviklingen i lovgivningen og kriminaliteten samt hæleri og anden efterfølgende medvirken : Delbetænkning 1 afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet.13711999Strafferet
Betænkning om det fremtidige ligestillingsarbejde og dets organisering : Afgivet af Udvalget vedrørende det fremtidige ligestillingsarbejde.13701999Diskrimination
Det fremtidige budget og regnskabssystem for kommunerne og amtskommunerne.13691998Kommunalret, Offentlig Finansiering
Dansk transportforskning – status og visioner.13681999Trafik
Måltidets Hus : fra råvarer til madkultur, med måltidet i centrum.13671999Fødevareret, Kultur
Fordelingen af opgaver i den offentlige sektor : Betænkning 2.1366-21998Forvaltningsret
Fordelingen af opgaver i den offentlige sektor : Betænkning 1.1366-11998Forvaltningsret
Forenkling af den kommunale finansiering : Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg. 13651998Kommunalret, Offentlig Finansiering
Stempelafgift : Betænkning fra Stempeludvalget.13641998Afgiftsret
Cirkus og artister i Danmark : betænkning fra Kulturministeriets Artistudvalg.13631998Kultur
Rådgiveransvar.13621998Erstatningsret, Forsikringsret, Erhvervsregulering, Finansielle virksomheder, Fast Ejendom
Betænkning om kommunernes udgiftsbehov : Redegørelse fra arbejdsgruppe under Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg.13611998Kommunalret, Offentlig Finansiering
Betænkning om billedkunst.13601998Kultur
Etniske minoritetskvinders integration og retsstilling i Danmark : Delbetænkning II afgivet af det af indenrigsministerens nedsatte kvindeudvalg.13591998Socialret, Udlændingeret
Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr. 1358 om varetægstfængsling i isolation.13581998Strafferet
Udfordringer på lægemiddelområdet : Betænkning afgivet af Sundhedsministeriets Medicinudvalg.13571998Sundhedsret
Rapport fra Skatteministeriets IT-udvalg : “Den globale informations-infrastruktur.”13561998Skatteret
Straffelovrådets betænkning nr. 1355/1998 om en lov om fuldbyrdelse af straf m.v. : Delbetænkning III om sanktionsspørgsmål.13551998Strafferet
Forholdet mellem minister og embedsmænd.13541998Forvaltningsret
Butikker og forbrugere – nu og i fremtiden : Betænkning fra Butiksstrukturkommissionen.13531998Bevillinger, Erhvervsregulering
Betænkning 1352 om nævningesager : Afgivet af Retsplejerådet.13521998Strafferet, Procesret
Landbrugets strukturudvikling : Betænkning fra Udvalget vedrørende landbrugets strukturudvikling.13511998Landbrugsret
Betænkning om børns retsstilling : Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Børnelovsudvalg.13501997Procesret, Socialret, Menneskerettigheder
Betænkning om aktindsigt i personalesager : Afgivet af arbejdsgruppen vedrørende aktindsigt i personalesager.13491997Forvaltningsret
Betænkning om instansordningen i civile retssager : Afgivet af Retsplejerådet.13481997Procesret
Betænkning om bibliotekerne i informationssamfundet.13471997Kultur
Betænkning om revision af lov om patientforsikring.13461997Sundhedsret, Forsikringsret
Behandling af personoplysninger – bilag : Betænkning afgivet af udvalget om registerlovgivningen.1345-21997Persondataret
Behandling af personoplysninger : Betænkning afgivet af udvalget om registerlovgivningen.1345-11997Persondataret
Betænkning om spil på forlystelsessteder, i restaurationer og foreninger : Afgivet af Justitsministeriets Forlystelsesudvalg.13441997Erhvervsregulering
Betænkning om forlystelser : Afgivet af Justitsministeriets Forlystelsesudvalg.13431997Erhvervsregulering
Information til tiden : Betænkning fra Udvalget om Offentlig Informationspolitik : Bilag 1-7. 1342-21997Forvaltningsret, Retsinformation
Information til tiden : betænkning fra Udvalget om Offentlig Informationspolitik.1342-11997Forvaltningsret, Retsinformation
Småsagsudvalgets betænkning : Småsagsproces – Inkassoproces.13411997Insolvensret
Forslag til en national strategi for fiskeriforskningen.13401997Forskning
Frist- og forældelsesregler : Skattelovrådets udtalelse om samspillet mellem fristreglerne i skattestyrelsesloven og de formueretlige forældelsesregler.13391997Skatteret
International adoption : Betænkning afgivet af Justitsministeriets adoptionsudvalg.13381997Familieret
Integration : Betænkning afgivet af det af indenrigsministeren nedsatte Integrationsudvalg.13371997Udlændingeret
Tilgængelighed for alle – handlingsplan for handicappedes adgang til det fysiske miljø. 1336-Del 21997Boligret, Lejeret, Byggeret, Socialret, Statsstøtte
Betænkning om handicaptilgængelighed til det fysiske miljø. 1336-Del 11997Boligret, Lejeret, Byggeret, Socialret, Statsstøtte
Betænkning om information og samtykke i forbindelse med forsøg : Afgivet af et udvalg nedsat af forskningsministeren og sundhedsministeren.13351997Sundhedsret
Offentlig kostforplejning i Danmark: betænkning fra udvalget om offentlig kostforplejning-Del 21334-Del 21997Fødevareret, Socialret, Sundhedsret
Offentlig kostforplejning i Danmark : Bind 1 : Betænkning fra udvalget om offentlig kostforplejning.1334-Del 11997Fødevareret, Socialret, Sundhedsret
Landdistrikternes udviklingsmuligheder.13331997Erhvervsfremme, Kommunalret
Betænkning om frivilligt socialt arbejde i fremtidens velfærdssamfund.13321998Socialret
Lejelovskommissionens betænkning : Bilag.1331-21997Boligret, Lejeret
Lejelovskommissionens betænkning.1331-11997Boligret, Lejeret
Betænkning vedrørende samarbejde mellem retterne og pressen.13301997Procesret, Medieret
Udfordringer i sygehusvæsenet : Betænkning fra Sygehuskommissionen.13291997Sundhedsret
Betænkning om elektronisk Statstidende.13281996Retsinformation
Betænkning om budgetlægning for kirkekasserne m.v. : Afgivet af det af Kirkeministeriet den 10. maj 1996 nedsatte udvalg.13271996Kirkeret
Udvisning : Bilag til betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18. august 1995 : Bilag 2.1326-41997Udlændingeret
Udvisning : Bilag til betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18. august 1995 : Bilag 1.1326-31997Udlændingeret
Udvisning : En betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18. august 1995 : Bind 2.1326-21997Udlændingeret
Udvisning : En betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18. august 1995 : Bind 1.1326-11997Udlændingeret
Patienters klageadgang på sundhedsområdet : Betænkning fra udvalget nedsat af Sundhedsministeriet vedrørende revision af patienters klageadgang på sundhedsområdet.13251997Erstatningsret, Forsikringsret, Sundhedsret
En analyse af sygehuskapaciteten i hovedstadsområdet : Delbetænkning fra Sygehuskommissionen.13241996Sundhedsret
Betænkning om Haager-konventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner sammenholdt med dansk adoptionslovgivning : Afgivet af Justitsministeriets adoptionsudvalg.13231996Familieret
Betænkning om undervisning af asylansøgerbørn : Afgivet af en arbejdsgruppe under Udlændingestyrelsen.13221996Udlændingeret
Betænkning om inkassovirksomhed : Afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet.13211996Insolvensret
Betænkning om medierne i demokratiet : Bilag.1320-21996Medieret
Betænkning om medierne i demokratiet.1320-11996Medieret
Domstolsudvalgets betænkning : Bilag.1319-21996Procesret, Statsret
Domstolsudvalgets betænkning.1319-11996Procesret, Statsret
Betænkning fra udvalget om revision af lov om arbejdsretten.13181996Arbejdsret, Procesret
Forskningsrådenes sagsbehandling m.m. – habilitet, begrundelse, åbenhed og eksterne bedømmere : Afgivet af et udvalg nedsat af Forskningsrådenes Formandskollegium.13171996Forskning
Kommunale erhvervsskatter og udligning : Bilagssamling : Rapport fra arbejdgruppen om eventuel inddragelse af selskabsskat og dækningsafgift i udligningen.1316-21996Strafferet
Kommunale erhvervsskatter og udligning : Rapport fra arbejdgruppen om eventuel inddragelse af selskabsskat og dækningsafgift i udligningen.1316-11996Strafferet
Betænkning om undersøgelsesorganer : Afgivet af Udvalget vedrørende Undersøgelsesorganer.13151996Procesret, Forvaltningsret
Betænkning fra udvalget om fangstindberetnings- og datasystemet i dansk fiskeri.13141996Fiskeri
Serviceuddannelse : Betænkning fra serviceuddannelsesudvalget.13131996Uddannelse
En fremtid for dansk skibsfart : Betænkning fra udvalget om handelsflådens fremtid.13121996Arbejdsret, Søret
Betænkning om børns og unges brug af massemedier.13111996Medieret
Regulering af reklameadgangen for sundhedsydelser : Betænkning fra det af sundhedsministeren nedsatte udvalg vedrørende reklameregler på sundhedsområdet.13101996Markedsføringsret, Sundhedsret
Betænkning fra udvalget om natur, miljø og EU’s landbrugspolitik.13091996Landbrugsret, Miljøret
Betænkning om geocenter : Redegørelse fra udvalget vedrørende oprettelse af et Geocenter.13081995Forskning
Betænkning fra Hovedstadskommissionen om hovedstadsområdets fremtidige struktur : Materialesamling til Hovedstadskommissionens betænkning. Bilag a-d.1307-61995Kommunalret
Betænkning fra Hovedstadskommissionen om hovedstadsområdets fremtidige struktur : Materialesamling til Hovedstadskommissionens betænkning. Bilag e-j.1307-51995Kommunalret
Betænkning fra Hovedstadskommissionen om hovedstadsområdets fremtidige struktur : Materialesamling til Hovedstadskommissionens betænkning. Bilag k-1.1307-41995Kommunalret
Betænkning fra Hovedstadskommissionen om hovedstadsområdets fremtidige struktur : Vurderinger og forslag.1307-31995Kommunalret
Betænkning fra Hovedstadskommissionen om hovedstadsområdets fremtidige struktur = Report of the Copenhagen Metropolitan Commission on the future structure of the Copenhagen Metropolitan Area.1307-21995Kommunalret
Betænkning fra Hovedstadskommissionen om hovedstadsområdets fremtidige struktur.1307-11995Kommunalret
Demokrati og åbenhed om pensionsinstitutternes investeringsbeslutninger.13061995Pensionsret, Finansielle virksomheder
Lægers tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger : Rapport fra den af Sundhedsministeriet nedsatte arbejdsgruppe vedrørende tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger.13051995Persondataret, Sundhedsret, Strafferet
Oplæg til en ny iværksætterpolitik : Betænkning fra Iværksætterudvalget. 13041996Erhvervsfremme
Delbetænkning I vedrørende udenlandske kvinders integration og retsstilling : (udenlandske kvinders retsstilling i forhold til udlændingeloven) : Afgivet af et udvalg under Indenrigsministeriet nedsat den 13. december 1993.13031995Socialret, Udlændingeret
Betænkning om efteruddannelse af advokater beskæftiget med flygtningenævnssager : Afgivet af en ekspertgruppe under Indenrigsministeriet nedsat den 28. juni 1995. 13021995Udlændingeret, Advokatret
En samlet uddannelsesstrategi på iværksætterområdet.13011995Erhvervsfremme, Uddannelse
Betænkning om de elektroniske medier : Bilag.1300-21995Erhvervsfremme, Uddannelse
Betænkning om de elektroniske medier.1300-11995Medieret
Betænkning om en rejsedommerordning : Afgivet af Retsplejerådet.12991995Procesret
Betænkning om fotoforevisning, konfrontation, efterlysning og observation : Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg.12981995Procesret, Politi
Konkurrencelovgivningen i Danmark : Bind 2: Bilag : Betænkning afgivet af Konkurrencelovsudvalget.1297-21995Konkurrenceret
Konkurrencelovgivningen i Danmark : Bind 1 : Betænkning afgivet af Konkurrencelovsudvalget.1297-11995Konkurrenceret
Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter : Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter.12961995Skatteret
Eksportkreditgaranti og -finansiering – forslag til reform af de statslige ordninger : Betænkning afgivet af det af erhvervsministeren i december 1994 nedsatte udvalg.12951995Erhvervsfremme, Statsstøtte
Betænkning om journalistisk efter- og videreuddannelse.12941995Uddannelse
Fraskiltes pensionsret.12931995Familieret
Betænkning om administration af udlændingesager : Afgivet af en ekspertgruppe under Indenrigsministeriet nedsat den 2. december 1994.12921995Udlændingeret
Betænkning om anvendelse af udlændingeattachéer mv. : Afgivet af en ekspertgruppe under Indenrigsministeriet nedsat den 28. november 1994.12911995Udenrigsforhold, Udlændingeret
Børsreform II : Betænkning afgivet af Børsudvalget : Bind 4. 1290-41995Finansielle virksomheder
Børsreform II : Betænkning afgivet af Børsudvalget : Bind 3 : Bilag.1290-31995Finansielle virksomheder
Børsreform II : Betænkning afgivet af Børsudvalget : Bind 2.1290-21995Finansielle virksomheder
Børsreform II : Betænkning afgivet af Børsudvalget : Bind 1.1290-11995Finansielle virksomheder
Straffelovrådets betænkning om juridiske personers bødeansvar.12891995Strafferet
Delbetænkning III om effektivisering af asylsagsbehandlingen : Afgivet af et udvalg under Indenrigsministeriet den 4. september 1992.12881995Udlændingeret
Betænkning om forskningsrådgivning : Udvalget vedr. opfølgning på OECD’s anbefalinger om forskningsrådgivning.12871995Forskning
Kortlægning af brugen af vandmålere i Danmark1286-21995Boligret, Lejeret, Byggeret, Miljøret
Betænkning om individuel måling af forbrugsposter : Betænkning afgivet af udvalget om obligatorisk individuel måling af forbrugsposter.1286-11995Boligret, Lejeret, Byggeret, Miljøret
Underholdsbidrag : Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn : Afgivet af Skattelovrådet den 5. oktober 1994.12851995Skatteret
Forslag til en national strategi for sundhedsvidenskab.12841995Forskning
Fornyelse af de merkantile erhvervsuddannelser.12831994Uddannelse
Betænkning om arbejdsskadeforsikring m.v.12821994Erstatningsret, Forsikringsret, Arbejdsret
Brobygning mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne.12811994Uddannelse
Betænkning om etablering af en dansk Master of Public Health uddannelse : Udvalget vedr. tværfaglig videreuddannelse i sundhedsfremme – “MPH-udvalget”12801994Uddannelse
Fælles forældremyndighed, samværsvanskeligheder, børnesagkyndig rådgivning : Betænkning afgivet af Justitsministeriets forældremyndighedsudvalg.12791994Familieret
Betænkning om behandlingen af klager over politipersonalet : Afgivet af et af Justitsministeriet nedsat udvalg.12781994Politi
Forslag til en pædagogmedhjælperuddannelse.12771994Uddannelse
Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom : Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet.12761994Fast Ejendom, Forbrugerret
Overbygningsuddannelse for pædagoger : Betænkning afgivet af Udvalget om Overbygningsuddannelse for Pædagoger, nedsat af undervisningsministeren i november 1993.12751994Uddannelse
Forslag til en national strategi for jordbrugsforskningen : Udvalget om udarbejdelse af forslag til en national strategi for den offentlige jordbrugsforskning. 12741994Forskning
Rationalisering og modernisering af konkursbehandlingen : Betænkning afgivet af det af Justitsministeriet den 30. april 1986 nedsatte udvalg.12731994Insolvensret
Ombudsmandsloven : Betænkning afgivet af det af Folketingets Præsidium nedsatte udvalg vedrørende ændringer i ombudsmandsloven.12721994Statsret, Forvaltningsret
Kommunalpolitikernes arbejdsvilkår : Betænkning fra det af indenrigsministeren nedsatte udvalg om kommunalpolitikernes arbejdsvilkår og repræsentationen i de kommunale råd.12711994Kommunalret
Betænkning om skifte af dødsboer : Afgivet af Justitsministeriets Skiftelovsudvalg.12701994Skifteret, Skatteret, Arveret
Gentestudvalgets betænkning om helbredsoplysninger på arbejdsmarkedet.12691994Persondataret, Arbejdsret, Sundhedsret
Fornyelse og effektivisering i den kommunale sektor : Bilag : Betænkning fra det af indenrigsministeren nedsatte udvalg om fornyelse og effektivisering i den kommunale sektor.1268-21994Kommunalret
Fornyelse og effektivisering i den kommunale sektor : Betænkning fra det af indenrigsministeren nedsatte udvalg om fornyelse og effektivisering i den kommunale sektor.1268-11994Kommunalret
Strategi for bæredygtig skovdrift.12671994Miljøret
Betænkning om ABT 93 : Almindelige betingelser for totalentreprise af 1993 : Afgivet af Udvalget til revision af “Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed”.12661994Byggeret
Delbetænkning II om effektivisering af asylsagsbehandlingen : Afgivet af et udvalg under Indenrigsministeriet nedsat den 4. september 1992.12651994Udlændingeret
Præstestillinger : Betænkning afgivet af det af kirkeministeren den 9. marts 1993 nedsatte udvalg.12641994Kirkeret
Visse større anlægsinvesteringer og materielanskaffelser i DSB : Redegørelse 3 fra den af trafikministeren den 29. september 1993 nedsatte arbejdsgruppe.1263-31994Trafik
DSB’s økonomistyringssystem : Redegørelse 2 fra den af trafikministeren den 29. september 1993 nedsatte arbejdsgruppe.1263-21994Trafik
DSB’s færgedrift mellem Kalundborg og Århus : Redegørelse 1 fra den af trafikministeren den 29. september 1993 nedsatte arbejdsgruppe.1263-11994Trafik
Koordinering af regional erhvervsfremme : Betænkning afgivet af et udvalg nedsat af industriministeren.12621994Erhvervsfremme
Produktudvikling i skovbruget og træindustrien.12611994Forskning, Statsstøtte
Betænkning om et procesbevillingsnævn : Afgivet af Retsplejerådet. 12601993Procesret
Aktivering og arbejdsløshed : Måling og afgrænsning i statistikken : Rapport fra Aktiveringsstatistikudvalget.12591993Socialret
Intern revision i staten : Administrationens behov for intern revision i henhold til rigsrevisorlovens § 9, de økonomiske konsekvenser heraf samt forslag til finansiering : Betænkning fra Statsministeriets udvalg vedrørende interne statslige revisioner.12581993Regnskab, Statsret
Børn og unges erhvervsarbejde – bilag : Afgivet af kommissionen om børn og unges erhvervsarbejde.1257-21993Arbejdsret
Børn og unges erhvervsarbejde : Afgivet af kommissionen om børn og unges erhvervsarbejde.1257-11993Arbejdsret
Produktsikkerhed.12561993Produktregler
Betænkning afgivet af det under Industriministeriet den 4. februar 1992 nedsatte udvalg vedrørende elektronisk betalingsformidling uden betalingskort.12551993Penge og betalinger
Revisorlovgivningen : Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. 12541993Regnskab
Teknologistøttet undervisning (Fjernundervisning).12531993Uddannelse
Danmarks internationale indsats : Rapport fra et tværministerielt udvalg.12521993Militær
Forenkling af anpartsselskabsloven : Betænkning afgivet af Industriministeriets Selskabsretspanel.12511993Selskabsret
Redegørelse om aktivitetsbestemte tilskud : Forenkling af udligningssystemet : Statstilskuddets fordeling : Redegørelse fra arbejdsgruppe under Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg.12501993Kommunalret, Offentlig Finansiering
Delbetænkning I om effektivisering af asylsagsbehandlingen : Afgivet af et udvalg under Indenrigsministeriet nedsat den 4. september 1992.12491993Udlændingeret
Valg og EDB : Betænkning fra Indenrigsministeriets valgopgørelsesudvalg.12481993IT-ret, Statsret
Værgemål : Afgivet af Justistsministeriets myndighedslovsudvalg.12471993Familieret
Betænkning fra Udvalget til revision af “Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 1972 (AB72)” indeholdende AB92.12461993Byggeret
Betænkning om pensionsoverførsler. 12451993Pensionsret
Rapport fra Udvalget til undersøgelse af eventuelle misbrugsmuligheder ved andelsbeskatningen.12441992Skatteret
Erhvervsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser af offentlig regulering : Rapport fra et tværministerielt embedsmandsudvalg.12431992Erhvervsregulering, Statsret, Miljøret
Landdistrikterne – ændrede vilkår : Bilag : Betænkning fra udvalget vedrørende en bæredygtig udvikling i landdistrikterne.1242-21992Kommunalret, Landbrugsret, Statsstøtte
Landdistrikterne – ændrede vilkår : Betænkning fra udvalget vedrørende en bæredygtig udvikling i landdistrikterne.1242-11992Kommunalret, Landbrugsret, Statsstøtte
Lov om omsætning af fast ejendom : Betænkning afgivet af Industriministeriets udvalg vedrørende omsætning af fast ejendom.12411992Erhvervsregulering, Fast Ejendom
Pakkerejser : Betænkning afgivet af Justitsministeriets udvalg vedrørende pakkerejser m.v.12401992Forbrugerret
Betænkning om lønindeholdelse for private krav : Afgivet af Retsplejerådet. 12391992Insolvensret
Ejendomsvurderingsområdet : Redegørelse fra Udvalget vedrørende de materielle regler på ejendomsvurderingsområdet.12381992Skatteret
Betænkning om erstatning for miljøskader : Afgivet af Justitsministeriets udvalg om erstatning for miljøskader.12371992Miljøret
Ny markedsføringslov : Betænkning afgivet af Industriministeriets udvalg vedrørende markedsføringsloven.12361992Markedsføringsret
Betænkning om periodisk syn af personbiler : Afgivet af den af justitsministeren den 11. oktober 1991 nedsatte arbejdsgruppe.12351992Færdselsret
Betænkning om samordning af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesindsats : Betænkning afgivet af et udvalg nedsat af arbejdsministeren oktober 1991.12341992Uddannelse
Betænkning om pressens informationsregistre : Afgivet af et udvalg nedsat af Justitsministeren den 11. april 1991.12331992Persondataret, Medieret
Fremtidens finansielle sektor : Finansverdenens nye spilleregler : Rapport afgivet af Industriministeriets arbejdsgruppe om finansielle institutters virksomhedsområde og anbringelse.12321992Finansielle virksomheder
Omsætning af fast ejendom : En statusoversigt og et problemkatalog : Delbetænkning afgivet af Industriministeriets udvalg vedrørende omsætning af fast ejendom.12311992Erhvervsregulering, Fast Ejendom
Børsnoterede selskaber : Oplysningspligt, navneaktier, nominee-ordningen, kontrol : Betænkning afgivet af Børsudvalget.12301992Finansielle virksomheder, Selskabsret
Forenkling og fremtidstilpasning af selskabslovene.12291992Selskabsret
Pensionsmæssig ligebehandling af mænd og kvinder.12281991Diskrimination, Pensionsret
Udlicitering af offentlige drifts- og anlægsopgaver.12271991Udbudsret
Katastrofeberedskab : Bilag til betænkning afgivet af Udvalget om Katastrofeberedskab.1226-21991Beredskab
Katastrofeberedskab : Betænkning afgivet af Udvalget om Katastrofeberedskab.1226-11991Beredskab
Præhospital behandling i Danmark : Udvalget om præhospital behandling. 12251991Sundhedsret
Befordringsfradragsreglerne : Betænkning fra Udvalget vedrørende forbedring af befordringsfradragsreglerne.12241991Skatteret
Betænkning om beslaglæggelse og edition under efterforskning : Afgivet af Justistsministeriets Strafferetsplejeudvalg.12231991Procesret
Betænkning om 3. instansbevillinger og andre procesbevillinger : Afgivet af Retsplejerådet. 12221991Procesret
Driftsomkostninger : Skattelovrådets udtalelser om det skattemæssige driftsomkostningsbegreb og forslag til ændring heraf : afgivet af Skattelovrådet 14. november 1990.12211991Skatteret
Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret = On the incorporation of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in Danish law.12201991Menneskerettigheder, Statsret, International ret
Betænkning om isolationsfængsling i andre europæiske lande : Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg.12191991Procesret, Strafferet
Nyt tilskudssystem for de frie grundskoler : Betænkning afgivet af et udvalg til revision af tilskudssystemet nedsat af undervisningsministeren i januar 1990.12181991Uddannelse
Betænkning om modernisering af levnedsmiddelkontrollen i Danmark : Afgivet af et tværministerielt embedsmandsudvalg nedsat af Finansministeriet februar 1990.12171991Fødevareret
Insider-handel : Betænkning afgivet af Børsudvalget.12161991Finansielle virksomheder, Strafferet
2. betænkning afgivet af sølovsudvalget angående befordring af gods.12151990Søret
Bedre statistik om flygtninge og indvandrere : Redegørelse fra arbejdsgruppen til forbedring af statistikken over flygtninge og indvandrere.12141991Udlændingeret
En fælles pædagoguddannelse : Betænkning afgivet af Udvalget vedrørende Pædagoguddannelserne, nedsat af undervisningsministeren den 2. februar 1990.12131990Uddannelse
Betænkning om de retlige rammer for indsatsen over for børn og unge : Afgivet af udvalget om de retlige rammer for indsatsen over for børn og unge.12121990Socialret, Strafferet
Straffelovrådets betænkning om samfundstjeneste : Delbetænkning II om sanktionsspørgsmål.12111990Strafferet
Økonomi og miljø i statistisk belysning : Redegørelse til regeringens udvalg for miljø og udvikling fra Arbejdsgruppen vedrørende statistisk belysning af forholdet mellem økonomi og miljø.12101990Miljøret
Udenrigstjenesten mod år 2000 : Bind 2.1209-21990Udenrigsforhold
Udenrigstjenesten mod år 2000 : Bind 1.1209-11990Udenrigsforhold
Dækningsordning for skader forårsaget af stormflod : Betænkning afgivet af stromflodsudvalget12081990Forsikringsret
Ferielovudvalget : Betænkning.12071990Arbejdsret
Revision af restaurationsloven : Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v.12061990Bevillinger
Medieansvar.12051990Medieret
Selvstændige erhvervsdrivendes pensionsforhold : Betænkning afgivet af det af skatteministeren nedsatte udvalg.12041990Skatteret
Kunstnernes skatte- og afgiftsmæssige stilling : Betænkning fra Kunstnerbeskatningsudvalget.12031990Skatteret, Afgiftsret
Forkyndelse : Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet.12021990Procesret
Betænkning om modernisering og forenkling af tvangsfuldbyrdelsen : Afgivet af Retsplejerådet.12011990Procesret
Betænkning om landvæsensretterne : Afgivet af et udvalg nedsat af Justitsministeriet den 17. december 1986.12001990Procesret
En ny læreruddannelse : Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeren i september 1987 nedsatte udvalg til revision af læreruddannelsen.11991990Uddannelse
Bygningsbevaring : Betænkning fra Bygningskulturudvalget.11981990Byggeret, Kultur
Revision af ophavsretslovgivningen : Slutbetænkning fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen.11971990Immaterialret
Betænkning om Retslægerådet : Afgivet af et af Justitsministeriet nedsat udvalg.11961990Procesret, Sundhedsret
Brancheglidning og franchising på ejendomsformidlingsområdet : Redegørelse afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af regeringen.11951990Erhvervsregulering
Betænkning om anklagemyndighedens struktur : Afgivet af Retsplejerådet. 11941990Procesret
Betænkning om virksomhedernes miljøtilsyn (VMT).11931990Miljøret
Betænkning om præmiegraduering i dansk arbejdsskadeforsikring : Afgivet af det af socialministeren den 20. marts 1989 nedsatte udvalg.11921990Erstatningsret, Arbejdsret
Betænkning om Dansk Polarcenter : Afgivet af Udvalget vedrørende Dansk Polarcenter. 11911990Forskning
Skjult gæld i biler : Afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet.11901990Ejendomsret
Betænkning om privatisering af Statsanstalten for Livsforsikring.11891990Forsikringsret
Forsvaret i 90’erne : Bilag 5-29 : Beretning fra Forsvarskommissionen af 1988.1188-31990Militær
Forsvaret i 90’erne : Bilag 1-4 : Beretning fra Forsvarskommissionen af 1988.1188-21990Militær
Forsvaret i 90’erne : Beretning fra Forsvarskommissionen af 1988.1188-11990Militær
Fortolkningen af love og domstolsafgørelser : Betænkning fra arbejdsgruppen vedrørende fortolkningen af love og domstolsafgørelser.11871989Skatteret, Procesret, Forvaltningsret
Landbrugets finansiering  – realkredit og etablering : Delrapport 3 fra udvalget vedrørende struktur, finansiering og ejerforhold i landbruget.11861989Finansielle virksomheder, Landbrugsret
Forskning på mennesket : Etik/Jura.11851989Forskning, Sundhedsret
Betænkning om afkald på livsforlængende behandling (livstestamenter m.v.) : Afgivet af arbejdsgruppen om lægers og patienters retsstilling vedrørende behandling af patienter, som ikke ønsker udsigtsløs livsforlængende behandling.11841989Sundhedsret
Lægers kliniske videreuddannelse og arbejdstilrettelæggelse : Betænkning fra Udvalget om lægers uddannelse og arbejdstilrettelæggelse.11831989Uddannelse, Sundhedsret
Betænkning angående ansættelse i stillinger i folkekirken m.m. : Afgivet af det af Kirkeministeriet den 28. januar 1987 nedsatte udvalg.11821989Kirkeret
Betænkning om en lov om fuldbyrdelse af straf mv., bind III : Afsluttende overvejelser : Endelige udkast til lovforslag : Sammenfatning af høringssvar over bind I og II : Afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Straffelovrådet.1181-31989-90Procesret, Strafferet
Betænkning om en lov om fuldbyrdelse af straf mv., bind II : Resume : Udkast til lovforslag : Bilag : Afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Straffelovrådet.1181-21989Procesret, Strafferet
Betænkning om en lov om fuldbyrdelse af straf mv., bind I : Afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Straffelovrådet.1181-11989Procesret, Strafferet
Rammer for fremtidens bistands-, pleje- og omsorgsuddannelser : Perspektivudvalget vedr. fremtidens social- og sundhedsuddannelser.11801989Uddannelse
Betænkning om samordning af landbrugs- og jordbrugsuddannelser under Arbejdsministeriet, Kulturministeriet, Landbrugsministeriet og Undervisningsministeriet.11791989Uddannelse
Den private opsparing : Betænkning fra Udvalget vedrørende fremme af den private opsparing.11781989Pensionsret
EDB-tinglysning på landsplan : Rapport om et prøveprojekt.11771989Ejendomsret
Sognebåndsløsning og kirkelig betjening af Folkekirkens medlemmer : Betænkning afgivet af det af Kirkeministeriet den 3. juni 1986 nedsatte udvalg.11761989Kirkeret
Forebyggelse af alkoholmisbrug : Rapport fra et udvalg nedsat af sundhedsministeren.11751989Sundhedsret
Betænkning vedrørende distribution af adresseløse forsendelser m.v.11741989Transportret, Markedsføringsret
Betænkning om annoncering m.v. af tvangsauktioner over fast ejendom : Afgivet af en af Justitsministeriet nedsat arbejdsgruppe.11731989Insolvensret, Procesret
Modernisering og forenkling af det kommunale bevillingssystem m.v. : Betænkning fra den af indenrigsministeren nedsatte arbejdsgruppe vedrørende de budget- og regnskabsmæssige regler for kommuner og amtskommuner.11721989Kommunalret, Offentlig Finansiering
Afskrivninger : Betænkning fra AFSKRIVNINGSUDVALGET om behovet for ændringer i afskrivningsreglerne i lyset af den teknologiske udvikling og problemer i dansk økonomi.11711989Erhvervsfremme, Skatteret
Betænkning om tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav : Afgivet af Retsplejerådet.11701989Procesret
Anparter : Betænkning fra udvalget vedrørende anparter.11691989Skatteret
De kommunale opgavers fordeling og finansiering : Betænkning fra det af statsministeren nedsatte udvalg om de kommunale opgavers fordeling og finansiering.11681989Kommunalret, Offentlig Finansiering
Sikkerhedsbestemmelser for boksning : Betænkning afgivet af det udvalg, som justitsministeren nedsatte den 11. august 1986.11671989Sport
Internationale børnebortførelser : Afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet.11661989Familieret, Procesret, Politi, International ret, Strafferet
Styring af statsvirksomhederne.11651989Offentlig Finansiering
Betænkning om vilkår for tilskud til folkeoplysning.11641989Uddannelse
Kunstnernes sociale vilkår : Betænkning afgivet af udvalget vedrørende kunstnernes sociale forhold.11631989Socialret, Kultur
Betænkning om handelsuddannelser i internationalt perspektiv.11621989Uddannelse
Renteloven : Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet.11611989Obligationsret
Højere forberedelseseksamen : Betænkning om højere forberedelseseksamen afgivet af et udvalg nedsat af undervisnings- og forskningsministeren november 1987.11601989Uddannelse
Betænkning om ransagning under efterforskning : Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg.11591989Procesret, Politi
Betænkning om uddannelse inden for turisterhvervet.11581989Uddannelse
Færdselssikkerhedspolitisk handlingsplan : Betænkning afgivet af Færdselssikkerhedskommisionen.11571988Færdselsret
Priser og konkurrenceforhold på lægemiddelområdet : Betænkning afgivet af det af sundhedsministeren nedsatte udvalg.11561988Erhvervsregulering, Forskning, Sundhedsret, Konkurrenceret
Lægers kliniske videreuddannelse : Delbetænkning fra udvalget om lægers uddannelse og arbejdstilrettelæggelse.11551988Uddannelse, Sundhedsret
Betænkning om dyreværn : Afgivet af et udvalg nedsat af Justitsministeriet den 19. november 1987.11541988Dyreret
Kommunerne og erhvervspolitikken : Bilag : Lokal og regional erhvervsfremme – dansk praksis og udenlandske erfaringer.1153-21988Erhvervsfremme
Kommunerne og erhvervspolitikken : Betænkning fra det af indenrigsministeren nedsatte udvalg om kommunerne og erhvervspolitikken.1153-11988Erhvervsfremme
Struktur og ejerformer : Delrapport 2 fra udvalget vedrørende struktur, finansiering og ejerforhold i landbruget.11521988Landbrugsret
Betænkning om handelsagenter og handelsrejsende : Afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om handelsagenter.11511988Obligationsret
90’ernes aftaler og overenskomster : Udvalget om større fleksibilitet i det offentlige aftale- og overenskomstsystem. 11501988Arbejdsret
Betænkning fra Udvalget om reform af reglerne om arbejdsløshedsforsikring af selvstændige erhvervsdrivende.11491988Socialret
Biblioteksafgiften : Betænkning fra udvalget til revision af den gældende biblioteksafgiftsordning.11481988Kultur
BZ-sikring af bygninger : Redegørelse afgivet af den af Justitsministeriet den 29. oktober 1987 nedsatte arbejdsgruppe.11471988Kommunalret, Byggeret, Socialret
Almen voksenuddannelse : Betænkning om prøveforberedende enkeltfagsundervisning på grundlæggende niveau afgivet af et udvalg nedsat af undervisningsministeren juli 1985.11461988Uddannelse
Struktur- og planudvalget : 2. delbetænkning om opfølgning af marginaljordsstrategien i Landbrugsministeriets lovgivning m.v.11451988Kommunalret, Landbrugsret
Retsinformationsrådets betænkning om databaser med konkrete afgørelser.11441988Retsinformation
Kommunalt udgiftspres og styringsmuligheder : Betænkning fra det af Indenrigsministeren nedsatte udvalg om kommunalt udgiftspres og styringsmuligheder.11431988Kommunalret, Offentlig Finansiering
Betænkning om revision af arbejdsskadeforsikringsloven.11421988Erstatningsret, Arbejdsret
Betænkning vedrørende klarlægning af de lovgivningsmæssige forhold for distribution af adresseløse forsendelser.11411988Transportret, Markedsføringsret
Revision af bogføringslovgivningen.11401988Regnskab
Beskatning af finansielle instrumenter : Betænkning afgivet af det af skatteministeren nedsatte optionsudvalg.11391988Skatteret
Ny kommunal valglov og ny Europa-Parlaments valglov : Delbetænkning 2 fra Indenrigsministeriets valglovsudvalg af 1983.11381988Kommunalret, EU-ret
Lettelse af landbrugets rentebyrde : Delrapport 1 fra udvalget vedrørende struktur, finansiering og ejerforhold i landbruget.11371988Landbrugsret
Beskatning af formue : Betænkning afgivet af det af skatteministeren nedsatte udvalg.11361988Skatteret
Ferieboligudvalgets betænkning : Om sommerhuslovens bestemmelser om udlejning og erhvervelse : Bondegårdsferie, feriehuse, feriehytter, feriecentre, feriehoteller, vandlande, timeshare.11351988Fast Ejendom
Den kommunale indkomstbeskatning i Danmark : Redegørelse fra det af Indenrigsministeriet nedsatte udvalg vedrørende kommunernes finansiering.11341988Kommunalret, Skatteret
Betænkning om forbrugeraftaler om arbejdet på løsøre og fast ejendom (forbrugertjenester) : Afgivet af et udvalg nedsat af Justitsministeriet.11331988Obligationsret, Forbrugerret
Teaterloven : Betænkning afgivet af Udvalget vedrørende revision af teaterloven.11321988Kultur
Betænkning om RF. 2’s forlis : Afgivet af Undersøgelseskommissionen af 3. september 1985 vedrørende redningsskibet RF. 2’s forlis.11311988Søret
Betænkning om retternes saglige kompetence i civile sager : Afgivet af Retsplejerådet. 11301988Procesret
Lotto i Danmark : Betænkning fra Lottoudvalget : Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter den 16. februar 1987 nedsatte udvalg.11291988Spil
Betænkning om transport af farligt gods : Afgivet af den af justitsministeren den 19. december 1986 nedsatte arbejdsgruppe.11281988Trafik, Transportret, Færdselsret
Homoseksuelles vilkår : Afgivet af kommissionen til belysning af homoseksuelles situation i samfundet.11271988Diskrimination
Betænkning om intensive produktionsformer inden for landbruget : Afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe af 1986 vedrørende intensive produktionsformer inden for landbruget.11261988Landbrugsret
Åbningstider : butikker, servicesektoren og den offentlige administration.11251987Erhvervsregulering
Harmonisering af lovgivningen om arealanvendelse og regulering af fast ejendom : Delbetænkning 3.11241987Ejendomsret
Amtskommunalt udgiftspres og styringsmuligheder : Betænkning fra det af indenrigsministeren nedsatte udvalg om amtskommunalt udgiftspres og styringsmuligheder.11231987Kommunalret, Forvaltningsret
Struktur- og planudvalget : 1. delbetænkning – om gennemførelsen af EF’s socio-strukturelle foranstaltninger i Danmark.11221987EU-ret
Separations- og skilsmissebetingelser : Afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet.11211987Familieret
Det fremtidige ankesystem på Miljøministeriets og byggelovens område : Delbetænkning 2.11201987Miljøret, Procesret
Beretning vedrørende det mellemkirkelige arbejdes struktur.11191987Kirkeret, Forvaltningsret
Eksportmedarbejdere m.v. : Betænkning om ændring af de skattemæssige regler for eksportmedarbejdere og for offentligt ansatte, der er udstationeret med henblik på systemeksport : Afgivet den 27. maj 1987 af det af ministeren for skatter og afgifter den 5. november 1986 nedsatte udvalg.11181987Skatteret
Betænkning om offentlig information : Afgivet af Lars Nordskov Nielsen efter finansministerens anmodning i august 1985.11171987Forvaltningsret, Retsinformation
Nærradio og lokal-tv i fremtiden : Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport.11161987Medieret
Betænkning om dommerfuldmægtiges uddannelse og efteruddannelse af dommere : Afgivet af et udvalg nedsat af Justitsministeriet den 7. november 1985.11151987Procesret, Uddannelse
Københavns Kommunes styrelse : Betænkning fra det af indenrigsministeren den 19. juli 1985 nedsatte udvalg om Københavns Kommunes styrelse.11141987Kommunalret, Forvaltningsret
Betænkning om advokatretshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring m.v. : Afgivet af Justitsministeriets udvalg vedrørende retshjælp m.v.11131987Procesret, Advokatret
Betænkning om grundlæggende erhvervsuddannelser : Bilag : Betænkning afgivet af et udvalg nedsat af undervisningsministeren maj 1986.1112-21987Uddannelse
Betænkning om grundlæggende erhvervsuddannelser : Betænkning afgivet af et udvalg nedsat af undervisningsministeren maj 1986.1112-11987Uddannelse
Generationsskiftets skatter og afgifter : Betænkning afgivet den 21. maj 1987 af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg.11111987Skatteret, Afgiftsret
Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning : Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren.11101987Fast Ejendom, Forbrugerret
Afsluttende udtalelse vedrørende udformningen af en ny lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien : Afgivet af det af Justitsministeriet nedsatte udvalg vedrørende sindslidendes retsstilling.11091987Sundhedsret, Strafferet
Brancheglidning i den finansielle sektor.11081987Finansielle virksomheder
Betænkning om arrest og forbud : Afgivet af Retsplejerådet11071987Procesret
Betænkning om kultureksport : Afgivet af kultureksportudvalget.11061987Kultur
Appelbegrænsning : Redegørelse om appelbegrænsning for det offentlige i skattesager : Afgivet af arbejdsgruppen om appelbegrænsning for det offentlige i skattesager.11051987Procesret
Betænkning om legemsindgreb under efterforskning : Afgivet af Justitsministeriets strafferetsplejeudvalg.11041987Procesret, Politi
Betænkning fra Udvalget om de mindre selvstændige erhvervsdrivende og den sociale lovgivning.11031987Socialret, Pensionsret, Arbejdsret
Betænkning om den forurettedes stilling i voldtægts- og voldssager : Afgivet af et udvalg nedsat af Justitsministeriet den 6. juni 1983.11021987Erstatningsret, Procesret, Politi, Strafferet
Skat ved konkurs og akkord : Skattelovrådets udtalelse om de skattemæssige regler i forbindelse med konkurs og akkord m.v. : Afgivet af Skattelovrådet den 9. februar 1987.11011987Skatteret, Insolvensret
Konfirmation og begravelse : Betænkning afgivet af Kirkeministeriets liturgiske kommission.11001987Kirkeret, Arveret
Straffelovrådets betænkning om strafferammer og prøveløsladelse : Delbetænkning I om sanktionsspørgsmål.10991987Strafferet
Ophævelse af dobbeltbeskatningen af aktieudbytter : Betænkning afgivet den 20. marts 1987 af det af ministeren for skatter og afgifter den 3. december 1985 nedsatte udvalg.10981987Skatteret
Revision af plantenyhedsloven : Betænkning fra Landbrugsministeriets udvalg til revision af plantenyhedsloven.10971987Immaterialret
Revision af lov om tilsyn med pensionskasser.10961987Pensionsret, Finansielle virksomheder
Beskatning af kunstnere : (udjævningsmuligheder for kunstneres skattepligtige indkomster) : Delbetænkning om forskellige udjævningsmuligheder for kunstneres skattepligtige indkomster : Delbetænkningen er afgivet af udvalget, der undersøger kunstnernes skatte- og afgiftsmæssige stilling.10951987Skatteret
Betænkning om breddeidrætten i Danmark : bind III : Betænkning fra Kulturministeriets Breddeidrætsudvalg.1094-31987Sport, Kultur
Betænkning om breddeidrætten i Danmark : bind II : Betænkning fra Kulturministeriets Breddeidrætsudvalg.1094-21987Sport, Kultur
Betænkning om breddeidrætten i Danmark : bind I : Betænkning fra Kulturministeriets Breddeidrætsudvalg.1094-11987Sport, Kultur
Betænkning om EDB i tinglysningen.10931987Ejendomsret
Betænkning vedrørende folkeskolens specialundervisning : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 22. februar 1984 nedsatte udvalg.10921987Uddannelse
Betænkning om behandlingen af skatte- og afgiftsstraffesager, der afgøres administrativt : Afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter d. 8. oktober 1982 nedsatte udvalg.10911986Skatteret, Afgiftsret, Strafferet
En fremtidig skovpolitik : Betænkning fra Landbrugsministeriets skovpolitiske udvalg.10901986Miljøret
Forskning og udvikling : Redegørelse fra Udvalget til undersøgelse af den skattemæssige behandling af virksomhedernes udgifter til forskning og udvikling.10891986Forskning, Skatteret, Afgiftsret
Betænkning om klubvirksomhed.10881986Foreningsret
Betænkning om ligebehandling af samliv med og uden ægteskab inden for den sociale lovgivning.10871986Familieret, Socialret
Betænkning om kuratorsalærer m.v. : Afgivet af det af Justitsministeriet den 30. april 1986 nedsatte udvalg.10861986Insolvensret, Advokatret
Betænkning om uddannelseskrav til præstestillinger : Afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. maj 1985 nedsatte udvalg.10851986Kirkeret
Ny folketingsvalglov : Delbetænkning fra Indenrigsministeriets valglovsudvalg af 1983.10841986Statsret
Betænkning om medlemskab af Folkekirken under midlertidigt ophold i udlandet : Afgivet af det af Kirkeministeriet den 28. juni 1985 nedsatte udvalg.10831986Kirkeret
Afsluttende beretning om ændringer i våbenlovgivningen.10821986Strafferet
Realrenteafgiftssatsen : Redegørelse fra udvalget vedrørende realrenteafgiftssatsen.10811986Afgiftsret
Praksissektorens organisation : Betænkning afgivet af Indenrigsministeriets udvalg vedrørende praksissektorens organisation.10801986Sundhedsret, Forvaltningsret
Indførelse af et nyt tilskudssystem for de private skoler : Betænkning afgivet i september 1986 af udvalget vedrørende et nyt tilskudssystem for de private skoler under skolestøtteloven.10791986Statsstøtte
Landbrug og miljø : 2. delbetænkning.10781986Landbrugsret, Miljøret
Betænkning om forsikringsselskabernes administration af arbejdsskadeforsikringen.10771986Forsikringsret, Erstatningsret
Arkitektuddannelsen i Danmark : En rapport afgivet af et udvalg nedsat af kulturministeren.10761986Uddannelse
Fra monopollov til konkurrencelov : Betænkning om modernisering af monopolloven og pris- og avanceloven.10751986Konkurrenceret
Betænkning om ingeniør- og teknikeruddannelsernes fremtid.10741986Uddannelse
Kortudvalget : Betænkning vedrørende den statslige kort- og geodataproduktion.10731986 
Betænkning fra udvalget vedrørende supplerende dagpenge og fejludbetalinger : Bilagshæfte: Undersøgelsen i arbejdsløshedskasserne af udbetalingen af supplerende dagpenge.1072-21986Socialret
Betænkning fra udvalget vedrørende supplerende dagpenge og fejludbetalinger.1072-11986Socialret
Lovgivning om andelsselskaber.10711986Selskabsret
De handicappede og arbejdsmarkedet : Betænkning afgivet af Udvalget til behandling af de handicappedes beskæftigelsesproblemer på arbejdsmarkedet.10701986Arbejdsret
Udligning af AIDS-udgifter : Redegørelse fra den tekniske arbejdsgruppe vedrørende regional udligning af visse AIDS-udgifter.10691986Offentlig Finansiering
Principbetænkning om tvang i psykiatrien, bind 2 : Afgivet af det af Justitsministeriet nedsatte udvalg vedrørende sindslidendes retsstilling.1068-21986Socialret, Sundhedsret, Menneskerettigheder
Principbetænkning om tvang i psykiatrien, bind 1 : Afgivet af det af Justitsministeriet nedsatte udvalg vedrørende sindslidendes retsstilling.1068-11986Socialret, Sundhedsret, Menneskerettigheder
Revision af kødlovgivningen : Betænkning afgivet af det af landbrugsministeren den 13. december 1984 nedsatte udvalg.10671986Landbrugsret, Fødevareret
Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet : Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren.10661986Strafferet
Homoseksuelle og arveafgift : Delbetænkning afgivet af kommissionen til belysning af homoseksuelles situation i samfundet.10651986Arveret, Diskrimination, Menneskerettigheder
Ophavsret og EDB : 7. delbetænkning fra Udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen.10641986Immaterialret, IT-ret
Billedret : 6. delbetænkning fra Udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen.10631986Immaterialret
Betænkning om en reform af den juridiske kandidatuddannelse : Afgivet af et underudvalg under Det faglige landsudvalg for de samfundsvidenskabelige og sociale uddannelser, nedsat af direktoratet for de videregående uddannelser i december 1984.10621985Uddannelse
Betænkning om revision af musikloven : Afgivet af Statens Musikråd.10611985Kultur
Reglerne om beskatning af udenlandsk indkomst i Danmark og for ophør af skattepligten til Danmark : Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter den 22. november 1983 nedsatte udvalg.10601985Skatteret
Statsfinansieret udligning : Redegørelse fra det af Indenrigsministeriet nedsatte udvalg vedrørende kommunernes finansiering.10591985Kommunalret, Statsstøtte
Arbejde, Undervisning, Fritid, bind 3 Bilag : Betænkning afgivet af det af justitsministeren den 4. oktober 1982 nedsatte udvalg vedrørende beskæftigelsen af de indsatte i kriminalforsorgen.1058-31986Strafferet
Arbejde, Undervisning, Fritid, bind 2: Indstillinger fra underudvalg : Betænkning afgivet af det af justitsministeren den 4. oktober 1982 nedsatte udvalg vedrørende beskæftigelsen af de indsatte i kriminalforsorgen.1058-21986 
Arbejde, Undervisning, Fritid, bind 1: Indstiling og baggrund : Betænkning afgivet af det af justitsministeren den 4. oktober 1982 nedsatte udvalg vedrørende beskæftigelsen af de indsatte i kriminalforsorgen.1058-11986Strafferet
Forslag til Alterbog: Indledning : Betænkning afgivet af Kirkeministeriets liturgiske kommission.1057-21985Kirkeret
Forslag til Alterbog : Betænkning afgivet af Kirkeministeriets liturgiske kommission.1057-11985Kirkeret
Betænkning om anonyme vidner m.v. : Afgivet af Retsplejerådet.10561985Procesret
Betænkning fra udvalget til forberedelse af en revision af lov om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner.10551985Forvaltningsret, Uddannelse
Samordningsfradraget i tjenestemandspensioner : Redegørelse fra udvalget vedrørende omlægning af samordningsfradraget i tjenestemandspensioner.10541985Arbejdsret, Skatteret
Adoption af udenlandske børn og adoptionsformidling : Betænkning 4 fra Justitsministeriets adoptionsudvalg.10531985Familieret
Betænkning om retternes stedlige kompetence i borgerlige sager m.v. : (EF-domstolskonventionen) : Afgivet af Retsplejerådet.10521985Procesret
Planlægningen på Miljøministeriets område : Delbetænkning.10511985Miljøret
Kursgevinster og kurstab : Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af afkast af investeringer i finansielle fordringer : Afgivet af Skattelovrådet den 9. oktober 1984.10501985Skatteret
Det kommunale løntilsyn : Betænkning fra det af indenrigsministeren den 20. februar 1984 nedsatte udvalg om forenkling af kontrollen med oprettelse og aflønning af avancementsstillinger i kommunerne.10491985Arbejdsret, Kommunalret
Betænkning om vagtvirksomhed : Afgivet af det af Justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber.10481985Erhvervsregulering
Nærradio og lokal-tv i fremtiden : Lokalradio- og -TV-udvalgets 2. rapport.10471985Medieret
Beretning vedrørende registrering af gravminder : Afgivet af den af Kirkeministeriet den 4. september 1984 nedsatte arbejdsgruppe.10461985Kirkeret
Betænkning om betydelige risici : Afgivet af det af arbejdsministeren den 23. januar 1981 nedsatte ekspertudvalg om betydelige risici.10451985Arbejdsret, Erstatningsret
Samordning i Sundhedsvæsenet : Betænkning fra det af indenrigsministeren nedsatte samordningsudvalg for Sundhedsvæsenet.10441985Sundhedsret, Forvaltningsret
Genteknologi og sikkerhed : Afgivet af Indenrigsministeriets gensplejsningsudvalg.10431985Sundhedsret
Revision af kunsthåndværkeruddannelserne : Redegørelse afgivet af et af undervisningsministeren nedsat udvalg vedrørende revision af kunsthåndværkeruddannelserne.10421985Uddannelse
Beskatning af ægtefæller : Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg.10411985Skatteret
Kulturværdier : Betænkning fra udvalget om beskyttelse af kulturværdier i Danmark.10401985Kultur
Betænkning om tvangsindgreb uden for strafferetsplejen : Afgivet af Udvalget vedrørende visse forvaltningsretlige spørgsmål.10391985Strafferet, Retspleje
Ophavsretligt biblioteksvederlag : 5. delbetænkning fra Udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen.10381985Immaterialret, Kultur
En fremtidig gartneripolitik, 2 : Betænkning fra landbrugsministeriets udvalg vedrørende De europæiske økonomiske Fællesskabers politik på frugt- og gartneriproduktområdet.10371985Landbrugsret, Erhvervsregulering
Betænkning om erstatning og forsikring for skader opstået ved benyttelse af motordrevne køretøjer : Afgivet af Justitsministeriets trafikerstatningsudvalg.10361985Erstatningsret, Forsikringsret
Samtidig sagsbehandling : Betænkning fra Udvalget om samtidig sagsbehandling nedsat af miljøministeren den 17. november 1983.10351985Forvaltningsret, Socialret
Landbrugsloven : 1. delbetænkning.10341985Landbrugsret
Konjunkturregulering og visse udligningstekniske problemer : Redegørelse fra det af Indenrigsministeriet nedsatte udvalg vedrørende kommunernes finansiering.10331985Kommunalret, Statsstøtte
Straffelovrådets betænkning om datakriminalitet.10321985IT-ret, Strafferet
Redegørelse fra arbejdsgruppen til forenkling af afskrivningsloven (afskrivningsgruppen).10311985Skatteret
Arbejdsdelingen på telekommunikationsområdet : Redegørelse fra Udvalget vedrørende arbejdsdelingen på telekommunikationsområdet.10301985Medieret, Teleret
Betænkning om dansk mediepolitik : Mediepolitik, Danmarks Radio, kabel-tv, kortbølge, teledata, bevaring, juridiske forhold m.v.10291985Medieret
Betænkning om Delpension, Samspilsproblemer, Samordningsfradrag, Førtidspensionering af tjenestemænd.10281984Pensionsret
Kommunale diæter og vederlag : Betænkning fra det af indenrigsministeren den 15. april 1983 nedsatte udvalg om diæter og vederlag.10271984Kommunalret, Skatteret
Billedkunst og fonogrammer – registrering til biblioteksafgift : Fonogrammer – registrering til biblioteksafgift : Betænkning fra Udvalget vedrørende registrering af grammofonplader/bånd i folkebibliotekerne : Billedkunst – registrering til biblioteksafgift : Betænkning fra Udvalget vedrørende registrering af billedkunst i folkebibliotekerne.10261984Kultur
Brevstemmeafgivning : Betænkning fra det udvalg indenrigsministeren nedsatte den 21. februar 1984 vedrørende brevstemmeafgivning.10251984Statsret, Valgret
Ejendomsskatternes rolle i den kommunale finansiering : Redegørelse fra det af Indenrigsministeriet nedsatte udvalg vedrørende kommunernes finansiering.10241984Ejendomsret, Skatteret, Kommunalret
Politiets indgreb i meddelelseshemmeligheden og anvendelse af agenter : Afgivet af Justitsministeriets strafferetsplejeudvalg.10231984Procesret, Politi, Strafferet
Betænkning om revision af funktionærloven.10221984Arbejdsret
Betænkning fra Udvalget vedrørende arbejdsløshedskassernes fejludbetalinger.10211984Socialret
Kunstformidling : Betænkning fra Udvalget vedr. formidling af billedkunst, kunsthåndværk, kunstnerisk formgivning og arkitektur.10201984Kultur
Retskrav på erstatning til ofre for forbrydelser : Afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet.10191984Erstatningsret, Strafferet
Skolegangens påbegyndelse i folkeskolen : Betænkning afgivet af et udvalg nedsat den 18. juli 1983 af undervisningsministeren.10181984Socialret, Uddannelse
Betænkning vedrørende GTO’s fremtid : Afgivet af det af ministeren for Grønland den 11. juni 1981 nedsatte udvalg.10171984Grønland og Færøerne
Betænkning om fritidsvirksomhed for børn og unge : (fritidsundervisningslovens kap. II) : Afgivet af et udvalg nedsat af undervisningsministeren i december 1983.10161984Socialret
Embedslægevæsenet : Betænkning fra det af indenrigsministeren den 17. maj 1982 nedsatte udvalg vedrørende Embedslægevæsenet.10151984Sundhedsret, Forvaltningsret
Arve- og gaveafgift : delbetænkning : Afgivet af det af skatte- og afgiftsministeren nedsatte udvalg.10141984Afgiftsret, Arveret
Betænkning om de private skolers økonomi : En vurdering af de bygningsmæssige forhold.10131984??
Betænkning om systemeksport inden for uddannelsessektoren : Afgivet af den af Undervisningsministeriet den 4. marts 1983 nedsatte styregruppe.10121984Uddannelse
Relstedudvalgets rapport : Om behovet for undervisning i teknisk anvendelse af EDB i de eksisterende teknikeruddannelser : Afgivet som delrapport af et af undervisningsministeren nedsat udvalg vedrørende EDB i de tekniske uddannelser.10111984Uddannelse
Betænkning om bevaringsværdige huse til beboelse : Afgivet af det af miljøministeren den 23. juli 1982 nedsatte udvalg om sikring af betryggende vedligeholdelse af ældre bevaringsværdige, men ikke fredede ejendomme på land og i by, “Bevarings- og Vedligeholdelsesudvalget” : 9. februar 1984.10101984Kultur, Boligret
Betænkning om bankiervirksomhed : Udvalget vedrørende gennemførelse af 1. bankdirektiv for bankiervirksomhed.10091984Finansielle Virksomheder, Erhvervsregulering
Færdselssikkerhedspolitisk redegørelse 2. del : Afgivet af et embedsmandsudvalg under regeringsudvalget om børn i trafikken.10081984Færdselsret
Forslag til en 2-årig forsøgsordning for pastoralseminariet : Betænkning afgivet af det af Kirkeministeriet den 7. maj 1980 nedsatte udvalg.10071984Kirkeret
Betænkning om statslige støtteordninger til private kapitaloverførsler til udviklingslandene : Afgivet af det af regeringen i juni 1983 nedsatte udvalg.10061984Udenrigsforhold, Statsstøtte
Betænkning 2 om “RF. 2″s forlis : Afgivet af den af industriministeren den 20. maj 1983 nedsatte kommission.10051984Beredskab, Søret
Betænkning fra udvalget vedrørende jobsikring for værnepligtige.10041984Arbejdsret
Tilbageførsel af arealer til landzone : Betænkning afgivet af et udvalg nedsat af miljøministeren den 7. januar 1983.10031984Kommunalret
Lovgivning om andelskasser : Udvalget vedrørende gennemførelse af 1. bankdirektiv for andelskasser.10021984Finansielle virksomheder
Retsinformationsrådets betænkning om en lovdatabase.10011984Retsinformation
Film- og videogramspørgsmål : 4. delbetænkning fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen.10001984Immaterialret
Betænkning 2 vedrørende den interne trafik i Grønland : Afgivet af den af Ministeriet for Grønland den 11. maj 1981 nedsatte arbejdsgruppe.9991983Grønland og Færøerne, Trafik
Betænkning om tavshedspligt : Afgivet af et udvalg, som Justitsministeriet nedsatte den 18. juli 1979.9981984Menneskerettigheder, Forvaltningsret, Strafferet
Samspilsproblemer for pensionister : Redegørelse fra arbejdsgruppen om samspilsproblemer for pensionister.9971983Pensionsret, Socialret
Ansvarsplacering og reaktionsmuligheder i kommunestyret : Betænkning fra det af indenrigsministeren den 10. juli 1981 nedsatte udvalg om ansvarsplacering i kommunestyret.9961983Forvaltningsret, Kommunalret
Delbetænkning om generelle hastighedsbegrænsninger : Busser, lastbiler, lastbilvogntog samt person- og varebiler med registreringspligtige påhængskøretøjer : Afgivet af den af justitsministeren den 18. maj 1966 nedsatte Færdselssikkerhedskommission : kommissionens betænkning nr. 14.9951983Færdselsret
Betænkning om lægdommerordningen i straffesager m.v. : Afgivet af Retsplejerådet.9941983Procesret
En fremtidig landbrugspolitik : nogle mere langsigtede perspektiver : Betænkning fra Udvalget vedrørende landbrugets økonomiske vilkår og udvikling.9931983Landbrugsret
Betænkning om eliteidrætten i Danmark : Betænkning fra Kulturministeriets eliteidrætsudvalg.9921983Kultur
En gensidig hæftelsesordning for bygningsbrandforsikring : Udvalget om kollektive sikkerhedsordninger for forsikringsselskaber.9911983Erstatningsret
Naturpræparater og ikke-autoriserede helbredelsesmetoder : Betænkning fra Indenrigsministeriets udvalg til undersøgelse af naturpræparater og ikke-autoriserede helbredelsesmetoder.9901983Sundhedsret
Ægteskab : Afgivet af Ægteskabsudvalget af 1969 : 9 : Samliv uden ægteskab, 2 : Forsørgelsespligt.9891983Familieret
Hovedstadsrådet – Hovedstadsområdet : Betænkning afgivet af Kommissionen om hovedstadsområdet.9881983Kommunalret
Betænkning om en eventuelt ændret organisation af den skolepsykologiske rådgivning m.v. : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 19. april 1979 nedsatte udvalg.9871983Socialret, Sundhedsret
Betænkning om et øget dansk tv-udbud.9861983Medieret, Konkurrence
Forældremyndighed og samværsret : Afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet.9851983Familieret, Procesret
Redegørelse fra Udvalget til analysering og vurdering af leasingprojekter og tilsvarende investeringstilbud (leasingudvalget).9841983Finansielle Virksomheder
Betænkning om betalingsstandsning : Afgivet af det af Justitsministeriet den 3. juli 1981 nedsatte udvalg.9831983Insolvensret
Betænkning fra Uddannelsesudvalget til revision af Danmarks Biblioteksskoles grunduddannelse, efteruddannelse og forskningsvirksomhed – nedsat den 30. marts 1981 af kulturministeren.9821983Uddannelse
Betænkning om Håndhævelse af bygge- og miljølovgivningen : Afgivet af det af boligministeren og miljøministeren den 30. juli 1981 nedsatte udvalg om håndhævelse af bygge- og miljølovgivningen.9811983Byggeret, Miljøret
Betænkning om efterkassation af værnepligtige : Afgivet af den af Forsvarsministeriet den 30. marts 1981 nedsatte styringsgruppe vedrørende efterkassationer samt den af Forsvarsministeriet samtidig nedsatte arbejdsgruppe vedrørende efterkassationer.9801983Militær
Betænkning vedrørende indførelse af en autorisationsordning for autoværksteder : Afgivet af det af justitsministeren den 5. marts 1974 nedsatte udvalg med den opgave at overveje, om der skal indføres en autorisationsordning for autoværksteder, og i bekræftende fald, hvorledes den skal udformes.9791983Erhvervsregulering
Betænkning om varetægtsfængsling i voldssager : Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg9781983Procesret, Strafferet
Delbetænkning om behandlingen af skattestraffesager, der afgøres administrativt : Afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter den 8. oktober 1982 nedsatte udvalg.9771983Skatteret
Udmåling af erstatning ved personskade og tab af forsørger : Betænkning 3 afgivet af Justitsministeriets erstatningslovsudvalg.9761983Erstatningsret
Betænkning om isolation af varetægtsarrestanter : Afgivet af Justitsministeriets strafferetsplejeudvalg.9751983Procesret
Betænkning om kabelproblematikken og fremførelse af udenlandsk fjernsyn.9741983Medieret
Dåb og brudevielse : Betænkning afgivet af Kirkeministeriets liturgiske kommission.9731983Kirkeret
Betænkning om de trykte mediers økonomi og beskæftigelse.9721983Medieret
Revision af margarinelovgivningen : Betænkning afgivet af det af landbrugsministeren den 10. januar 1979 nedsatte udvalg.9711983Fødevareret
Betænkning om fonde : Afgivet af det af Justitsministeriet den 14. juli 1978 nedsatte udvalg.9701982Statsstøtte
Bøger i Danmark9691983Kultur
Betænkning om udlændingelovgivningen : Udkast til ny udlændingelov : 2. betænkning afgivet af Justitsministeriets udvalg af 14. december 1977 til revision af loven om udlændinges adgang til landet m.v.9681982Udlændingeret
Vilkår for ordbogsarbejde i Danmark : Betænkning afgivet af det af Ministeriet for Kulturelle Anliggender nedsatte ordbogsudvalg.9671982Ordbogsarbejde
Delberetning vedrørende en kontrolordning for glatløbede haglgeværer m.v.9661982Offentlig Våbenret
Rapport om betalingskort : En undersøgelse af købe- og kreditkortsystemer og elektronisk betalingsformidling ved forbrugerkøb.9651982Forbrugerret
Delbetænkning om generelle hastighedsbegrænsninger (veje i tættere bebygget område samt motortrafikveje) : Afgivet af den af justitsministeren den 18. maj 1966 nedsatte færdselssikkerhedskommission : Kommissionens betænkning nr. 13.9641982Færdselsret
Kommunal udligning og tilskud til kommuner : Bilag 4 : Redegørelse fra det af Indenrigsministeriet nedsatte udvalg vedrørende kommunernes finansiering.963-51984Kommunalret
Kommunal udligning og tilskud til kommuner : Bilag 3 : Redegørelse fra det af Indenrigsministeriet nedsatte udvalg vedrørende kommunernes finansiering.963-41983Kommunalret
Kommunal udligning og tilskud til kommuner : Bilag 2 : Redegørelse fra det af Indenrigsministeriet nedsatte udvalg vedrørende kommunernes finansiering.963-31983Kommunalret
Kommunal udligning og tilskud til kommuner : Bilag 1 : Redegørelse fra det af Indenrigsministeriet nedsatte udvalg vedrørende kommunernes finansiering.963-21983Kommunalret
Kommunal udligning og tilskud til kommuner : Redegørelse fra det af Indenrigsministeriet nedsatte udvalg vedrørende kommunernes finansiering.963-11982Kommunalret
Beskyttelse af kunstneriske præstationer : 3. delbetænkning fra Udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen.9621982Immaterialret
Betænkning om social- og sundhedsuddannelser inden for efg-systemet : Afgivet af Udvalget til belysning af relationerne mellem de erhvervsfaglige grunduddannelser og social- og sundhedsuddannelserne.9611982Uddannelse
Jordbank- og indekslån i landbruget : Redegørelse fra Udvalget vedrørende en finansieringsreform for landbruget.9601982Landbrugsret
Offentlig information via bibliotekerne : Redegørelse fra arbejdsudvalget vedr. offentlig information via bibliotekerne.9591982Retsinformation
Betænkning om principperne for den danske bistand til udviklingslandene : Bilagshæfte: Høringssvar afgivet af organisationer, institutioner og ministerier m.v. til Udvalget vedrørende dansk bistandspolitik : Afgivet af det af regeringen i december 1980 nedsatte udvalg.958-21982Udenrigsforhold
Betænkning om principperne for den danske bistand til udviklingslandene : Afgivet af det af regeringen i december 1980 nedsatte udvalg.958-11982Udenrigsforhold
Betænkning om gældssanering : Afgivet af det af Justitsministeriet den 20. januar 1977 nedsatte udvalg.9571982Insolvensret
Betænkning om “RF 2″s forlis : Afgivet af den af industriministeren den 3. december 1981 nedsatte kommission.9561982Beredskab, Søret
Betænkning om foranstaltninger over for åndssvage og andre svagt begavede lovovertrædere : Afgivet af det af Justitsministeriet den 24. september 1970 nedsatte udvalg.9551982Strafferet, Socialret
Betænkning om video.9541982Immaterialret, Kultur
Betænkning om samarbejdet mellem fredningsmyndighederne og museerne : Afgivet den 21. maj 1982 af det midlertidige udvalg om samarbejdet mellem fredningsmyndighederne og museerne m.fl. om arbejdsopgaverne i medfør af lovgivningen om bygningsfredning, fortidsminder m.v.9531982Kultur
Betænkning om Folkekirkens økonomi : Afgivet af det den 24. februar 1978 nedsatte udvalg.9521982Kirkeret
Betænkning om landmændenes efteruddannelse m.v. : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 25. september 1981 nedsatte udvalg.9511982Uddannelse
Biblioteksbetjening af blinde og svagtseende : Betænkning fra Kulturministeriets udvalg om blinde og svagtseendes biblioteksbetjening.9501982Kultur
Den skattemæssige behandling af renter og andet kapitalafkast : Betænkning fra Renteskatteudvalget.9491982Skatteret
Gennemførelse af lov nr. 179 af 14. maj 1980 om en værdipapircentral.9481982Finansielle virksomheder
Landscentralen for undervisningsmidler : Betænkning afgivet af det af undervisningsministeren i februar 1980 nedsatte udvalg.9471982Uddannelse
Lavindkomstkommissionens betænkning.9461982Socialret
Betænkning fra udvalget om eventuel styrkelse af lovfortolkningen inden for skatteadministrationen.9451982Skatteret
Båndafgifter, sanktioner, påtale : 2. delbetænkning fra Udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen.9441982Immaterialret
Filmloven : Betænkning afgivet af det den 20. marts 1979 af Kulturministeriet nedsatte udvalg vedrørende revision af loven om film og biografer.9431982Kultur, Statsstøtte
Etablering af en tilsynslovgivning for investeringsforeninger : Betænkning afgivet af det af Handelsministeriet nedsatte udvalg vedrørende lovgivning om investeringsforeninger.9421982Selskabsret
Finansieringsproblemer i landbruget – en teknisk gennemgang : Betænkning fra Udvalget vedrørende landbrugets finansierings- og skatteforhold m.v.9411981Skatteret, Statsstøtte
Rapport om finansiering : Afgivet af arbejdsgruppen til undersøgelse af finansieringsforholdene i den sociale sektor og tilgrænsende områder.9401981Forvaltningsret, Socialret
Betænkning om etablering af en civil pilotuddannelse : Afgivet af det af Undervisningsministeriet 1. december 1978 nedsatte udvalg.9391981Uddannelse
Betænkning om helårsbeboelse i sommerhusområder : Afgivet af det af miljøministeren den 12. september 1980 nedsatte udvalg vedrørende sommerhuslovens § 7 og 7a.9381981Fast Ejendom
Lovgivning om kommanditselskaber.9371981Selskabsret
Betænkning om Nordsat.9361981Medieret
Teletekstsystemer : Betænkning afgivet af Statsministeriets udvalg vedrørende eventuel indførelse af teletekstsystemer i Danmark.9351981Medieret
Betænkning fra Udvalget vedr. revision af lovgivningen på det måletekniske og justerpligtige område.9341981Måleinstrumenter
Skolesundhedstjenesten : Betænkning afgivet af det af Sundhedsstyrelsen den 24. april 1980 nedsatte udvalg.9331981Sundhedsret
Betænkning om straffebestemmelser i skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen : Afgivet af den af Justitsministeriet den 1. august 1973 nedsatte arbejdsgruppe.9321981Skatteret, Afgiftsret, Strafferet
Landsbykommissionens delbetænkning 6 : Bidrag til en landsbypolitik.9311981Kommunalret, Landbrugsret, Kultur, Erhvervsregulering, Socialret
Landsbykommissionens delbetænkning 5 : Kultur, planlægning og medindflydelse.9301981Kommunalret, Kultur
Landsbykommissionens delbetænkning 4 : privat service.9291981Kommunalret, Erhvervsregulering, Forbrugerret
Landsbykommissionens delbetænkning 3 : Erhverv.9281981Kommunalret, Erhvervsregulering
Landsbykommissionens delbetænkning 2 : Befolkning og offentlig service.9271981Kommunalret, Uddannelse, Kultur, Socialret
Forslag til specialuddannelse til hygiejnesygeplejerske : Betænkning afgivet af et udvalg nedsat af Sundhedsstyrelsen.9261981Uddannelse, Sundhedsret
Redegørelse fra Udvalget om virksomhedsbeskatning.9251981Skatteret
1. betænkning afgivet af Sølovsudvalget angående : I: Erhververens og den tidligere partreders hæftelse (§ 53 a og 53 b) : II: Befordring af passagerer og rejsegods : III: Begrænsning af rederansvaret : IV: Visse ændringer vedrørende ansvaret for olieskader : V: Begrænsningsfonde : VI: Særlige trækningsrettigheder (SDR).9241981Søret
Betænkning om produktsikkerhed : Afgivet af den af Industriministeriet den 3. august 1978 nedsatte arbejdsgruppe.9231981Produktregler
Rapport om sikkerhedstekniske spørgsmål og fælles elementer i beredskabsforholdene i forbindelse med Barsebäckværket : Afgivet af Svensk-Dansk komite om sikkerheden på Barsebäckværket.9221981Beredskab, Miljøret
Færdselssikkerhedspolitisk redegørelse 1. del : Afgivet af et embedsmandsudvalg under regeringsudvalget om børn i trafikken.9211981Færdselsret
Beretning om periodisk syn : Afgivet af det af justitsministeren den 7. marts 1980 nedsatte udvalg.9201981Færdselsret
Betænkning om uddannelse af ergoterapeuter og fysioterapeuter : Afgivet af et af Indenrigsministeriet den 26. november 1976 nedsat udvalg.9191981Uddannelse
Børnekommissionens betænkning.9181981Socialret
Prisfastsættelse for blod og blodfraktioneringsprodukter : Redegørelse fra det af Sundhedsstyrelsen den 1. marts 1977 nedsatte blodproduktudvalg.9171980Sundhedsret
Pædagogikum : Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet nedsatte udvalg vedrørende udarbejdelse af forslag til bekendtgørelse om den pædagogiske uddannelse af lærere ved gymnasieskolerne m.v.9161980Uddannelse
Ægteskab : afgivet af Ægteskabsudvalget af 1969 : 8 : Samliv uden ægteskab, 1.9151980Familieret
Straffelovrådets betænkning om voldtægt, røveri og brandstiftelse.9141980Strafferet
Ø-kommunernes økonomiske og servicemæssige problemer : Betænkning afgivet af Indenrigsministeriets udvalg af 25. april 1979.9131981Kommunalret
Licenskonstruktioner og fotokopiering : 1. delbetænkning fra Udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen.9121981Immaterialret, Kultur
Dagspressens distributionsforhold : Betænkning afgivet af det af Statsministeriet nedsatte udvalg vedrørende dagspressens distribution.9111980Medieret
Landsbykommissionens delbetænkning 1 : Den hidtidige udvikling.9101980 
Beskatningsreglernes sammenhæng med fredningslovgivning og skovlovgivning : Betænkning afgivet af det af miljøministeren under 2. juli 1980 nedsatte udvalg.9091980Skatteret, Miljøret
Statens kantiner.9081980Arbejdsret
Organisering af indsamling og fordeling af blod samt fremstilling af blodfraktioneringsprodukter : Betænkning fra det af Indenrigsministeriet den 11. februar 1977 nedsatte blodproduktudvalg.9071980Sundhedsret
Socialindkomst 2 : Redegørelse fra arbejdsgruppen om socialindkomst.9061980Socialret
Delbetænkning om generelle hastighedsbegrænsninger : Veje uden for tættere bebygget område samt motorveje : Afgivet af den af justitsministeren den 18. maj 1966 nedsatte færdselssikkerhedskommission.9051980Færdselsret
Betænkning om ændring af tinglysningslovens § 38 : Afgivet af Justitsministeriets tinglysningsudvalg.9041980Ejendomsret
Betænkning om en revision af lov om kommunale valg og lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet : Delbetænkning fra Indenrigsministeriets valglovsudvalg.9031980Statsret
Betænkning angående forsvarets fremtidige personel- og uddannelsesstruktur samt personellovgivning : Afgivet af den af Forsvarsministeriet den 31/1 1973 nedsatte styringsgruppe vedrørende nyordning af forsvarets personelforhold.9021980Forvaltningsret, Militær, Uddannelse
Opgavefordelingen på vejområdet : Betænkning afgivet af Udvalget til overvejelse af spørgsmålet om revision af opgavefordelingen vedrørende de offentlige veje.9011980Trafik, Forvaltningsret
Betænkning om uddannelses- og erhvervsvejledning.9001980Uddannelse
Betænkning om uddannelse af sygeplejersker og radiografer til røntgendiagnostik- og radioterapiafdelinger : Afgivet af et udvalg nedsat af Indenrigsministeriet.8991980Uddannelse
Betænkning om førtidspension : Afgivet af Udvalget til revision af førtidspensionslovgivningen.8981980Pensionsret
Kommunale udgiftsbehov III : Supplerende rapport fra den af Indenrigsministeriet nedsatte arbejdsgruppe vedrørende bloktilskud og andre udligningsordninger.8971980Kommunalret
Socialindkomst : Redegørelse fra arbejdsgruppen om socialindkomst.8961980Socialret
Betænkning om udvidet samarbejde mellem Skattevæsenet og Toldvæsenet : Afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter i september 1977 nedsatte udvalg.8951979Skatteret
Kommunale styrelsesformer og kommunalpolitikernes arbejdsvilkår m.m. : Betænkning fra det af indenrigsministeren den 17. august 1978 nedsatte udvalg om kommunalt udvalgsstyre og magistratstyre m.v.8941980Kommunalret
Betænkning om en revision af folketingsvalgloven : Delbetænkning fra Indenrigsministeriets valglovsudvalg.8931980Statsret
Betænkning om køreuddannelse : Afgivet af den af justitsministeren den 18. maj 1966 nedsatte færdselssikkerhedskommission.8921980Færdselsret
Redegørelse om Rigshospitalets økonomiske forhold m.v. : Afgivet af den af Undervisningsministeriet den 3. oktober 1977 nedsatte arbejdsgruppe.8911979Forvaltningsret
Børneteater og opsøgende teater : Bilag: Rapport om forskning om børneteater og opsøgende teater afgivet af Jørn Langsted som bilag til betænkning 890.890-31979Kultur
Børneteater og opsøgende teater : Bilag: Har børn brug for børneteater? : En redegørelse for børns vilkår og børneteatrenes funktion i forhold hertil, afgivet af Agnete Diderichsen som bilag til betænkning 890.890-21979Kultur
Børneteater og opsøgende teater : Betænkning afgivet af det kulturministerielle udvalg for børneteater og opsøgende arbejde.890-11979Kultur
Betænkning om en sognemedhjælperordning : Afgivet af et udvalg nedsat den 9. april 1974 af Kirkeministeriet.8891979Kirkeret
Hovedstadsrådet – struktur og opgaver : Rapport fra Indenrigsministeriets udvalg vedrørende lovgivningen om Hovedstadsrådet.8881979Forvaltningsret
Supplement til betænkning om uddannelse af laboranter i klinisk mikrobiologi (fra 1973) : Afgivet af en af Indenrigsministeriet i september 1977 nedsat arbejdsgruppe.8871979Uddannelse
Betænkning om behandling af sager af mindre værdi ved domstolene : Afgivet af Retsplejerådet.8861979Insolvensret, Procesret
Betænkning om den geografiske placering af erhvervsuddannelser i hovedstadsområdet på Sjælland og Lolland-Falster : Afgivet af Planlægningsudvalget for erhvervsuddannelserne i hovedstadsområdet.8851979Uddannelse
Televirksomhedens fremtidige organisation : Rapport fra styregruppen for Teleundersøgelsen af 1978.884-61979Teleret
Televirksomhedens fremtidige organisation : Bilag 5: Telekommunikationsvirksomhedens økonomi.884-51979Teleret
Televirksomhedens fremtidige organisation : Bilag 4: Hensigtsmæssigheden i enhedsdrift af post- og telekommunikationsvirksomheden.884-41979Teleret
Televirksomhedens fremtidige organisation : Bilag 3: Mulige fremtidige organisationsformer for den offentlige telekommunikationsvirksomhed.884-31979Teleret
Televirksomhedens fremtidige organisation : Bilag 2: Mulige fremtidige målsætninger for den offentlige telekommunikationsvirksomhed.884-21979Teleret
Televirksomhedens fremtidige organisation : Bilag 1: Funktionsmåden og funktionsdueligheden af den nuværende organisation af den offentlige telekommunikationsvirksomhed.884-11979Teleret
Betænkning vedrørende arbejdsskadeforsikring i Grønland : Afgivet af et af Socialministeriet nedsat udvalg.8831979Erstatningsret, Grønland og Færøerne
Betænkning om udlændingelovgivningen : administrative retningslinier : Afgivet af Justitsministeriets udvalg af 14 december 1977 til revision af loven om udlændinges adgang til landet m.v.8821979Udlændingeret
Betænkning om ændring af tilskudssystemet for Færøerne : Afgivet af det af Statsministeriet den 24. oktober 1977 nedsatte udvalg vedrørende ændring af tilskudssystemet for Færøerne.8811979Grønland og Færøerne
Vikarordninger inden for jordbruget : Betænkning fra Udvalget vedrørende vikarordninger inden for landbrug og gartneri.8801979Arbejdsret
Redegørelse fra arbejdsgruppen vedrørende den skattemæssige behandling af investeringsforeninger og deres medlemmer.8791979Skatteret
Biblioteksbetænkningen 1979 : Afgivet af Bibliotekskommissionen.8781979Kultur
Biblioteksafgiften : Delbetænkning afgivet af Bogudvalget.8771979Kultur
Tillæg til betænkning om køb på kredit : om udlejning af løsøre : Afgivet af det af Justitsministeriet den 26. februar 1973 nedsatte udvalg.8761979Forbrugerret, Obligationsret
Betænkning om rationalisering af udskrivningsvæsenet : Afgivet af den af Indenrigsministeriet den 3. november 1971 nedsatte styringskomite vedrørende rationalisering af udskrivningsvæsenet.8751979Forvaltningsret
Betænkning om uddannelse af kliniske diætassistenter : Afgivet af en af Indenrigsministeriet den 25. november 1977 nedsat arbejdsgruppe.8741979Uddannelse
Alternative besiddelsesformer i jordbruget : Betænkning fra Udvalget om alternative besiddelsesformer i jordbruget.8731979Ejendomsret, Landbrugsret
Det Kgl. Teater : en fremtid som hele landets teater : Fra Udvalget om Det Kongelige Teaters målsætning.8721979Kultur
Betænkning vedrørende revision af retsplejelovens afsnit om advokater : Afgivet af det af Justitsministeriet den 4. april nedsatte udvalg.8711979Procesret, Advokatret
Betænkning om uddannelser inden for kostforplejningsområdet : 2. del : Afgivet af et af undervisningsministeren den 14. januar 1970 nedsat udvalg (Udvalget vedrørende uddannelse af personale til varetagelse af husholdningsfunktioner på forskellige institutioner).8701979Uddannelse
Vurdering af fast ejendom : Redegørelse fra den af ministeren for skatter og afgifter den 19. juli 1976 nedsatte arbejdsgruppe.8691979Skatteret, Afgiftsret, Ejendomsret
Betænkning fra Justitsministeriets arbejdsgruppe vedrørende Intensive Produktionssystemer og Dyrebeskyttelse i praktisk landbrug.8681979Landbrugsret, Dyreret
Delbetænkning IV fra EDB-Samordningsrådet om forvaltningens konsulent- og planlægningsfunktioner samt EDB-efteruddannelse og om samarbejde mellem Datacentralen og Kommunedata.8671979IT-ret
Betænkning fra det af Indenrigsministeriet nedsatte udvalg vedrørende behandling af klager over lægers og andre medicinalpersoners patientbehandling.8661979Erstatningsret, Sundhedsret
Betænkning om begrænsning af overarbejde og afspadsering fra Udvalget af 1977 om fordeling af arbejdet.8651979Arbejdsret
Betænkning om opgave- og byrdefordeling : Afgivet af det af Indenrigsministeriet den 29. september 1977 nedsatte udvalg om civilforsvar og brandvæsen m.v.8641979Beredskab, Forvaltningsret
Betænkning om beskyttelsesrum : Afgivet af det af Indenrigsministeriet den 29. september 1977 nedsatte udvalg vedr. civilforsvar og brandvæsen m.v.8631979Beredskab
Betænkning om uddannelse af værnepligtige i civilforsvaret : Afgivet af det af Indenrigsministeriet den 29. september 1977 nedsatte udvalg vedr. civilforsvar og brandvæsen m.v.8621979Uddannelse, Militær
Betænkning om integration af civilforsvar og brandvæsen : Afgivet af det af Indenrigsministeriet den 29. september 1977 nedsatte udvalg vedr. civilforsvar og brandvæsen m.v.8611979Beredskab, Forvaltningsret
Betænkning om civilforsvar og brandvæsen m.v. : Bilag : Afgivet af det af Indenrigsministeriet den 29. september 1977 nedsatte udvalg.860-21979Beredskab
Betænkning om civilforsvar og brandvæsen m.v. : Afgivet af det af Indenrigsministeriet den 29. september 1977 nedsatte udvalg.860-11979Beredskab
Betænkning om overførsel af de under Meteorologisk Institut og Geodætisk Institut hørende forskningsopgaver til Undervisningsministeriet : Afgivet af et af Undervisningsministeriet den 28. april 1977 nedsat udvalg.8591979Forskning
Betænkning om fragtaftaler ved indenlandsk vejtransport : Betænkning 2 afgivet af Justitsministeriets godstransportudvalg.8581978Transportret
Betænkning om offentlighedslovens revision : Afgivet af det af Justitsministeriet den 27. februar 1973 nedsatte udvalg.8571978Forvaltningsret
Betænkning om beskatning af aktieavancer : Afgivet den 31. juli 1978 af den under Ministeriet for Skatter og Afgifter nedsatte kommission om beskatningen af aktieselskaber og aktionærer.8561978Skatteret
Kommunale udgiftsbehov I : Rapport fra den af Indenrigsministeriet nedsatte arbejdsgruppe vedrørende bloktilskud og andre udligningsordninger.8551978Kommunalret
En fremtidig gartneripolitik : Betænkning fra Landbrugsministeriets udvalg vedrørende de Europæiske Økonomiske Fællesskabers politik på frugt- og gartneriproduktområdet.8541978Landbrugsret, Fødevareret
Skolestart : 2. delbetænkning afgivet af det den 8. september 1975 af undervisningsministeren nedsatte udvalg vedrørende samvirke mellem hjem, førskole, skole og fritidsforanstaltninger for børn i alderen 5-8 år.8531978Uddannelse, Socialret
Betænkning angående revision af lov om lodsvæsenet : Afgivet af det af Forsvarsministeriet den 10. juni 1970 nedsatte udvalg.8521978Søret
Danmarks Journalisthøjskole : Betænkning afgivet af det af undervisningsministeren den 26. januar 1976 nedsatte udvalg.8511978Uddannelse
Betænkning om de specialpædagogiske uddannelser : Afgivet af Udvalget vedrørende de specialpædagogiske uddannelser.8501978Uddannelse
Betænkning om teateruddannelserne i Danmark : Bilag : Afgivet af det af ministeren for kulturelle anliggender i februar 1976 nedsatte arbejdsudvalg vedrørende teateruddannelserne.849-21978Kultur, Uddannelse
Betænkning om teateruddannelserne i Danmark : Afgivet af det af ministeren for kulturelle anliggender i februar 1976 nedsatte arbejdsudvalg vedrørende teateruddannelserne.849-11978Kultur, Uddannelse
De biskoppelige handlinger : præste- og bispevielse, provsteindsættelse og kirkeindvielse : Betænkning afgivet af Kirkeministeriets liturgiske kommission.8481978Kirkeret
Den postgraduate kliniske uddannelseskapacitet og samfundets behov for læger : Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen.8471978Uddannelse, Sundhedsret
Betænkning om barselsorlov : Afgivet af et af Ligestillingsrådet og Børnekommissionen nedsat fællesudvalg og kommenteret af de to organer.8461978Diskrimination, Socialret
Betænkning om forbrugerkøb.8451978Obligationsret, Forbrugerret
Vejstøj : Betænkning fra det af Ministeriet for Offentlige Arbejder nedsatte vejstøjudvalg.8441978Transportret, Trafik, Anlæg
Rapport om budgetteringssystemer ved de højere uddannelsesinstitutioner : Afgivet af den af Undervisningsministeriet den 24. maj 1976 nedsatte styringsgruppe.8431978Uddannelse
Betænkning angående revision af Dykkerloven og de i tilslutning hertil udfærdigede forskrifter : Afgivet af det af Handelsministeriet den 1. november 1972 nedsatte udvalg.8421978Søret, Sundhedsret
Vanding i jordbruget : Betænkning fra Udvalget vedrørende kunstig vanding i jordbruget.8411978Landbrugsret, Miljøret
Delbetænkning III fra EDB-Samordningsudvalget om personregistrering.8401978Persondataret, Immaterialret & IT-ret
Betænkning om køb på kredit : Afgivet af det af Justitsministeriet den 26. februar 1973 nedsatte udvalg.8391978Obligationsret, Forbrugerret
Den fremtidige anvendelse af Kysthospitalet på Refsnæs : Afgivet af den af Undervisningsministeriet den 5. juli 1977 nedsatte arbejdsgruppe.8381978Sundhedsret
Hjemmestyre i Grønland : Bind 4 : Administrative konsekvenser : Forslag om det fremtidige samvirke mellem de offentlige arbejdsgivere i Grønland : Forslag om fremtidigt forum for kontakt mellem landstingsmedlemmer og folketingsmedlemmer : Betænkning afgivet af Kommissionen om hjemmestyre i Grønland.837-41978Grønland og Færøerne, Statsret
Hjemmestyre i Grønland : Bind 3 : Hjemmestyrets opgaver på kortere sigt : Betænkning afgivet af Kommissionen om hjemmestyre i Grønland.837-31978Grønland og Færøerne, Statsret
Hjemmestyre i Grønland : Bind 2 : Bilag : Om hjemmestyreordningen : Betænkning afgivet af Kommissionen om hjemmestyre i Grønland.837-21978Grønland og Færøerne, Statsret
Hjemmestyre i Grønland : Bind 1 : Hjemmestyreordningen : Betænkning afgivet af Kommissionen om hjemmestyre i Grønland.837-11978Grønland Og Færøerne, Statsret
Betænkning om etablering af en videregående uddannelse inden for rejselivsområdet.8361978Uddannelse
Betænkning om efterløn fra Udvalget af 1977 om fordeling af arbejdet.8351978Arbejdsret, Pensionsret
Betænkning om etablering af en videregående erhvervsuddannelse for hotel- og restaurantledere.8341978Uddannelse
Öresundsförbindelser – Konsekvenser för företag och hushåll : Studier genomförda av forskargruppen i ekonomisk geografi vid Lunds universitet under ledning av professor Gunnar Törnqvist.833-31978Anlæg, Trafik
Øresundsforbindelser : Tegninger.833-21978Anlæg, Trafik
Øresundsforbindelser : Betænkning afgivet af det danske og det svenske udvalg af 1975 om Øresundsforbindelserne.833-11978Anlæg, Trafik
Betænkning vedrørende videreuddannelsen af hospitalslaboranter : Afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Indenrigsministeriet den 2. oktober 1975.8321978Uddannelse
Betænkning vedr. uddannelse af cytolaboranter : afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Indenrigsministeriet.8311978Uddannelse
Betænkning om beskikkelse af forsvarer under efterforskningen : Afgivet af det af Justitsministeriet den 16. januar 1968 nedsatte udvalg.8301977Procesret
Betænkning om lempelse af erstatningsansvar m.v. : Betænkning II afgivet af Justitsministeriets erstatningslovsudvalg.8291978Erstatningsret
Rationalisering og planlægning i skatteadministrationen : Betænkning afgivet af den af finansministeren den 1. september 1975 nedsatte arbejdsgruppe.8281977Forvaltningsret
Færdselslovens § 40 : nye former for trafiksanering : Betænkning fra den af justitsministeren den 8. september 1976 nedsatte arbejdsgruppe.8271978Færdselsret
Betænkning om grundlaget for planlægning af psykiatrisk sygehusvæsen : Afgivet af et udvalg nedsat af indenrigsministeren (Psykiatriudvalget).8261977Sundhedsret, Forvaltningsret
Betænkning om retternes kompetence og arbejdsform i straffesager.8251977Procesret
Afsluttende redegørelse fra Indkomstskatteudvalget.8241977Skatteret
Betænkning vedrørende en revision af rentemarginalloven : Afgivet af det af handelsministeren den 16. september 1976 nedsatte udvalg.8231977Finansielle virksomheder
Betænkning om revision af skolestyrelseslovens kapitel 2 m.v. : Afgivet af det af undervisningsministeren den 7. januar 1975 nedsatte udvalg.8221977Forvaltningsret
Lokaliseringsvejledning : Betænkning afgivet af det af miljøministeren den 10. maj 1976 nedsatte udvalg vedrørende lokaliseringsvejledning.8211977Miljøret
Betænkning om en undersøgelse, der kan belyse visse virkninger af fri abort : Afgivet af en arbejdsgruppe, der blev nedsat af Justitsministeriet den 1. marts 1976.8201977Sundhedsret
Betænkning fra udvalget vedrørende Den Kgl. Grønlandske Handel : Nedsat i henhold til regeringsbeslutning af 28. oktober 1974.8191977Grønland og Færøerne
Socialformidleruddannelser : Betænkning afgivet af Udvalget vedr. socialformidleruddannelser.8181977Uddannelse
Ældre og arbejdsmarkedet : Betænkning afgivet af Udvalget til behandling af midaldrende og ældres beskæftigelsesproblemer på det private arbejdsmarked.8171977Arbejdsret
Forbrugerkommissionens betænkning IV : Bilag A: Forbrug og forbrugerforhold : på vej mod “forbrugerpolitikkens teori”? : (en redegørelse udarbejdet til brug for forbrugerkommissionen).816-21975Forbrugerret
Forbrugerkommissionens betænkning IV : Forbrugeroplysning – Forbrugerpolitik – Lov om forbrugerspørgsmål.816-11977Forbrugerret
Betænkning om videreuddannelse til speciallæge : Afgivet af det af Sundhedsstyrelsen den 14. december 1973 nedsatte udvalg.8151977Uddannelse
Betænkning fra embedsmandsgruppen om bedriftssundhedstjeneste : IV Lægeundersøgelse m.v. efter § 63 i lov om arbejdsmiljø.8141977Arbejdsret
Betænkning fra embedsmandsgruppen om bedriftssundhedstjeneste : III Bedriftssundhedstjeneste i Danmark.8131977Arbejdsret
Betænkning fra embedsmandsgruppen om bedriftssundhedstjeneste : II Arbejdsmedicinske klinikker m.v. samt arbejdslæger på amtsplan.8121977Arbejdsret
Betænkning fra embedsmandsgruppen om bedriftssundhedstjeneste : I Arbejdsmiljøinstitut.8111977Arbejdsret
Betænkning om uddannelser inden for kostforplejningsområdet : Afgivet af et af undervisningsministeren den 14. januar 1970 nedsat udvalg (Udvalget vedrørende uddannelse af personale til varetagelse af husholdningsfunktioner på forskellige institutioner).8101977Uddannelse
Betænkning om grundlaget for en overordnet prioritering af indsatsen inden for sygehusbehandling og sygdomsforebyggelse : Afgivet af det af indenrigsministeren den 22. november 1974 nedsatte udvalg : del 2: Rapport-samling fra arbejdsgruppen vedr. forebyggelse, nedsat under indenrigsministeriet sundhedsprioriteringsudvalg.809-21977Sundhedsret
Betænkning om grundlaget for en overordnet prioritering af indsatsen inden for sygehusbehandling og sygdomsforebyggelse : Afgivet af det af indenrigsministeren den 22. november 1974 nedsatte udvalg.809-11977Sundhedsret
Delbetænkning II fra EDB-Samordningsudvalget om styrelsen af statslige og fælleskommunale registersystemer.8081977Forvaltningsret, Persondataret
Betænkning vedrørende den interne trafik i Grønland : Afgivet af det af ministeren for Grønland den 13. juni 1975 nedsatte udvalg.8071977Grønland og Færøerne, Trafik
Alternativer til frihedsstraf – et debatoplæg : Afgivet af den af Justitsministeriet den 29. august 1975 nedsatte arbejdsgruppe.8061977Strafferet
Den skattemæssige behandling af renteindtægter og -udgifter : Redegørelse fra Indkomstskatteudvalget.8051977Skatteret
Betænkning om revision af uddannelsen af økonomaer til sygehuse m.v. : Afgivet af en af Indenrigsministeriet den 14. maj 1974 nedsat arbejdsgruppe.8041977Uddannelse
Betænkning om prænatal genetisk diagnostik : Afgivet af et udvalg nedsat af Indenrigsministeriet.8031977Sundhedsret
Betænkning om koordination af visse pleje- og omsorgsuddannelser : Afgivet af et udvalg nedsat af Indenrigsministeriet.8021977Uddannelse, Forvaltningsret
Betænkning om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning : Afgivet af det af Justitsministeriet den 16. januar 1968 nedsatte udvalg.8011977Procesret
Betænkning om tvangsauktion over fast ejendom : Afgivet af den af Justitsministeriet den 11. marts 1976 nedsatte arbejdsgruppe.8001977Procesret
Rapport om principper for en reform af de sociale pensioner : Afgivet af Pensionsreformarbejdsgruppen.7991977Socialret, Pensionsret
Kommunalt nærdemokrati : Redegørelse afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Indenrigsministeriet.7981977Kommunalret
Betænkning om oral histopatologi : Afgivet af et af Sundhedsstyrelsen nedsat udvalg.7971977Sundhedsret
Ægteskab : afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 : 7 : Fremgangsmåden ved separation og skilsmisse.7961977Familieret
En fremtidig landbrugspolitik : Betænkning fra Udvalget for den fremtidige landbrugspolitik.7951977Landbrugsret
Forskningsstyring – med særligt henblik på de højere uddannelsesinstitutioner : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 17. juni 1976 nedsatte arbejdsgruppe.7941977Uddannelse, Forskning
Det obligations- og aktieløse samfund : EDB-indskrivning i stedet for papirer = Elimination of paper handling on the securities market : Betænkning afgivet af Obligationsudvalget nedsat af boligministeren.7931977Obligationsret, Finansielle Virksomheder
Betænkning vedrørende arbejdsskadeforsikring : Afgivet af det til revision af lov om forsikring med følger af ulykkestilfælde den 5. marts 1974 nedsatte udvalg.7921977Erstatningsret, Arbejdsret
Delbetænkning vedrørende lands- og landsdelsfunktioner : Afgivet af et af indenrigsministeren nedsat udvalg.7911977??
Skatter og indkomstafhængige ydelser II : Samordningsproblemet i 1975 og 1976 – Civilstandens betydning – Lovmodel : 2. betænkning fra Udvalget vedrørende samordning af skatter og sociale ydelser m.v. : materialesamling II.790-21977Skatteret
Skatter og indkomstafhængige ydelser II : Samordningsproblemet i 1975 og 1976 – Civilstandens betydning – Lovmodel : 2. betænkning fra Udvalget vedrørende samordning af skatter og sociale ydelser m.v.790-11977Skatteret
Skolestart : 1. delbetænkning afgivet af det den 8. september 1975 af undervisningsministeren nedsatte udvalg vedrørende samvirke mellem hjem, førskole, skole og fritidsforanstaltninger for børn i alderen 5-8 år.7891977Uddannelse
Betænkning fra udvalget vedrørende revision af loven om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner.7881977Forvaltningsret, Uddannelse
Udvidet statslig information om love m.v.7871977Retsinformation
Personalebevægelighed i centraladministrationen : Betænkning fra Udvalget vedr. friere personalebevægelighed i centraladministrationen.7861976Forvaltningsret
Betænkning om bevarelse m.v. af radio- og TV-udsendelser : Afgivet af det af Statsministeriet nedsatte udvalg vedr. bevarelse m.v. af radio- og TV-udsendelser.7851976Medieret, Immatrielret
Delbetænkning fra EDB-Samordningsudvalget om personregistre.7841976Persondatatret
Betænkning om Statens Kunstfond : Afgivet af det af Ministeriet for Kulturelle Anliggender nedsatte udvalg af 1974 om støtte til kulturlivet.7831976Kultur, Statsstøtte
Boliger for unge : Betænkning afgivet af et udvalg nedsat af boligministeren.7821976Boligret
Særforsorgens udlægning : Betænkning fra Udvalget om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg.7811976Forvaltningsret
Foreløbig redegørelse fra Indkomstskatteudvalget.7801976Skatteret
Redegørelse fra arbejdsgruppen vedr. den skattemæssige behandling af indeksering af fordringer.7791976Skatteret
Nye veje til en højere uddannelse : Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet nedsatte udvalg om liberalisering af adgangsbetingelserne til universiteterne, de højere læreanstalter og lærerseminarierne.7781976Uddannelse
Betænkning om uddannelse af plejere : Afgivet af en arbejdsgruppe under Uddannelsesnævnet for Sundhedsvæsenet.7771976Uddannelse
Betænkning om uddannelsen af kliniske tandteknikere : Afgivet af Udvalget vedrørende uddannelsen af praktiserende tandteknikere.7761976Uddannelse
Godkendelse som Adoptivforældre : Betænkning III fra Justitsministeriets adoptionsudvalg.7751976Familieret
Betænkning afgivet af udvalget vedrørende en støtteordning for zoologiske haver.7741976Statsstøtte, Kultur
Betænkning om retternes kompetence og arbejdsform i borgerlige sager.7731976Procesret
Rapport om samordning af pension, skat og boligsikring : Afgivet af Pensionsreformarbejdsgruppen Juni 1976.7721976Pensionret
Betænkning vedrørende lighed i værnepligtsbyrden : 2. del : Afgivet af det af indenrigsministeren den 5. november 1973 nedsatte Værnepligtsudvalg.7711976Militær
Delbetænkning vedrørende periodisk syn af personvogne : Afgivet af det af justitsministeren den 5. marts 1974 nedsatte udvalg med den opgave at overveje, om der skal indføres en autorisationsordning for autoværksteder, og i bekræftende fald, hvorledes den skal udformes.7701976Færdselsret
Redegørelse vedrørende revision af lov om kirkers brug, sognebåndsløsning m.m. : Afgivet af den af Kirkeministeriet den 25. september 1973 nedsatte arbejdsgruppe.7691976Kirkeret
Studenterregistrering : Anden beretning afgivet af den af undervisningsministeren den 1. august 1974 nedsatte arbejdsgruppe.7681976Persondataret
Delbetænkning om offentlige registre : Afgivet af det af Justitsministeriet den 9. september 1970 nedsatte registerudvalg.7671976Persondataret
Betænkning vedr. ambulancetjenesten uden for Stor-København : Afgivet af et af indenrigsministeren nedsat udvalg.7661976Sundhedsret, Trafik
De danske vejrtjenesters struktur : Betænkning fra Udvalget vedr. rationalisering af vejrtjenesterne.7651976Forvaltningsret
Betænkning om revision af lov om erhvervsfaglige forsøgsuddannelser.7641976Uddannelse
Redegørelse fra arbejdsgruppen vedr. etablering af et marked for kortfristede værdipapirer.7631976Finansielle virksomheder
Betænkning vedrørende lighed i værnepligtsbyrden : 1. del : Afgivet af det af indenrigsministeren den 5. november 1973 nedsatte Værnepligtsudvalg.7621976Militær
Betænkning om udenlandske arbejderes sociale og samfundsmæssige tilpasning her i landet : Afgivet af en af Socialministeriet nedsat arbejdsgruppe.7611976Udlændingeret
Radio- og fjernsynsprogrammer for søfarende : Betænkning afgivet af det af ministeren for kulturelle anliggender i juli 1973 nedsatte udvalg.7601975Kultur, Søret, Medieret
Visse strafferetlige og civilretlige spørgsmål i forbindelse med arbejdskonflikter : Udtalelser afgivet af Straffelovrådet og Retsplejerådet.7591976Strafferet, Civilret, Retspleje
Forsikringskommissionens betænkning IV : Afgivet af en af handelsministeren nedsat kommission jf. lov nr. 171 af 16. maj 1962.7581976Forsikringsret
Betænkning om det lokale ligningsvæsen : Afgivet af det af finansministeren den 6. december 1972 nedsatte udvalg.7571976Skatteret
Betænkning om befolkningens tandsundhedsstatus og Tandlægevæsenet : Afgivet af en af Sundhedsstyrelsen nedsat embedsmandsgruppe vedrørende Tandlægevæsenet.7561976Sundhedsret
Rapport om udvidet adgang til førtidig folkepension og fleksibel pensionsalder : Afgivet af Pensionsreformarbejdsgruppen Oktober 1975.7551976Pensionsret
Betænkning vedrørende Socialforskningsinstituttets fremtidige virksomhed : Afgivet af det af Socialministeriet den 14. juli 1972 nedsatte udvalg.7541975Socialret, Forskning
Redegørelse fra arbejdsgruppen vedrørende den skattemæssige behandling af kursgevinster og kurstab på valuta.7531975Skatteret
Kriminalforsorg – Socialforsorg : Betænkning afgivet af det af Justitsministeriet den 24. august 1973 nedsatte planlægningsudvalg vedrørende forsorgsarbejdet inden for kriminalforsorgen : Bind III: Resumé.752-31975Socialret, Strafferet
Kriminalforsorg – Socialforsorg : Betænkning afgivet af det af Justitsministeriet den 24. august 1973 nedsatte planlægningsudvalg vedrørende forsorgsarbejdet inden for kriminalforsorgen : Bind II: Bilag.752-21975Socialret, Strafferet
Kriminalforsorg – Socialforsorg : Betænkning afgivet af det af Justitsministeriet den 24. august 1973 nedsatte planlægningsudvalg vedrørende forsorgsarbejdet inden for kriminalforsorgen : Bind I.752-11975Socialret, Strafferet
Betænkning om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser : Afgivet af det af Justitsministeriet den 8. januar 1974 nedsatte udvalg.7511975Erstatningsret, Strafferet
De bibelske læsninger i gudstjenesten : Betænkning afgivet af Kirkeministeriets liturgiske kommission.7501975Kirkeret
Betænkning om revision af tandlægeloven : Afgivet af et udvalg nedsat af Indenrigsministeriet.7491975Sundhedsret
Betænkning vedrørende turismen til Danmark : Betænkning afgivet af Handelsministeriets turistudvalg.7481975Turisme
Straffelovrådets udtalelse om strafferetlige aldersgrænser for seksuelle forhold.7471975Strafferet
Betænkning om sessionsbehandling, bedømmelse og udskrivning af værnepligtige : Afgivet af de af Indenrigsministeriet den 4. marts 1971 nedsatte FOUSHIP- og regulativudvalg samt den af indenrigsministeriet den 3. november 1971 nedsatte styringskomite vedrørende rationalisering af udskrivningsvæsenet.7461975Militær
Uddannelsen af værnepligtige personel i civilforsvaret uden for civilforsvarskorpset : Betænkning afgivet af det af indenrigsministeren den 21. maj 1973 nedsatte udvalg.7451975Militær, Uddannelse
Betænkning om M/T “Edith Terkol”s forlis : Afgivet af den af handelsministeren den 3. november 1972 nedsatte kommission.7441975Søret
Planlægningen i centraladministrationen : Betænkning fra Udvalget vedr. centraladministrationens planlægningsvirksomhed.7431975Forvaltningsret
Betænkning om politikredsinddelingen i hovedstadsområdet : Afgivet af det af Justitsministeriet den 10. maj 1967 nedsatte strukturudvalg vedrørende politiet.7421975Forvaltningsret
Studenterregistrering : Første beretning afgivet af den af undervisningsministeren den 1. august 1974 nedsatte arbejdsgruppe.7411975Uddannelse, Persondata
Betænkning om Lovtidende og Ministerialtidende : Afgivet af det af Justitsministeriet den 22. marts 1965 nedsatte udvalg.7401975Retsinformation
TV i Grønland : Betænkning afgivet af det grønlandske TV-udvalg.7391975Grønland og Færøerne
Forbrugerkommissionens betænkning III : Forbrugerens retsstilling og retsbeskyttelse.7381975Obligationsret, Produktregler, Procesret, Markedsføringsret, Fast Ejendom, Forbrugerret
Forsikringskommissionens betænkning III : Bind 2: Tabeller og bilag.737-21975Forsikringsret
Forsikringskommissionens betænkning III : Bind 1.737-11975Forsikringsret
Betænkning om sagsomkostninger ved administrative nævn : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 1. maj 1964 nedsatte udvalg.7361975Forvaltningsret
Butikstiden : Betænkning angående revision af lukkeloven (lov nr. 264 af 10. juni 1970) : Afgivet af Lukkelovskommissionen af 1970 : Bind II: Bilag.735-21975Erhversregulering
Butikstiden : Betænkning angående revision af lukkeloven (lov nr. 264 af 10. juni 1970) : Afgivet af Lukkelovskommissionen af 1970 : Bind I.735-11975Erhvervsregulering
Betænkning om beskatningsregler for ejerboliger : afgivet af det af finansministeren den 21. august 1974 nedsatte udvalg.7341975Ejendomsret, Skatteret
Planlægning vedr. børnehave- og fritidspædagogseminarier : Betænkning afgivet af det af undervisningsministeren under 17. april 1972 nedsatte udvalg vedrørende planlægning af børnehave- og fritidspædagogseminarierne.7331974Uddannelse
Redegørelse fra arbejdsgruppen vedr. indeksering af pengefordringer.7321975Finansielle virksomheder
Betænkning vedrørende den statslige administration på amtsplanet : Betænkning afgivet af det af indenrigsministeren den 29. juni 1972 nedsatte udvalg.7311975Forvaltningsret
Grunduddannelse af sygeplejersker : Betænkning afgivet af et udvalg nedsat af det under Indenrigsministeriet hørende uddannelsesnævn for Sundhedsvæsenet.7301975Uddannelse
Betænkning vedrørende den statslige revisions struktur m.m. : Afgivet af det af økonomiministeren den 14. maj 1974 nedsatte udvalg til overvejelse af den statslige revisions struktur og dermed sammenhørende spørgsmål.7291975Forvaltningsret
Betænkning om anholdelse og varetægt : Afgivet af det af Justitsministeriet den 16. januar 1968 nedsatte udvalg.7281974Strafferet
Betænkning afgivet af udvalget vedrørende revision af museumslovene.7271975Kultur
Ægteskab : Udarbejdet af Socialforskningsinstituttet ved Inger Koch-Nielsen for Ægteskabsudvalget af 1969 : 6 : Ægteskabet i statistisk og sociologisk belysning.7261974Familieret
Lægemiddeldistribution i Danmark : Betænkning afgivet af den af Indenrigsministeriet den 22. september 1972 nedsat ekspertgruppe.7251974Sundhedsret
Betænkning om dyrtidsregulering : Afgivet af det af arbejdsministeren den 7. august 1973 nedsatte udvalg.7241974Arbejdsret
Betænkning om selskabsbeskatning ved fusion : Afgivet af den under Finansministeriet nedsatte kommission om beskatningen af aktieselskaber og aktionærer.7231974Selskabsret, Skatteret
Betænkning vedrørende det fremtidige budget- og regnskabssystem i kommuner og amtskommuner : Afgivet af det af indenrigsministeren den 26. maj 1970 nedsatte udvalg vedrørende det kommunale budget- og regnskabssystem.7221974Kommunalret, Forvaltningsret
??721?? 
Ægteskab : Udarbejdet af Inger Margrete Pederson for Ægteskabsudvalget af 1969 : 5 : Samliv og ægteskab.7201974Familieret
Ægteskab : Afgivet af Ægteskabsudvalget af 1969 : 4 : Vilkårene for separation og skilsmisse.7191974Familieret
Undersøgelse i adoptionssager : Betænkning II fra Justitsministeriets adoptionsudvalg.7181974Familieret
Betænkning om ny højere handelseksamen : Afgivet af udvalget vedrørende højere handelseksamens placering i den fremtidige erhvervsuddannelsesstruktur.7171974Forvaltningsret, Uddannelse
Ægteskab : afgivet af Ægteskabsudvalget af 1969 : 3 : Formueordningen.7161974Familieret, Formueret
Betænkning vedrørende kvindernes stilling i samfundet : Slutrapport afgivet af den af statsministeren nedsatte kommission vedrørende kvindernes stilling i samfundet.7151974Diskrimination
Kriminalforsorgen og massemedierne : Betænkning afgivet af den af direktøren for Kriminalforsorgen den 4. marts 1974 nedsatte informationsgruppe.7141974Forvaltningsret, Medieret
Skatter og indkomstafhængige ydelser : Betænkning fra Udvalget vedrørende samordning af skatter og sociale ydelser m.v. : Materialesamling.713-21974Skatteret, Socialret
Skatter og indkomstafhængige ydelser : Betænkning fra Udvalget vedrørende samordning af skatter og sociale ydelser m.v.713-11974Skatteret, Socialret
Betænkning afgivet af udvalget vedrørende Det Kgl. Teaters bygnings- og driftsforhold.7121974Kultur
Betænkning om uddannelsen af husholdningslærere efter loven af 1972 : Afgivet af det af undervisningsministeren den 29. juni 1973 nedsatte studieplansudvalg.7111974Uddannelse
Betænkning om nedsættelse af et uddannelsesråd for teknikeruddannelserne : Afgivet af et af Undervisningsministeriet den 18. februar 1971 nedsat udvalg.7101974Uddannelse
Betænkning om idrætten og friluftslivet : Afgivet af det af ministeren for kulturelle anliggender den 14. marts 1970 nedsatte udvalg.7091974Kultur
Tillægsbetænkning til forsørgerbegrebet : Studier i familiens retlige problemer.7081974Familieret
Betænkning om en statistisk belysning af forbrugerkreditområdet : Afsluttende delbetænkning afgivet af det af økonomiministeren den 6. oktober 1970 nedsatte udvalg.7071974Markedsføringsret
Læreruddannelse og lærerbehov : Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet den 23. maj 1972 nedsatte udvalg.7061974Uddannelse
Betænkning om støtte til voksne under erhvervsmæssig uddannelse.7051974Uddannelse, Socialret
En undersøgelse af kopiering og anden mangfoldiggørelse i skolerne 1972-73 : Undervisningsministeriets kopi-udvalg.7041974Immatrielret
Betænkning fra Udvalget til forbedring af kildeskatten om ægtefællers beskatning.7031974Skatteret
Betænkning fra Udvalget til forberedelse af revisionen af lov om totalisatorspil.7021974Spil
Betænkning om ændring i kommissionsloven.7011974 
Turisme i Grønland : Betænkning udarbejdet af “Udvalget vedrørende turisme i Grønland” for Ministeriet for Grønland = Naitsumik kalatdlisut nailisagartalik.7001973Grønland og Færøerne
Betænkning om ingeniøruddannelserne i Danmark : Afgivet af et af Undervisningsministeriet den 6. januar 1971 nedsat udvalg.6991973Uddannelse
Betænkning om behandling af borgerlige sager.6981973Procesret
Ægteskab : afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 : 2 : Ægteskabs opløsning.6971973Familieret
Betænkning vedrørende skibes stabilitet : Afgivet af det af Handelsministeriet den 5. maj 1970 nedsatte udvalg.6961973Erhvervsregulering, Trafik
Betænkning vedrørende personaleforbruget i kommuner og amtskommuner : Afgivet af det af indenrigsministeren den 1. september 1972 nedsatte udvalg.6951973Arbejdsret
5. betænkning afgivet af udvalget til revision af søloven angående Ansvar for olieskader.6941973Søret, Miljøret
Betænkning vedrørende instrumentteknikeruddannelse : Afgivet af et af Undervisningsministeriet, direktoratet for erhvervsuddannelserne, under 11. september 1970 nedsat udvalg.6921973Uddannelse
Betænkning vedrørende boligbyggeriet i Grønland : Administration, statsstøtte og finansiering.6921973Grønland og Færøerne
Ægteskab : afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 : 1: Ægteskabs indgåelse.6911973Familieret
Betænkning om sammenslutningen Boss of Scandinavia : Afgivet af Boss-udvalget.6901973Finansielle Virksomheder
Betænkning om periodisk syn af motorkøretøjer : Afgivet af den af justitsministeren den 18. maj 1966 nedsatte færdselssikkerhedskommission.6891973Færdselsret
Betænkning vedrørende revision af begravelsesloven og ligbrændingsloven : Afgivet af det af Kirkeministeriet den 2. maj 1968 nedsatte udvalg.6881973Kirkeret
Delbetænkning om private registre : Afgivet af det af Justitsministeriet den 9. september 1970 nedsatte registerudvalg.6871973Persondataret
Betænkning vedrørende revision af foderstoflovgivningen : Afgivet af Landbrugsministeriets Kommission til revision af foderstoflovgivningen.6861973Landbrugsret
Betænkning afgivet af det af Arbejdsministeriet i oktober 1970 nedsatte udvalg om arbejdsretten.6851973Arbejdsret
Betænkning om ændring af skiftelovgivningen : Afgivet af det af Justitsministeriet den 30. september 1963 nedsatte udvalg.6841973Skifteret
Betænkning om undervisning, erhvervsuddannelse og fritidsaktiviteter for indsatte i fængselsvæsenets anstalter : Afgivet af det af justitsministeren den 29. marts 1968 nedsatte udvalg.6831973Strafferet
Betænkning om kundgørelse og opfyldelse af traktater : Afgivet af det af Justitsministeriet den 22. marts 1965 nedsatte udvalg.6821973 
Forbrugerkommissionens betænkning II : Markedsføring, Forbrugerombudsmand, Forbrugerklagenævn.6811973Markedsføringsret
Betænkning om uddannelse af sygehjælpere : Afgivet af en arbejdsgruppe under Uddannelsesnævnet for Sundhedsvæsenet.6801973Uddannelse
Betænkning om erstatning for tab ved personskade og tab af forsørger : Afgivet af det af Justitsministeriet den 9. september 1966 nedsatte udvalg.6791973Erstatningsret
Kriminalforsorgsudvalgets betænkning om prostitution : Udvalgets 4. betænkning.6781973Socialret
Intensivering af værnepligtiges uddannelse i civilforsvarskorpset : Betænkning afgivet af det af indenrigsministeren den 30. november 1970 nedsatte udvalg.6771973Uddannelse
Betænkning om indtægtsgrænsen ved offentlig sygesikring : Afgivet af et af socialministeren nedsat udvalg.6761973Forsikringsret
Betænkning om uddannelse af kliniske diætassistenter : Afgivet af Uddannelsesnævnet for sundhedsvæsenet.6751973Uddannelse
Betænkning vedrørende omfang og finansiering af byggemodningsforanstaltninger : Afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af boligministeren den 10. december 1971.6741973Byggeret, Anlæg
Betænkning vedrørende ligestilling : Afgivet af et udvalg under Kommissionen vedrørende kvindernes stilling i samfundet : Bilag: Bilag 1 : psykologiske kønsforskelle : en gennemgang af den psykologiske litteratur om forskelle mellem mænd og kvinder – Bilag 2 : sociologiske kønsforskelle : en gennemgang af sociologisk litteratur om forskelle mellem mænd og kvinder.673-21967Diskrimination
Betænkning vedrørende ligestilling : Afgivet af et udvalg under Kommissionen vedrørende kvindernes stilling i samfundet.673-11972Diskrimination
Betænkning om efteruddannelse af journalister : Afgivet af det af Statsministeriet den 27. april 1972 nedsatte udvalg.6721973Uddannelse
Betænkning om de bibliotekariske uddannelser : Afgivet af det af ministeren for kulturelle anliggender den 23. august 1971 nedsatte udvalg.6711973Kultur, Uddannelse
Sociale uddannelser : Betænkning afgivet af uddannelseskommissionen for det sociale område.6701973Uddannelse
Betænkning om den stedlige social- og sundhedstjeneste : Afgivet af et af socialministeren nedsat udvalg.6691973Socialret, Sundhedsret
Betænkning vedrørende kvinders stilling på arbejdsmarkedet : Afgivet af det under Kommissionen vedrørende kvinders stilling i samfundet nedsatte udvalg vedrørende arbejdsforhold.6681972Arbejdsret
Betænkning om de strafferetlige særforanstaltninger : Afgivet af Straffelovrådet.6671972Strafferet
Betænkning om edb-undervisning i det offentlige uddannelsessystem.6661972Uddannelse
Betænkning om central erhvervsregistrering : Afgivet af det af Danmarks Statistik den 9. juli 1970 nedsatte erhvervsregistreringsudvalg.6651972Finansielle Virksomheder
Det sociale tryghedssystem : Service og bistand : Socialreformkommissionens 2. betænkning.6641972Socialret
Betænkning om lægemidler : Afgivet af det af Indenrigsministeriet den 8. februar 1969 nedsatte apotekerlovudvalg.6631972Sundhedsret
Betænkning om anvendelsen af de studerendes opgaver og deres rettigheder i forbindelse hermed : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 27. maj 1970 nedsatte udvalg.6621972Uddannelse
Undervisningsministeriets struktur- og rationaliseringsudvalg : 1. betænkning.6611972Forvaltningsret
Betænkning vedrørende lov om veterinærvæsenet samt om udøvelse af dyrlægegerning.6601972Dyreret
Betænkning om tilskud til lægemidler : Afgivet af det af Socialministeriet nedsatte udvalg til revision af medicintilskudsordningen.6591972Sundhedsret, Offentlig støtte
Betænkning om ændring af par. 5 i lov nr. 256 af 4. juni 1969 om ægteskabs indgåelse og opløsning : Afgivet af det af Justitsministeriet den 9. december 1968 nedsatte udvalg.6581972Familieret
Begrundelse af forvaltningsafgørelser og administrativ rekurs m.v. : Betænkning afgivet af Justitsministeriets udvalg vedrørende begrundelse af forvaltningsafgørelser m.v.6571972Forvaltningsret
Betænkning om tjenestemænds godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel på tjenesterejser : Afgivet af det af lønnings- og pensionsministeren den 20. juni 1969 nedsatte udvalg.6561972Arbejdsret
Betænkning vedrørende det almennyttige byggeris priser, standard og udlejningsmuligheder : Afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af boligministeren den 13. december 1971.6551972Boligret, Lejeret
Betænkning om omlægning af daginstitutionernes struktur : Afgivet af børne- og ungdomsforsorgens pædagogiske nævn.6541972Forvaltningsret
Betænkning vedrørende ændring af reglerne for uddannelsen til børneforsorgspædagog.6531973Uddannelse, Socialret
Betænkning om morarenter : Afgivet af Justitsministeriets sagkyndige vedrørende købelovgivningen.6521972Finansielle Virksomheder
Betænkning vedrørende statsskatteadministrationen : Afgivet af udvalget vedrørende statsskatteadministrationen.6511972Forvaltningsret
Betænkning vedrørende nogle af- og nedkriminaliseringsspørgsmål.6501972Strafferet
Betænkning om borgerlig personregistrering : Afgivet af et udvalg nedsat den 31. marts 1970 af Indenrigsministeriet.6491972Persondataret
Hjemmesygeplejen : Betænkning 2 afgivet af det af Sundhedsstyrelsen nedsatte udvalg vedrørende revision af sundhedsplejerske- og hjemmesygeplejeordningen.6481972Socialret, Sundhedsret
Betænkning vedrørende uddannelse af lærere i tekstilsløjd : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 6. januar 1967 nedsatte udvalg.6471972Uddannelse
Betænkning vedrørende Grønlandsadministrationens budget- og regnskabsvæsen : Fra det af ministeren for Grønland under den 14. februar 1966 nedsatte udvalg vedrørende organisationen af Ministeriet for Grønlands budget- og regnskabsvæsen.6461972Grønland og Færøerne
Betænkning vedrørende international ungdomsudveksling : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 6. februar 1970 nedsatte udvalg.6451972Udenrigsforhold
Effektiviteten af forvaring og særfængsel m.v. : En kriminologisk efterundersøgelse af lovovertrædere henført under straffelovens par. 17, stk. 1, og indsat i forvaring, særfængsel eller statsfængsel, samt et forsøg på en vurdering af disse reaktioners effektivitet : Foretaget på foranledning af Straffelovrådet.6441972Strafferet
Betænkning om revision af sømandsloven : Afgivet af den af Handelsministeriet den 25. januar 1966 nedsatte kommission.6431972Søret
4. betænkning afgivet af udvalget til revision af søloven angående I: Befordring af gods, II: Befordring af passagerer og rejsegods, III: Ændringer i enkelte sølovsbestemmelser (par. 220 og par. 223a), IV: forældelse af visse fordringer (par. 284).6421972Søret
Det offentliges annoncering i dagspressen : Betænkning afgivet af det af Statsministeriet den 31. juli 1970 nedsatte udvalg.6411972Medieret
Betænkning om selskabsbeskatning : Afgivet den 11. februar 1972 af den under Finansministeriet nedsatte kommission om beskatningen af aktieselskaber og aktionærer.6401972Skatteret, Selskabsret
Betænkning om koordinering af småskovsforeningernes og Det danske Hedeselskabs virksomhed : Afgivet af det af Landbrugsministeriet under 3. august 1970 nedsatte udvalg.6391972Landbrugsret
Betænkning fra udvalget til forbedring af kildeskatten.6381972Skatteret
Betænkning vedrørende børne- og ungdomsteater.6371972Kultur
Dansk informations- og kulturarbejde i udlandet : Betænkning afgivet af Udvalget til rationalisering og samordning af det statslige og statsunderstøttede informations- og kulturarbejde i udlandet, nedsat af udenrigsministeren den 2. april 1970.6361972Kultur, Statsstøtte, Udenrigsforhold
Betænkning afgivet af den af boligministeren nedsatte arbejdsgruppe vedrørende realkreditinstitutternes vurdering og låneudmåling.6351972Finansielle Virksomheder
Betænkning om udlæg og udpantning : Afgivet af det af Justitsministeriet den 19. januar 1952 nedsatte udvalg.6341971Finansielle Virksomheder
Betænkning om Fødselshjælpens tilrettelæggelse : Afgivet af det af Indenrigsministeriet den 15. marts 1967 nedsatte udvalg vedrørende jordemodervæsenets ordning.6331972Sundhedsret
Betænkning vedrørende partiel byudviklingsplan nr. 9 for Københavns-egnens byudviklingsområde : Afgivet den 15. december 1971 af det af Boligministeriet den 5. december 1969 nedsatte byudviklingsudvalg for Københavns-egnen.6321972Kommunalret
Betænkning afgivet af arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige fordeling af arbejdsopgaverne på kriminalforsorgens område mellem Dansk forsorgsselskab og fængselsvæsenet.6311972Forvaltningsret
Betænkning om omsorgen for ældre og for pensionister.6301972Socialret
Redegørelse fra arbejdsgruppen vedrørende centraladministrationens organisation.6291971Forvaltningsret
Betænkning om finansieringsselskaber og lignende virksomheder : Afgivet af Boss-udvalget.6281971Finansielle Virksomheder
Betænkning om landsdelskonservatorierne i Esbjerg, Odense og Ålborg.6271971Uddannelse
Betænkning fra udvalget om gymnasielærernes pædagogiske uddannelse.6261971Uddannelse
Betænkning om en foreløbig revision af højmessen : Afgivet af Kirkeministeriets liturgiske kommission : (herunder dåb og nadver).6251971Kirkeret
Ændring af adoptionsloven : Betænkning I fra Justitsministeriets adoptionsudvalg.6241971Familieret
Betænkning vedrørende uddannelse af maskinister og maskinmestre : Afgivet af et af Undervisningsministeriet under 8. marts 1967 nedsat udvalg.6231971Uddannelse
Betænkning om efterforskning i straffesager m.v. : Afgivet af det af Justitsministeriet den 16. januar 1968 nedsatte udvalg.6221971Strafferet
Skolebiblioteker og centraler for undervisningsmidler : Betænkning afgivet af det af undervisningsministeren den 13. november 1970 nedsatte udvalg.6211971Uddannelse
Betænkning afgivet af Udvalget vedrørende revision af almindelige betingelser for arbejder og leverancer : Afgivet den 16. september 1971.6201971Arbejdsret
Betænkning om rådgivning inden for det sociale område : Afgivet af et af socialministeren nedsat udvalg.6191971Socialret
Betænkning II afgivet af Handelsministeriets mælkeudvalg af 1965.6181971Erhvervsregulering
Betænkning vedrørende undervisningen i kristendomskundskab/religion i folkeskolen : Afgivet af den af Undervisningsministeriet nedsatte kristendomsundervisningskommission.6171971Uddannelse
Betænkning om en statistisk belysning af pantebrevsmarkedet : Delbetænkning afgivet af det af Økonomiministeriet den 6. oktober 1970 nedsatte udvalg.6161971Panterettigheder
Betænkning vedrørende kvinders deltagelse i det offentlige liv : Afgivet af den af statsministeren nedsatte kommission vedrørende Kvindernes Stilling i Samfundet.6151971Diskrimination
Betænkning vedrørende behovet for bibliotekarer 1970-1985 : en prognose.6141971Kultur
Betænkning afgivet af Handelsministeriets firmalovudvalg.6131971Selskabsret
Betænkning om erhvervsfaglige grunduddannelser : 1. betænkning afgivet af det af undervisningsministeren den 20. august 1970 nedsatte udvalg til revision af lovgivningen vedrørende lærlingeuddannelserne.6121971Uddannelse
Betænkning vedrørende bidragsfonden : afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Socialministeriet.6111971Socialret
Betænkning om folkekirken i det moderne samfund : Afgivet af Kirkeministeriets strukturkommission : 2. del: Bilag.610-21971Kirkeret
Betænkning om folkekirken i det moderne samfund : Afgivet af Kirkeministeriets strukturkommission : 1. del.610-11971Kirkeret
Betænkning vedrørende erstatning for vaccinationsskader : Afgivet af det af Indenrigsministeriet den 24. november 1969 nedsatte udvalg.6091971Sundhedsret, Erstatningsret
Betænkning vedrørende færdselssikkerhedsfremmende foranstaltninger på eller ved vejene : Afgivet af den af justitsministeren den 18. maj 1966 nedsatte færdselssikkerhedkommission.6081971Færdselsret
Betænkning om revision af biblioteksloven.6071971Kultur
Konkurs og tvangsakkord : Betænkning II afgivet af det af Justitsministeriet den 29. januar 1958 nedsatte udvalg.6061971Insolvensret
Betænkning om Politikredsinddelingen i Danmark : Afgivet af det af Justitsministeriet den 10. maj 1967 nedsatte strukturudvalg vedrørende politiet.6051971Offentlig Forvaltning
Betænkning om Åger : Afgivet af det af Justitsministeriet den 11. juni 1968 nedsatte udvalg.6041971Obligationsret
Betænkning om Forskellige spørgsmål vedrørende arbejdsløshedslovgivningen inden for søfartens område : Afgivet af et af arbejdsministeren i 1969 nedsat udvalg.6031971Arbejdsret, Beskæftigelse
Betænkning afgivet af det under 15. oktober 1968 nedsatte udvalg til revision af samarbejdsudvalgsvirksomheden inden for statens styrelser m.v.6021971Forvaltningsret
Straffelovrådets betænkning om privatlivets fred.6011971Strafferet
Fondsbørsen og fondsbørsvekselererne : Betænkning II afgivet af Handelsministeriets udvalg til revision af fondsbørsordningen.6001971Finansielle Virksomheder
Betænkning om 10. skoleår : Afgivet af det den 18. december 1965 nedsatte udvalg vedrørende undervisningspligtens udvidelse.5991971Uddannelse
10. betænkning afgivet af Landbokommissionen af 1960 : Om statens långivning til jordbrugsmæssige formål : Ændringer i jordfordelingsloven : Statens erhvervelse af jord : Administrationen af lovgivningen vedrørende jordbrug.5981971Landbrugsret, Ejendomsret
Forbrugerkommissionens betænkning I : Mærkning og skiltning m.v. inden for forbrugsområdet.5971971Markedsføringsret
Betænkning om iværksættelse af en uddannelse af klinikassistenter for tandlæger og af tandplejere : Afgivet af Uddannelsesnævnet for Sundhedsvæsenet.5961971Uddannelse
2. betænkning vedrørende gennemgang af ekspropriationslovgivningen : Afgivet af den af Ministeriet for Offentlige Arbejder under 14. februar 1956 nedsatte kommission.5951971Ejendomsret
Betænkning vedrørende kvinders sundhedsforhold : Afgivet af det under Kommissionen vedrørende kvindernes stilling i samfundet nedsatte udvalg om sundhedsforholdene.5941971Sundhedsret
Betænkning om hjælp efter forsorgsloven til indkaldte værnepligtige : Afgivet af et af Socialministeriet nedsat udvalg.5931971Socialret, Militær
Betænkning afgivet af radiokommissionen : Nedsat den 15. juni 1967 af Ministeriet for Kulturelle Anliggender.5921970Medieret
Betænkning vedrørende den fremtidige skolelægeordning : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 6. oktober 1965 nedsatte udvalg.5911970Sundhedsret
Betænkning afgivet af den af Indenrigsministeriet den 30. juni 1964 nedsatte kommission vedrørende den offentlige hygiejne m.v.5901970Sundhedsret
Betænkning om udenlandske arbejderes forhold i Danmark : Afgivet af det af Arbejdsministeriet den 17. juni 1969 nedsatte udvalg.5891971Arbejdsret
Straffelovrådets betænkning om spirituspåvirkede motorførere.5881970Færdselsret
Betænkning af det af Ministeriet for Kulturelle Anliggender den 27. august 1969 nedsatte udvalg til undersøgelse af en række juridiske og administrative forhold ved Danmarks Radio.5871970Medieret, Forvaltning
Betænkning afgivet af det af forsvarsministeren under 8. december 1964 nedsatte udvalg vedrørende befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret : 7. del : Straf og disciplinarmidler : Klageregler.5861970Militær, Arbejdsret
Betænkning om indførelse af adgang for en køber til at træde tilbage fra aftaler m.v. indgået på bopælen : Afgivet af det af Justitsministeriet den 11. januar 1968 nedsatte udvalg.5851970Boligret, Aftaleret
Betænkning vedrørende uddannelseskrav til seminariernes lærere : Afgivet af det af undervisningsministeren under 9. marts 1968 nedsatte udvalg vedrørende uddannelseskrav til seminariernes lærere.5841970Uddannelse
Betænkning om uddannelse af plejehjemsassistenter : Afgivet af Uddannelsesnævnet for Sundhedsvæsenet.5831970Uddannelse
Betænkning om biografbevillingssystemet : Afgivet af det af Ministeriet for Kulturelle Anliggender den 2. marts 1966 nedsatte udvalg.5821970Kultur
Betænkning afgivet af Jordboniteringskommissionen af 7. november 1949 : 1. del: Om udarbejdelsen af vejledende regler for udførelsen af jordboniteringer : 2. del: Om kommissionens arbejde med ansættelse af prøvetakster i de enkelte kommuner.5811970Landbrugsret
3. betænkning afgivet af udvalget til revision af søloven angående I: Partrederi, II: Søpanteret m.v., III: Registrering af skibe under bygning.5801970Søret
Forsikringskommissionens betænkning II : lovpligtig ulykkesforsikring.5791970Forsikringsret
Betænkning fra administrationsrådets udvalg vedr. datatransmission.5781970IT-ret
Betænkning om formidlingen af undervisningsmidler inden for folkeskolen : Afgivet af folkeskolens læseplansudvalg den 14. september 1970.5771970Uddannelse
Uddannelse af lærerkræfter ved sociale seminarier og skoler m.v. : Betænkning afgivet af Uddannelseskommissionen for det sociale område (socialuddannelseskommissionen).5761970Uddannelse, Socialret
Betænkning vedrørende familiens og børnenes tilpasning : Afgivet af det under Kommissionen vedrørende kvindernes stilling i samfundet nedsatte udvalg om familieforholdene.5751970Diskrimination
Betænkning om uddannelsen af børnehave- og fritidspædagoger : Afgivet den 18. april 1970 af Studieplansudvalget for børnehave- og fritidspædagoguddannelserne.5741970Uddannelse
Sundhedsplejerskeinstitutionen : Betænkning 1 afgivet af det af Sundhedsstyrelsen nedsatte udvalg vedrørende revision af sundhedsplejerske- og hjemmesygeplejeordningen = Health visiting : report 1 of a Committee Appointed by the National Health Service of Denmark on Health Visiting and Home Nursing.5731970Uddannelse, Socialret
3. betænkning afgivet af det den 11. maj 1965 nedsatte udvalg til overvejelse af spørgsmålet om ændring af de for statens tjenestemænd gældende arbejdstidsregler m.m.5721970Arbejdsret
Uddannelse til omsorg : Betænkning afgivet af Uddannelseskommissionen for det sociale område (socialuddannelseskommissionen).5711970Socialret
Betænkning om Specialuddannelse af sygeplejersker i radiologi og uddannelse af røntgenografer : Afgivet af Uddannelsesnævnet for Sundhedsvæsenet.5701970Uddannelse
Betænkning vedrørende religionsundervisningen i gymnasiet, på studenterkursus m.v. samt på kursus til højere forberedelseseksamen : Afgivet af den af Undervisningsministeriet nedsatte kristendomsundervisningskommission.5691970Uddannelse
Betænkning om sikring af søfarende i sygdomstilfælde : Afgivet af det af socialministeren den 17. juni 1964 nedsatte udvalg.5681970Socialret
Betænkning vedrørende hastighedsbegrænsning : afgivet af den af justitsministeren den 18. maj 1966 nedsatte færdselssikkerhedskommission.5671970Færdselsret
Betænkning afgivet af toldkommissionen af 1967.5661970Skatteret, Afgiftsret
Betænkning om Danmarks samarbejde med udviklingslandene : Afgivet af det af regeringen den 2. april 1969 nedsatte udvalg.5651970Udenrigsforhold
Betænkning vedrørende koordinering og udbygning af foranstaltninger for børn og unge med psykiske afvigelser : Afgivet af det af indenrigsministeren under 29. november 1965 nedsatte udvalg.5641970Socialret
Kriminalforsorgsudvalgets betænkning om rekruttering og instruktion af honorarlønnede tilsynsførende : Udvalgets 3. betænkning.5631970Arbejdsret, Socialret
Betænkning vedrørende afhjælpning af præstemangelen : Afgivet af det ved Kirkeministeriets skrivelse af 10. juni 1969 nedsatte udvalg.5621970Kirkeret
Betænkning afgivet af udvalget vedrørende landbrugsordningerne.5611970Landbrugsret
Betænkning afgivet af det af Indenrigsministeriet nedsatte kiropraktorudvalg.5601970Sundhedsret
Samfundet og ungdommen : betænkning afgivet af Kontaktudvalget mellem ungdomsorganisationerne og statsadministrationen.5591970Socialret
Betænkning om dommerkontorernes kasse- og regnskabsvæsen : Afgivet af det af Justitsministeriet den 25. august 1966 nedsatte udvalg.5581970Regnskab, Offentlig Finansiering
9 betænkning afgivet af landbokommissionen af 1960 : Om lovgivningen vedrørende opførelse af arbejderboliger på landet.5571970Boligret
8. betænkning afgivet af landbokommissionen af 1960 : Om revision af lovgivningen om landbrugsejendomme m.m.5561970Landbrugsret
Betænkning om aldersfordelingen i politikorpset : Afgivet af det af Justitsministeriet den 17. januar 1964 nedsatte udvalg.5551970Arbejdsret
Uddannelsen inden for skatteadministrationen : Betænkning afgivet af det af finansministeren den 27. oktober 1966 nedsatte udvalg.5541970Uddannelse
Betænkning om forbud mod racediskrimination : Afgivet af det af Justitsministeriet den 23. august 1966 nedsatte udvalg.5531969Diskrimination, Strafferet
Betænkning afgivet af Realkreditkommissionen af 1966 : December 1969.5521970Finansielle virksomheder
Forslag om revision af arbejdsløshedsforsikringen : Afsluttende betænkning, afgivet af det af Arbejdsministeriet den 9. april 1964 nedsatte udvalg.5511970Socialret
Betænkning angående pensioner efter tidligere tjenestemandslove : Afgivet af det af lønnings- og pensionsministeren den 8. september 1969 nedsatte udvalg.5501970Pensionsret, Arbejdsret
Uddannelse af socionomer : Betænkning afgivet af De sociale Højskoler og Uddannelseskommissionen for det sociale område (socialuddannelseskommissionen).5491970Uddannelse
Uddannelse til kommunernes sociale forvaltning : Betænkning afgivet af Uddannelseskommissionen for det sociale område.5481970Uddannelse
Socialpædagogiske uddannelsers indhold : Betænkning afgivet af Uddannelseskommissionen for det sociale område (socialuddannelseskommissionen).5471970Uddannelse
Betænkning om bygningsmæssige civilforsvarsforanstaltninger : 1. del: Brandsikring af bygningskonstruktioner : Afgivet af det af indenrigsministeren den 5. maj 1964 nedsatte udvalg til forberedelse af en revision af lov nr. 253 af 27. maj 1950 om bygningsmæssige civilforsvarsforanstaltninger.5461970Beredskab
Olietanke og beskyttelse af grundvandet : Betænkning afgivet af det af Indenrigsministeriet den 24. november 1965 nedsatte udvalg vedrørende oplag af olie m.v.5451969Miljøret
Betænkning vedrørende kommune-momsen.5441969Afgiftsret, Offentlig Finansiering
Det sociale tryghedssystem : struktur og dagpenge : Socialreformkommissionens 1. betænkning.5431969Socialret
Betænkning om forsøgscenter for det gymnasiale undervisningstrin.5421969Uddannelse
Redegørelse fra udvalget vedrørende obligationsmarkedets forhold.5411969Finansielle virksomheder
Betænkning om en fællesnordisk aktieselskabslovgivning : Afgivet af det af Handelsministeriet den 6. november 1964 nedsatte udvalg.5401969Selskabsret
Betænkning afgivet af det af Handelsministeriet den 17. maj 1966 nedsatte beværterlovudvalg.5391969Bevillinger
Revision af værnepligtslovgivningen : 1. Delbetænkning om samarbejdet med det centrale personregister, afskaffelse af lægsvæsenet, sessionens sammensætning m.m. : Afgivet af det af Indenrigsministeriet den 3. januar 1967 nedsatte udvalg.5381969Militær, Persondataret
Betænkning vedrørende revision af ligsynsloven : Afgivet af det af Justitsministeriet den 9. februar 1966 nedsatte udvalg.5371969Sundhedsret
Dagspressen og samfundet : Betænkning vedrørende udviklingen i dansk dagspresses struktur og økonomi.5361969Medieret, Statsstøtte
Betænkning om Koldinghus : Afgivet af det af Boligministeriet den 29. april 1964 nedsatte Koldinghus-udvalg.5351969Kultur
Betænkning om registrerede revisorer : Afgivet af det af Handelsministeriet den 6. oktober 1967 nedsatte revisorudvalg.5341969Regnskab
Håndværket og den mindre industri : Betænkning afgivet af den af Handelsministeriet nedsatte kommission til undersøgelse af håndværkets og den mindre industris forhold : Bind II: Bilag og tabeller.533-21969Erhvervsfremme
Håndværket og den mindre industri : Betænkning afgivet af den af Handelsministeriet nedsatte kommission til undersøgelse af håndværkets og den mindre industris forhold : Bind I.533-11969Erhvervsfremme
Seksualundervisning uden for folkeskolen og individuel vejledning m.v. : Betænkning II fra Seksualoplysningsudvalget.5321969Uddannelse
Seminarieplanlægning : Betænkning afgivet af det af undervisningsministeren under 28. marts 1968 nedsatte udvalg vedrørende seminarieplanlægning.5311969Uddannelse
Betænkning om uddannelsen af det ikke-sygeplejerskeuddannede plejepersonale (plejere/plejersker) ved statshospitalerne og andre psykiatriske helbredelsesinstitutioner : Afgivet af det af Indenrigsministeriet under 29. januar 1965 nedsatte udvalg.5301969Uddannelse
Delbetænkning vedrørende kjolesyningslæreruddannelsen : Afgivet af det af Undervisningsministeriet under 6. januar 1967 nedsatte udvalg.5291969Uddannelse
Betænkning om statsskovenes distriktsadministration m.v. : Afgivet af det af Landbrugsministeriet under 26. juli 1965 nedsatte skovadministrationsudvalg.5281969Miljøret
Læreruddannelsen efter loven af 1966.5271969Uddannelse
Betænkning vedrørende kvindelige tjenestemænds forhold : Afgivet af den af statsministeren nedsatte kommission vedrørende Kvindernes Stilling i Samfundet.5261969Diskrimination, Arbejdsret
Betænkning om organisation af konserveringsvirksomheden ved museer, arkiver og biblioteker samt om oprettelse af en konservatorskole.5251969Kultur, Uddannelse
Praktik i uddannelser til det sociale område : Betænkning afgivet af Praktikudvalget under uddannelseskommissionen for det sociale område (socialuddannelseskommissionen).5241969Uddannelse
Betænkning om udbygning af edb-kapaciteten for forskning og uddannelse.5231969Forskning, IT-ret, Uddannelse
Betænkning om adgang til svangerskabsafbrydelse.5221969Sundhedsret
Betænkning afgivet af det af forsvarsministeren under 8. december 1964 nedsatte udvalg vedrørende befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i Forsvaret : 5. del : Tjenestestedernes indretning og udstyr.5211969Militær, Uddannelse
Administrativ mellemuddannelse : Betænkning afgivet af Udvalget af 18. april 1967 vedrørende administrativ uddannelse bilagt udtalelse fra bestyrelsen for Danmarks Forvaltningshøjskole over betænkningen.5201969Uddannelse
Kriminalforsorgsudvalgets betænkning om vilkår ved betingede domme og prøveløsladelser.5191969Strafferet
Betænkning I afgivet af Handelsministeriets mælkeudvalg af 1965.5181969Erhvervsregulering
En kulturpolitisk redegørelse : Afgivet af Ministeriet for Kulturelle Anliggender.5171969Kultur
Betænkning afgivet af det af forsvarsministeren under 8. december 1964 nedsatte udvalg vedrørende befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i Forsvaret : 6. del : Uddannelsen af forsvarets befalingsmænd.5161969Militær, Uddannelse
Betænkning vedrørende spirituspåvirkede motorkørere : Afgivet af den af justitsministeren den 18. maj 1966 nedsatte færdselssikkerhedskommission.5151969Færdselsret
Betænkning vedrørende intensivering af mandskabsuddannelse : Afgivet af det af Forsvarsministeren den 8. maj 1967 nedsatte udvalg.5141968Militær, Uddannelse
Betænkning om funktionærlovens par. 1, 8 og 10 : Afgivet af det af Arbejdsministeriet den 20. maj 1964 nedsatte udvalg.5131968Arbejdsret
Betænkning om uddannelse af økonomaer til sygehuse m.v. : Afgivet af Uddannelsesnævnet for Sundhedsvæsenet.5121968Uddannelse
Betænkning om uddannelse af fængselspersonale : Afgivet af det af Justitsministeriet den 30. september 1966 nedsatte strukturudvalg.5111968Uddannelse
Betænkning afgivet af det af Boligministeriet den 16. december 1964 nedsatte udvalg vedrørende revision af byggelovene for København og Frederiksberg.5101968Byggeret
Betænkning om dødsbobeskatning : afgivet den 29. oktober 1968 af den under Finansministeriet nedsatte arbejdsgruppe vedrørende dødsbobeskatning.5091968Skatteret, Arveret
Fast forbindelse over Store Bælt : Bind 3 : Redegørelse i fortsættelse af Storebæltkommissionens betænkning af 1. december 1959, afgivet november 1968 af det i december 1960 nedsatte arbejdsudvalg.508-31968Anlæg
Fast forbindelse over Store Bælt : Bind 2 : Redegørelse i fortsættelse af Storebæltkommissionens betænkning af 1. december 1959, afgivet november 1968 af det i december 1960 nedsatte arbejdsudvalg.508-21968Anlæg
Fast forbindelse over Store Bælt : Bind 1 : Redegørelse i fortsættelse af Storebæltkommissionens betænkning af 1. december 1959, afgivet november 1968 af det i december 1960 nedsatte arbejdsudvalg.508-11968Anlæg
Betænkning vedrørende undersøgelser mod personer ansat i politiets tjeneste.5071968Politi
Betænkning vedrørende økonomisk støtte til unge under uddannelse.5061968Socialret, Uddannelse
Kollektiv investering i aktier : Betænkning afgivet af det af Handelsministeriet nedsatte udvalg vedrørende investeringsvirksomhed.5051968Finansielle virksomheder
Betænkning vedrørende kvinders uddannelsesproblemer : Afgivet af det under Kommissionen vedrørende kvindernes stilling i samfundet nedsatte udvalg om uddannelsesforholdene.5041968Diskrimination, Uddannelse
Betænkning om en ny organisation af den kliniske del af studenterundervisningen ved det lægevidenskabelige fakultet under Københavns Universitet : Afgivet af det af Undervisningsministeriet under 30. september 1966 nedsatte udvalg.5031968Uddannelse
Betænkning om ingeniøruddannelser i Danmark : Afgivet af et af Undervisningsministeriet under 31. august 1966 nedsat udvalg.5021968Uddannelse
Opsparing og kapitalforsikring i pensionsøjemed : Betænkning V fra Justitsministeriets ægteskabsudvalg.5011968Pensionsret
Betænkning om det kriminalretlige sanktionssystem i Grønland.5001968Grønland & Færøerne, Strafferet
Betænkning afgivet af det af forsvarsministeren under 8. december 1964 nedsatte udvalg vedrørende befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i Forsvaret : 4. del : De værnepligtiges økonomiske og sociale forhold.4991968Militær, Uddannelse
Betænkning vedrørende den praktisk-teologiske uddannelse af præster i Folkekirken : Afgivet af Kirkeministeriets udvalg af 14. september 1964.4981968Kirkeret, Uddannelse
Betænkning vedrørende mindre skibes sikkerhed : Afgivet af det af Handelsministeriet den 21. december 1967 nedsatte udvalg.4971968Søret
Betænkning afgivet af det af forsvarsministeren under 8. december 1964 nedsatte udvalg vedrørende befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i Forsvaret : 3. del : Rådgivning, civilundervisning og velfærd.4961968Militær, Uddannelse
Betænkning vedrørende den kirkelige administration II : Afgivet af Kirkeministeriets udvalg af 19. juni 1964.4951968Kirkeret
Betænkning om handicappede unges deltagelse i fortsat undervisning i og ud over folkeskolen : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 24. juni 1964 nedsatte udvalg.4941968Uddannelse
Betænkning om information og rådgivning indenfor håndværk og industri : Afgivet af den af Handelsministeriet den 20. september 1963 nedsatte kommission til undersøgelse af håndværkets og den mindre industris forhold.4931968Erhvervsfremme
Betænkning om efteruddannelse af sygeplejersker til lederstillinger ved plejehjem og alderdomshjem med sygeafdelinger : Afgivet af Uddannelsesnævnet for sundhedsvæsenet.4921968Uddannelse
2. betænkning afgivet af det den 11. maj 1965 nedsatte udvalg til overvejelse af spørgsmålet om ændring af de for statens tjenestemænd gældende arbejdstidsregler m.m.4911968Arbejdsret
Forsikringskommissionens betænkning I : Bilag : Afgivet af den af handelsministeren den 29. juni 1962 i henhold til lov nr. 171 af 16. maj 1962 nedsatte kommission.490-21968Forsikringsret
Forsikringskommissionens betænkning I : Afgivet af den af handelsministeren den 29. juni 1962 i henhold til lov nr. 171 af 16. maj 1962 nedsatte kommission.490-11968Forsikringsret
Betænkning om arbejderbeskyttelse i Grønland.4891968Grønland & Færøerne, Arbejdsret
Betænkning vedrørende byfornyelse : Afgivet af Boligministeriets udvalg angående den bolig- og byggepolitiske målsætning.4881968Byggeret, Socialret, Statsstøtte
Straffelovrådets betænkning om ansvaret for radio- og fjernsynsudsendelser.4871968Erstatningsret, Medieret, Strafferet
Betænkning afgivet af Provinslufthavnsudvalget angående de primære provinslufthavne : Afgivet den 7. marts 1968.4861968Trafik
Betænkning om fradragsreglerne i den sociale pensionslovgivning : Afgivet af et af socialministeren i 1965 nedsat udvalg.4851968Skatteret, Socialret
Seksualundervisning i folkeskolen m.v. : Betænkning I fra Seksualoplysningsudvalget.4841968Uddannelse
Betænkning afgivet af Tjenestemandskommissionen af 1965 : 3. del: Løn og pension.483-31969Arbejdsret, Pensionsret
Betænkning afgivet af Tjenestemandskommissionen af 1965 : 2. del: Efterløn.483-21969Arbejdsret, Pensionsret
Betænkning afgivet af Tjenestemandskommissionen af 1965 : 1. del: Tjenestemandsloven.483-11969Arbejdsret
Betænkning II om erstatningsansvar for nuklear skade : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 30. april 1964 nedsatte udvalg.4821968Erstatningsret, Forsikringsret
Betænkning om oprettelse af en landsdelsscene i Sønderjylland.4811968Kultur
Betænkning om landbrugsuddannelsen : Afgivet i marts 1968 af Undervisningsministeriets udvalg angående landbrugsuddannelsen og landbrugsskolernes forhold.4801968Uddannelse
Ægteskabsretlige problemer i forbindelse med kildeskattelovens regler om ægtefællers beskatning : Betænkning IV fra Justitsministeriets ægteskabsudvalg.4791968Familieret, Skatteret
Betænkning om skattefri afskrivninger på bygninger m.v. : Afgivet den 5. marts 1968 af det under Finansministeriet nedsatte udvalg til undersøgelse af spørgsmål om skattefri afskrivninger m.v.4781968Skatteret
Betænkning vedrørende Københavns Lufthavns fremtid : Afgivet af det af Ministeriet for Offentlige Arbejder den 18. oktober 1962 nedsatte udvalg.4771968Trafik
Betænkning vedrørende den kirkelige administration : Afgivet af Kirkeministeriets udvalg af 19. juni 1964.4761968Kirkeret
Betænkning II om den højere undervisnings og forskningens administrative organisation : Afgivet af Universitetsadministrationsudvalget af 1962.4751968Uddannelse
Betænkning om udbygning af journalistuddannelsen i Danmark : Afgivet af det af Statsministeriet den 20. januar 1967 nedsatte udvalg.4741968Uddannelse
Betænkning om undervisningspligtens udvidelse : Afgivet af det af undervisningsministeren den 18. december 1965 nedsatte udvalg.4731968Uddannelse
Betænkning vedrørende Thyborøn kanal : Afgivet af det af ministeren for offentlige arbejder under 2. marts 1957 nedsatte udvalg til at overveje mulighederne for at holde Thyborøn kanal fuldstændig åben og samtidig opnå en mindre bekostelig løsning af Thyborønspørgsmålet end den ved lov nr. 454 af 14. august 1946 forudsatte.4721968Anlæg
Statens refusioner af kommunernes udgifter.4711968Offentlig Finansiering
Betænkning vedrørende M/S Hanne S’s og M/S Teddy’s forlis : Afgivet af den af Handelsministeriet den 17. januar 1962 nedsatte kommission.4701968Søret
Statens informationsvirksomhed : Betænkning afgivet af det af Justitsministeriet den 22. marts 1965 nedsatte udvalg.4691967Statsret
Betænkning om filmcensur.4681967Menneskerettigheder, Kultur
Betænkning om naturfredning II : Afgivet af den af Ministeriet for Kulturelle Anliggender under 23. november 1961 nedsatte Naturfredningskommission.4671967Miljøret
Kirkeministeriets strukturkommission : 2. betænkning angående folkekirkens deltagelse i mellemkirkeligt arbejde.4661967Kirkeret
Betænkning om medicinske utensilier : Afgivet af Utensilieudvalget under Sundhedsstyrelsen.4651968Sundhedsret
Betænkning vedrørende økonomisk støtte til mødre med spædbørn : Afgivet af det af Ministeriet for Familiens Anliggender angående støtte til mødre nedsatte udvalg.4641967Socialret
Faste forbindelser over Øresund : Redegørelse i fortsættelse af Øresundsudvalgets betænkning af 1962, afgivet oktober 1967 af den i 1964 nedsatte fælles svensk-danske arbejdsgruppe.4631967Anlæg, Trafik
Betænkning om biblioteksassistenternes uddannelses- og ansættelsesforhold : Afgivet af det af Ministeriet for Kulturelle Anliggender den 10. november 1966 nedsatte udvalg.4621967Uddannelse
Betænkning om naturfredning I : Afgivet af den af Ministeriet for Kulturelle Anliggender under 23. november 1961 nedsatte Naturfredningskommission.4611967Miljøret
Betænkning afgivet af det af Boligministeriet den 23. februar 1965 nedsatte udvalg vedrørende bygningsskader.4601967Boligret
Betænkning vedrørende fællesantenneanlæg m.v. : Afgivet af det af Ministeriet for Kulturelle Anliggender den 18. februar 1966 nedsatte udvalg.4591967Lejeret, Fast Ejendom, Medieret
Civil værnepligt : Betænkning afgivet af det af Indenrigsministeriet den 18. juni 1963 nedsatte udvalg.4581967Militær, Beredskab
Betænkning om toldgrænsekorpset : Afgivet af et af finansministeren den 26. november 1965 nedsat udvalg.4571967Afgiftsret
Betænkning vedrørende partiel byudviklingsplan nr. 8 for Københavns-egnens byudviklingsområde : Afgivet den 12. oktober 1966 af det af Boligministeriet i oktober 1964 nedsatte byudviklingsudvalg for Københavns-egnen.4561967Kommunalret
Betænkning vedrørende Danmarks højskole for legemsøvelsers reorganisation : Afgivet af det af Undervisningsministeriet under 27. januar 1964 nedsatte udvalg.4551967Uddannelse
Betænkning vedrørende lovgivning om transplantation : Afgivet af det af Justitsministeriet den 12. oktober 1966 nedsatte udvalg.4541967Sundhedsret
Undervisning og uddannelser : En redegørelse fra Kontaktudvalget vedrørende undervisningsspørgsmål.4531967Uddannelse
Betænkning om principperne for en almindelig tillægspensionsordning : Afgivet af Tillægspensionsudvalget af 1964.4521967Skatteret, Pensionsret
Betænkning om Københavns universitets udbygning : Afgivet af det af Undervisningsministeriet nedsatte dispositionsudvalg for Københavns Universitet.4511967Uddannelse
Betænkning om oprettelse af en særlig behandlingsinstitution for en del af de psykisk abnorme lovovertrædere.4501967Sundhedsret, Socialret, Strafferet
Betænkning om autorisation m.v. af psykologer : Afgivet af det af Indenrigsministeriet under 23. marts 1962 nedsatte udvalg.4491966Bevillinger, Sundhedsret
Betænkning vedrørende uddannelse af statsautoriserede revisorer : Afgivet af et af Handelsministeriet nedsat udvalg.4481967Regnskab, Uddannelse
Betænkning om højere forberedelseseksamen : Afgivet i januar 1967 af Studieplansudvalget for højere forberedelseseksamen.4471967Uddannelse
Betænkning om optrædendes engageringsforhold : Afgivet af det af Justitsministeriet den 6. juli 1955 nedsatte udvalg.4461967Kultur
Betænkning afgivet den 16. november 1966 af det af statsministeren under 5. april 1963 nedsatte udvalg om sikring af forbindelsen til Færøerne under arbejdskonflikter.4451967Grønland & Færøerne
Betænkning afgivet af fiskerikommissionen af 27. juni 1961.4441967Fiskeri
Betænkning vedrørende adgang til at betale skat; af løbende indkomst m.v. : Afgivet af det af finansministeren den 6. april 1966 nedsatte udvalg.4431967Skatteret
Betænkning afgivet af Udvalget vedrørende udflytning af Den kongelige grønlandske handel.4421967Grønland & Færøerne
Betænkning om skolefondenes forvaltning af og kontrol med tilskudsmidlerne : 1. del : Folkeskolens lærerlønninger og pensioner : Afgivet af det af undervisningsministeren den 21. september 1964 nedsatte udvalg.4411967Uddannelse, Bevillinger
Forsørgerbegrebet : studier i familiens retlige problemer: af Inger Margrete Pedersen.4401966Familieret, Arveret
Betænkning vedrørende anvendelse af indekslån i boligbyggeriets finansiering : Afgivet af det af Boligministeriet den 9. februar 1965 nedsatte udvalg vedrørende anvendelse af indekslån i boligbyggeriets finansiering.4391966Boligret
Betænkning vedrørende partiel byudviklingsplan nr. 7 for Københavns-egnens byudviklingsområde : Afgivet den 30. november 1965 af det af Boligministeriet i oktober 1964 nedsatte byudviklingsudvalg for Københavns-egnen.4381966Kommunalret
Betænkning vedrørende mulighederne for at inddrage amtstuerne og deres personale i arbejdet på indkomstbeskatningens område : Afgivet af det af finansministeren den 2. marts 1966 nedsatte udvalg.4371966Skatteret
Børsen og kapitalmarkedet : Betænkning I afgivet af Handelsministeriets udvalg til revision af fondsbørsordningen.4361967Finansielle Virksomheder
Straffelovrådets betænkning om straf for pornografi.4351966Strafferet
Betænkning vedrørende statsstøtte til forbedring af teaterlokaler og indretning af nye teaterlokaler for den tournerende teatervirksomhed.4341966Kultur
Straffelovrådets betænkning om strafferetlig forældelse m.v.4331966Strafferet
Betænkning II vedrørende foranstaltninger til hindring af udnyttelse af boligmangelen : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 18. november 1965 nedsatte udvalg.4321966Boligret
Betænkning afgivet af Spildevandskommissionen af 1957.4311966Miljøret
Betænkning vedrørende ungdomsskolen : Afgivet af det af Undervisningsministeriet under 14. september 1960 nedsatte pædagogiske arbejdsudvalg for ungdomsskolen.4301966Uddannelse
Betænkning afgivet af det af forsvarsministeren under 8. december 1964 nedsatte udvalg vedrørende befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret : 2. del : Samarbejdsregler inden for forsvaret.4291966Militær, Uddannelse
Betænkning afgivet af det af forsvarsministeren under 8. december 1964 nedsatte udvalg vedrørende befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret : 1. del : Militær pædagogik og ledelsesformer.4281966Militær, Uddannelse
Betænkning om offentlig forebyggende børnetandpleje : Afgivet af den af Indenrigsministeriet nedsatte kommission.4271966Sundhedsret
Undervisningsvejledning for ungdomsskolen : Afgivet af det af Undervisningsministeriet under 14. september 1960 nedsatte pædagogiske arbejdsudvalg for ungdomsskolen.4261966Uddannelse
Betænkning om administrative og økonomiske problemer i forbindelse med anvendelse af audio-visuelle hjælpemidler i undervisningen : Afgivet af det af undervisningsministeren den 15. juni 1964 nedsatte udvalg.4251966Uddannelse
Betænkning vedrørende uddannelsen af børnehavelærere og fritidspædagoger : Afgivet af det af Undervisningsministeriet under 2. december 1963 nedsatte udvalg.4241966Uddannelse
Konkursordenen : Betænkning I afgivet af det af Justitsministeriet den 29. januar 1958 nedsatte konkurslovsudvalg.4231966Insolvensret
Betænkning afgivet af Tjeneste- og Lejeboligudvalget af 17. juni 1964 om regulering af statens tjeneste- og lejeboligbidrag.4221966Boligret
Inflationens årsager : Betænkning afgivet af det af økonomiministeren den 2. juli 1965 nedsatte udvalg.4211966Forskning, Økonomisk Politik
Kommuner og kommunestyre : Betænkning afgivet af Kommunallovskommissionen.4201966Kommunalret
Betænkning om beskatningen af pensionsordninger m.v. : Afgivet af det af finansministeren den 31. oktober 1960 nedsatte udvalg.4191966Skatteret, Pensionsret
Betænkning II vedrørende forslag til lov om undervisningen på de godkendte handelsskoler og forslag til revision af de videregående uddannelser for handels- og kontorfagene m.v. : Afgivet af et af Undervisningsministeriet under 7. maj 1962 nedsat udvalg.4181966Uddannelse
Betænkning vedrørende en ny dansk lov om mønstre : Udarbejdet af den af Handelsministeriet under 5. februar 1960 nedsatte kommission i samarbejde med tilsvarende finske, norske og svenske kommissioner.4171966Immaterialret
Betænkning angående en ny konkurrencelov : Afgivet af det af Handelsministeriet den 21. januar 1959 nedsatte udvalg.4161966Markedsføringsret, Konkurrenceret
Ægteskabets retsvirkninger : Betænkning III fra Justitsministeriets ægteskabsudvalg.4151966Familieret
Betænkning vedrørende lovgivning om voldgift : Afgivet af det af Justitsministeriet den 2. februar 1962 nedsatte udvalg.4141966Procesret
Betænkning afgivet af det den 11. maj 1965 nedsatte udvalg til overvejelse af spørgsmålet om ændring af de for statens tjenestemænd gældende arbejdstidsregler m.m.4131966Arbejdsret
Betænkning vedrørende kulturcentre.4121966Kultur
1. betænkning afgivet af den af Kirkeministeriet den 27. maj 1964 nedsatte kommission.4111966Kirkeret
Betænkning afgivet af Landbokommissionen af 1960 : Fjerde del om landvinding m.m.4101966Miljøret
Betænkning I vedrørende foranstaltninger til hindring af udnyttelse af boligmangelen : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 18. november 1965 nedsatte udvalg.4091966Boligret, Lejeret
Administrationsudvalget af 1960 : 5. betænkning : Revisionsdepartementernes og hovedrevisionens forhold.4081966Regnskab, Forvaltningsret
Betænkning vedrørende forholdsregler til opretholdelse af god orden i skolen : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 24. januar 1964 nedsatte udvalg.4071966Uddannelse
Betænkning angående finansiering af kirkebyggeri : Afgivet af det af Kirkeministeriet den 26. juni 1964 nedsatte udvalg.4061965Kirkeret
Betænkning vedrørende skolecentraler : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 24. juni 1964 nedsatte udvalg.4051966Uddannelse
Betænkning om ændring af reglerne om fri proces og organisationen af den vederlagsfri retshjælp : Afgivet af det af Justitsministeriet den 2. november 1960 nedsatte udvalg.4041966Procesret, Advokatret
Betænkning afgivet af Landbokommissionen af 1960 : Tredie del om revision af lovgivningen om landbrugsejendomme og om finansiering i landbruget m.v.4031966Landbrugsret, Ejendomsret
Betænkning om oprettelse af et teaterakademi.4021965Kultur, Uddannelse
Betænkning vedrørende partiel byudviklingsplan nr. 6 for Københavns-egnens byudviklingsområde : Afgivet den 7. oktober 1963 af det af Boligministeriet den 2. juli 1957 nedsatte byudviklingsudvalg for Københavns-egnen.4011965Kommunalret
Betænkning vedrørende tilsyn m.v. med betinget dømte og andre lovovertrædere : Afgivet af det af Justitsministeriet den 9. september 1960 nedsatte udvalg vedrørende Kriminalforsorgen i frihed.4001965Strafferet
Betænkning vedrørende ændringer af ejendomsbeskatningen : Afgivet af det af finansministeren den 3. august 1963 nedsatte udvalg.3991965Skatteret
Betænkning vedrørende de offentlige arbejdsanvisningskontorers geografiske områder.3981965Socialret
Betænkning afgivet af planlægningsudvalget vedrørende Det Kongelige Teater.3971965Kultur
Betænkning vedrørende fritidsundervisning for voksne : Afgivet af det af undervisningsministeren under 3. november 1962 nedsatte udvidede aftenskoleudvalg.3961965Uddannelse
Betænkning angående ejerlejligheder m.v. : Afgivet af det ved Boligministeriets skrivelse af 18. april 1963 nedsatte udvalg.3951965Boligret, Ejendomsret
Betænkning om revision af jagtloven : Afgivet af den af Landbrugsministeriet under 13. august 1959 nedsatte kommission.3941965Dyreret
2. betænkning afgivet af udvalget til revision af søloven angående I: Skibsføreren, II: Havari.3931965Søret
Betænkning om byggeriets afgiftsmæssige stilling under en engrosledsafgift.3921965Afgiftsret
Boligudgifter i skatte- og boligpolitisk belysning : Betænkning afgivet af det af finansministeren d. 6. august 1963 nedsatte udvalg.3911965Boligret, Skatteret
Betænkning vedrørende læreruddannelsen : Afgivet af det af Undervisningsministeriet under 23. december 1960 nedsatte udvalg.3901965Uddannelse
Betænkning om uddannelse af byggeriets teknikere : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 19. marts 1962 nedsatte udvalg vedrørende de bygningsfaglige, tekniske uddannelser.3891965Uddannelse
Betænkning om effektivisering af statsadministrationen : Afgivet af det af finansministeren den 19. november 1964 nedsatte udvalg.3881965Forvaltningsret
Betænkning vedrørende køretøjers lygteføring m.v. : Afgivet af det af Justitsministeriet den 10. maj 1960 nedsatte udvalg.3871965Færdselsret
Betænkning om revision af loven om ungdomsskoler og aftenskoler m.v. for så vidt angår fritidsforanstaltninger : Afgivet af et af undervisningsministeren den 28. december 1963 nedsat udvalg.3861965Uddannelse
Betænkning vedrørende undervisningsministeriets tilskudsforvaltning : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 21. juni 1962 nedsatte udvalg.3851965Uddannelse
Betænkning vedrørende tjenestemænds adgang til almindelig folkepension : Afgivet af det af finansministeren den 18. juni 1963 nedsatte udvalg.3841965Pensionsret
Betænkning II vedrørende fængselsvæsenets anstaltsorganisation : Fra det ved Justitsministeriets skrivelse af 29. december 1960 nedsatte udvalg.3831965Strafferet
Betænkning I vedrørende statens hospitalsvæsen for sindslidende : Afgivet af det af indenrigsministeren under den 9. april 1964 nedsatte udvalg.3821965Sundhedsret
Revisionsdepartementernes opbygning og deres opgaver ved varetagelse af statens hovedrevision : Betænkning til administrationsudvalget af 1960 fra den af statsministeren i april 1962 nedsatte arbejdsgruppe.3811965Regnskab, Statsret
Administrationsudvalget af 1960 : 4. betænkning : administrationen af arbejds- og sociallovgivningen : 2. del.3801965Forvaltningsret
Betænkning om arbejdet i det af boligministeren nedsatte lejelovsudvalg af 1964 : Afgivet af udvalgets formand.3791965Lejeret
Betænkning vedrørende skattebegunstigelse for opsparing.3781964Skatteret
Betænkning om retsafgiftslovgivningen : Afgivet af det af Finansministeriet den 26. januar 1949 nedsatte udvalg.3771965Afgiftsret
Betænkning fra det af ministeren for Grønland den 7. september 1961 nedsatte udvalg vedrørende trafikken til Grønland under konflikter.3761965Grønland & Færøerne
Skitseforslag til tunnelbaneanlæg i København, Frederiksberg og Tårnby kommuner : Betænkning fra det i henhold til lov nr. 145 af 17. maj 1961, par. 3, stk. 1, nedsatte udvalg : Tunnelbaneudvalg I.3751965Anlæg, Trafik
Betænkning II afgivet af den af Handelsministeriet den 1. februar 1954 nedsatte næringslovkommission : Revisorer – Vejere og målere – Mæglere – Ejendomsmæglere – Dispachører – Translatører.3741965Bevillinger
Betænkning om en udvidelse af Arbejdsmarkedets Tillægspension til også at omfatte selvstændige erhvervsdrivende : Afgivet af Tillægspensionsudvalget af 1964.3731965Skatteret
Den fremtidige transportforskning og dens organisation : Betænkning afgivet af Transportforskningsudvalget.3721965Forsikringsret, Transportret, Forskning
Betænkning om invalidepension m.v. : Afgivet af et af Socialministeriet i 1962 nedsat udvalg.3711965Socialret, Pensionsret
Betænkning om fællesnordiske regler om erhvervelse af løsøre i god tro (eksstinktiv erhvervelse af løsøre) : Afgivet af den ved Justitsministeriets skrivelse af 30. september 1959 udpegede delegerede.3701964Ejendomsret
Ægteskabs indgåelse og opløsning samt forældremyndighed og samkvemsret : Betænkning II fra Justitsministeriets ægteskabsudvalg.3691964Familieret
Betænkning om behandlingen af søsager : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 17. juni 1958 nedsatte udvalg.3681964Procesret, Søret
Betænkning vedrørende forslag til lov om private fællesveje og lov om vejbidrag : Afgivet den 25. juni 1964 af det af Ministeriet for Offentlige Arbejder den 15. marts 1951 nedsatte vejlovsudvalg.3671964Kommunalret, Trafik, Færdselsret
Betænkning vedrørende nordisk samarbejde om lovgivningen om arbejdstageres opfindelser : Med udkast til ændring af lov om arbejdstageres opfindelser af 29. april 1955.3661964Immaterialret, Arbejdsret
Betænkning I om den højere undervisnings og forskningens administrative organisation : Afgivet af Universitetsadministrationsudvalget af 1962.3651964Forskning, Uddannelse
Betænkning vedrørende den mulige forøgelse af boligbyggeriet.3641964Boligret
Betænkning fra Grønlandsudvalget af 1960.3631964Grønland & Færøerne
Betænkning om revision af aktieselskabslovgivningen : Afgivet af den af Handelsministeriet den 6. september 1957 nedsatte kommission.3621964Selskabsret
Betænkning vedrørende opsparing til boligformål.3611964Boligret
Betænkning I afgivet af den af handelsministeriet den 1. februar 1954 nedsatte næringslovkommission.3601964Bevillinger
Betænkning om familiepolitik : Afgivet af et af socialministeren nedsat udvalg.3591964Familieret, Socialret
Betænkning om overformynderiet : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 31. januar 1962 nedsatte udvalg.3581964Socialret
Betænkning om foranstaltninger til nedsættelse af cigaretforbruget : Afgivet af det af Indenrigsministeriet under 29. maj 1963 nedsatte udvalg.3571964Sundhedsret
Betænkning om uddannelse af brandvæsenernes personel : Afgivet af det af Justitsministeriet den 4. april 1963 nedsatte udvalg.3561964Beredskab, Uddannelse
Straffelovrådets betænkning om konfiskation.3551964Procesret, Strafferet
Betænkning afgivet af landbokommissionen af 1960 : Anden del om grundforbedring.3541964Landbrugsret
Betænkning om sterilisation og kastration : Afgivet af det af Justitsministeriet den 30. december 1958 nedsatte udvalg.3531964Sundhedsret, Strafferet
Betænkning om arbejdsgiveres erstatningsansvar for ansattes skadegørende handlinger m.v.3521964Familieret, Erstatningsret, Arbejdsret
Betænkning I vedrørende den obligatoriske undervisning på handelsskolerne af butiks-, kontor- og engroshandelslærlinge : Afgivet af et af Undervisningsministeriet under 7. maj 1962 nedsat udvalg.3511964Uddannelse
Udflytningsudvalget : 1. betænkning : Afgivet af det af Statsministeriet den 21. december 1961 nedsatte udvalg vedrørende udflytning af statsinstitutioner.3501964 
Betænkning vedrørende sømandsskat : Afgivet af det af finansministeren nedsatte udvalg til gennemgang af sømandsskatteloven.3491964Skatteret
Betænkning afgivet den 3. december 1963 af det af ministeren for offentlige arbejder under 15. november 1961 nedsatte udvalg til sikring af forbindelsen til Bornholm.3481964Trafik, Transportret
Betænkning om de økonomiske og organisatoriske forhold for handelsskoler, tekniske skoler samt maskinmester- og maskinistskoler : Afgivet af et af Undervisningsministeriet under 1. november 1963 nedsat udvalg.3471964Uddannelse
Universitetsudbygningen i Danmark : Det tredje universitet : Betænkning I afgivet af det af Undervisningsministeriet nedsatte universitetsplanlægningsudvalg.3461964Uddannelse, Offentligt Byggeri
Den danske arbejdsanvisnings struktur, funktioner og virkemidler : Betænkning afgivet den 6. december 1963 af det af arbejdsministeren den 22. oktober 1962 nedsatte udvalg.3451964Arbejdsret
Betænkning afgivet af det af Indenrigsministeriet under 21. februar 1962 nedsatte udvalg vedrørende dybfrosne levnedsmidler m.m.3441964Fødevareret
Adskillelse af lydradio- og fjernsynsvirksomhed inden for Danmarks Radio : Betænkning afgivet af det af Ministeriet for Kulturelle Anliggender den 23. februar 1962 nedsatte udvalg.3431964Kultur, Medieret
Administrationsudvalget af 1960 : 3. betænkning : Aministrationen af told- og forbrugsafgiftslovgivningen.3421963Forvaltningsret
Arbejdsmarkedets tillægspension : Betænkning afgivet af Tillægspensionsudvalget af 1963.3411963Skatteret
Betænkning afgivet af den af Ministeriet for Grønland under 7. januar 1960 nedsatte minelovskommission for Grønland.3401963Grønland & Færøerne
Betænkning om landsskatteretten : Afgivet af det af finansministeren den 2. oktober 1959 nedsatte udvalg.3391963Skatteret, Forvaltningsret
Betænkning afgivet af det af Indenrigsministeriet den 15. januar 1963 nedsatte udvalg vedrørende Seruminstitutets fremtidige bygge- og anlægsvirksomhed.3381963Anlæg
Betænkning fra Børne- og Ungdomsforsorgens pædagogiske nævn om børnehaveproblemer.3371963Socialret
2. betænkning afgivet af arbejdsretskommissionen af 1956 : Nedsat af Økonomi- og Arbejdsministeriet i august 1956.3361963Arbejdsret
Foreløbig betænkning afgivet af Planlægningsudvalget vedrørende Det Kongelige Teater.3351963Kultur
Atomvåbenproblemer : En redegørelse fra Atomoplysningsudvalget.3341963Udenrigsforhold, Militær
Betænkning vedrørende internationale søvejsregler m.m. : Afgivet af det af Handelsministeriet den 12. maj 1961 nedsatte udvalg.3331963Søret
Betænkning afgivet af den af Indenrigsministeriet nedsatte Tandteknikerkommission.3321963Uddannelse
Betænkning om uddannelsen af terapiassistenter (fysioterapeuter og beskæftigelsesterapeuter) : Afgivet af det af Indenrigsministeriet under 24. oktober 1960 nedsatte terapiassistentudvalg.3311963Uddannelse
1. betænkning vedrørende gennemgang af ekspropriationslovgivningen : Afgivet af den af Ministeriet for Offentlige Arbejder under 14. februar 1956 nedsatte kommission.3301963Menneskerettigheder, Statsret, Ejendomsret
Betænkning om folkeregistrenes medvirken ved indførelse af elektronisk databehandling i den offentlige forvaltning m.v. : Afgivet af det af Indenrigsministeriet under 22-2-61 nedsatte udvalg.3291963Persondata
Betænkning vedrørende lov om hypotekforeninger : Afgivet af det af Boligministeriet den 12. januar 1961 nedsatte udvalg vedrørende revision af lov nr. 108 af 7. april 1936 om købstadhypotekforeninger.3281963Erhvervsregulering
Betænkning om ægtefællers beskatning : Afgivet af det af finansministeren den 8. marts 1961 nedsatte udvalg.3271963Skatteret
Betænkning vedrørende revision af loven om børne- og ungdomsforsorg : Afgivet af Revisionsudvalget af 1961.3261963Socialret
Betænkning om Offentlighed i Forvaltningen : Afgivet af den ved Statsministeriets skrivelse af 25. februar 1956 nedsatte kommission.3251963Forvaltningsret
Betænkning om almindelig folkepension : Afgivet af Folkepensionskommissionen af 1961.3241963Socialret, Pensionsret
Betænkning afgivet af den af Handelsministeriet i henhold til lov nr. 155 af 4. maj 1955 nedsatte licitationskommission.3231963 
Betænkning vedrørende en nyordning af konservatorieforholdene.3221963Uddannelse
Betænkning vedrørende revision af radiostøjlovgivningen : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 9. marts 1959 nedsatte udvalg.3211962 
Administrationsudvalget af 1960 : 2. betænkning : Administrationen af arbejds- og sociallovgivningen : 1. del.3201962Forvaltningsret
Betænkning angående fragtaftaler vedrørende international godsbefordring ad landevej : Betænkning 1 afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 11. marts 1961 nedsatte udvalg.3191962Transportret
Betænkning vedrørende alderdomshjem og plejehjem.3181962Socialret
Betænkning afgivet af Matrikelkommissionen af 1959 : I. del : Om forenkling af administrationen vedrørende udstykningssager og om landinspektørvirksomhed.3171962Bevillinger, Fast Ejendom
Betænkning om vidner : Afgivet af det af Justitsministeriet den 9. december 1958 nedsatte udvalg.3161962Procesret, Advokatret
1. betænkning afgivet af Udvalget til revision af søloven angående I: Fordeling af bjærgeløn, II: Begrænsning af rederansvaret, III: Søforklaring.3151962Søret
Øresundsforbindelsen : Betænkning om en fast forbindelse over Øresund afgivet november 1962 af de af Sveriges og Danmarks regeringer 1954 nedsatte udvalg.3141962Nordisk Samarbejde
Betænkning fra børne- og ungdomsforsorgens pædagogiske nævn vedrørende uddannelsen til børneforsorgspædagog.3131962Uddannelse
Betænkning om ministrenes ansvar for regeringens førelse samt om, hvorvidt en særlig ministeransvarlighedslov bør gennemføres : Afgivet af den af Statsministeriet den 6. oktober 1959 nedsatte kommission.3121962Statsret
Efteruddannelse af statens og kommunernes administrative personale : 1. betænkning afgivet af udvalget vedrørende centraladministrationens personalepolitik.3111962Uddannelse
Betænkning om affotografering af kirkebøger m.v. : Afgivet af det af Kirkeministeriet den 7. oktober 1958 nedsatte udvalg.3101962Persondata
Betænkning I vedrørende udbygning af ungdomsfængslerne m.m. : Fra det ved Justitsministeriets skrivelse af 29. december 1960 nedsatte udvalg.3091962Strafferet, Offentligt byggeri
Betænkning vedrørende arbejdstiden ved opdragelseshjemmene : Afgivet af det af Socialministeriet den 4. juli 1961 nedsatte udvalg.3081962Arbejdsret, Socialret
Betænkning vedrørende administrationsudgifter i statsstøttet boligbyggeri.3071962Offentlig Finansiering, Forvaltningsret
Betænkning afgivet af Landbokommissionen af 1960 : Første del om brugsstørrelser, nedlægning og sammenlægning af landbrugsejendomme, hovedparcellers mindstestørrelse og jordboniteringen m.v.3061962Landbrugsret
Om skifte mellem ægtefæller : Betænkning I fra Justitsministeriets ægteskabsudvalg af 1957.3051962Familieret, Skifteret, Arveret
Betænkning angående den kirkelige betjening af de militære værn : Afgivet af det ved Kirkeministeriets skrivelse af 20. maj 1960 nedsatte udvalg.3041962Kirkeret
Betænkning om Teknika’s økonomiske og organisatoriske forhold : Afgivet af et af Undervisningsministeriet under 17. november 1961 nedsat udvalg.3031962Uddannelse
Betænkning angående undervisningen i lærlingeskolen til handelsmedhjælpereksamen : Afgivet af et af handelsministeren under 1. oktober 1959 nedsat udvalg.3021962Uddannelse
Administrationsudvalget af 1960 : 1. betænkning.3011962Forvaltningsret
Betænkning om ændring af reglerne om inddrivelse af familieretlige underholdsbidrag : Afgivet af det af Justitsministeriet den 16. maj 1955 nedsatte udvalg.3001961Familieret, Insolvensret
Betænkning afgivet af det af forsvarsministeren under 30. januar 1961 nedsatte udvalg vedrørende ydelser uden for den faste lønning til personel i forsvaret.2991961Arbejdsret, Militær
Betænkning om vandforsyningslovgivningen : Afgivet af den af Indenrigsministeriet den 26. maj 1956 nedsatte kommission.2981961Anlæg
Undervisningsvejledning for folkeskolen II : Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet under 1. september 1958 nedsatte læseplansudvalg.2971961Uddannelse
Betænkning om universiteternes byggeprogram i 10-året 1961/62 – 1970/71 : Afgivet af det af Undervisningsministeriet nedsatte udvalg vedr. universiteternes byggeprogrammer.2961961Offentlig Finansiering
Betænkning om reguleringsregler for invalide-, folke- og enkepension : Afgivet af det af Socialministeriet den 8. oktober 1960 nedsatte udvalg.2951961Pensionsret
Indplaceringen af de store trafikinvesteringer Storkøbenhavns nærtrafik – Storebæltsbro – Øresundsbro i et samlet 20 års program for de offentlige trafikinvesteringer : Betænkning afgivet af det trafikøkonomiske udvalg.2941961Offentlig Finansiering, Kommunalret, Trafik, Anlæg
Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet under 12. maj nedsatte udvalg til overvejelse af en revision af ministeriets anordning af 28. juli 1944 om prøve i pædagogik og undervisningsfærdighed for lærere ved statens højere almenskoler.2931961Uddannelse
Betænkning vedrørende sygekassernes administration : Afgivet af det af Socialministeriet den 7. december 1960 nedsatte udvalg om sygekassernes administration.2921961Forvaltningsret
Betænkning om arvelovgivningen : Afgivet af det af Justitsministeriet den 24. juni 1954 nedsatte udvalg.2911961Arveret
Videnskabsmændenes økonomiske vilkår : 2. del. Andre spørgsmål : Betænkning II afgivet af det af Undervisningsministeriet nedsatte udvalg vedrørende de studerendes og videnskabsmændenes økonomiske vilkår.2901961Uddannelse
Betænkning afgivet af det af finansministeren den 19. september 1958 nedsatte udvalg vedrørende det pligtige timetal for lærere i folkeskolen.2891961Uddannelse
Betænkning afgivet af det af finansministeren den 19. september 1958 nedsatte udvalg vedrørende det pligtige timetal for lærere ved statsskolerne og statsseminarierne.2881961Uddannelse
Betænkning vedrørende partiel byudviklingsplan nr. 5 for Københavns-egnens byudviklingsområde : Afgivet den 14. juli 1961 af det af boligministeren den 2. juli 1957 nedsatte byudviklingsudvalg for Københavns-egnen.2871961Kommunalret, Anlæg
Betænkning om adgangen til at drive nukleare anlæg (atomanlæg) og erstatningsansvaret for skade forvoldt af nukleare ulykker : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelser af 17. november 1958 og 11. maj 1959 nedsatte udvalg.2861961Erstatningsret
Betænkning vedrørende ulykkesforsikring i Grønland : Afgivet af det af Socialministeriet den 17. oktober 1957 nedsatte udvalg.2851961Grønland & Færøerne, Forsikringsret
Betænkning vedrørende beskatningen af værdien af bolig i egen ejendom m.v. : Afgivet af det af finansministeren den 6. december 1960 nedsatte udvalg.2841961Skatteret
Sønderborg Slot : istandsættelse og fremtidig brug : Betænkning afgivet den 22. marts 1961 af det af Boligministeriet den 5. marts 1959 nedsatte udvalg.2831961Kultur
1. betænkning afgivet af det af finansministeren under 30. oktober 1958 nedsatte udvalg vedrørende de fremtidige ansættelsesformer for statens faste personale.2821961Arbejdsret
Videnskabsmændenes økonomiske vilkår : 1. del. Videnskabens rekrutteringsproblemer : Betænkning II afgivet af det af Undervisningsministeriet nedsatte udvalg vedrørende de studerendes og videnskabsmændenes økonomiske vilkår.2811961Uddannelse
Betænkning om tilrettelæggelse og udvidelse af Danmarks bistand til udviklingslandene : Afgivet af det af regeringen den 13. januar 1961 nedsatte udvalg.2801961 
Betænkning vedrørende anerkendelse af arbejdsløshedskasser på funktionærområdet: Afgivet af det af Socialministeriet under 16. Juli 1959 nedsatte udvalg.2791961Socialret
Teatrene i Danmark : Betænkning afgivet af den af regeringen den 26. januar 1954 nedsatte teaterkommission.2781961Kultur
Folkeskolens specialundervisning : Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet den 25. august 1955 nedsatte udvalg.2771961Uddannelse
Betænkning afgivet af det af finansministeren den 19. september 1958 nedsatte udvalg til overvejelse af spørgsmålet om eventuelle ændringer i de for statens tjenestemænd gældende regler om arbejdstid, fridage og overarbejde m.v.2761961Arbejdsret
De studerendes økonomiske vilkår : Betænkning I afgivet af det af Undervisningsministeriet nedsatte udvalg vedrørende de studerendes og videnskabsmændenes økonomiske vilkår.2751961Socialret, Uddannelse
Betænkning vedrørende organisationen af de lokale ligningsmyndigheder : Afgivet af det af finansministeren den 18. marts 1954 nedsatte tekniske udvalg til revision af landets administrative inddeling i amtstuekredse, vurderings- og skyldkredse m.v.2741961Skatteret
Betænkning om folketingets ombudsmand og den kommunale forvaltning : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 22. januar 1960 nedsatte udvalg.2731961Statsret, Forvaltningsret
Betænkning vedrørende beskæftigelsen i kriminalanstalterne : afgivet af den af Justitsministeriet den 13. maj 1957 nedsatte kommission.2721960Strafferet
Betænkning afgivet af det ved Undervisningsministeriets skrivelse af 24. september 1954 nedsatte udvalg angående tilvejebringelse af en samlet oversigt over statsskolernes behov for samlinger og undervisningsmateriel.2711960Uddannelse
Bilag til betænkning afgivet af kommissionen af 25. oktober 1957 om udenrigstjenesten270 Udenrigsforhold
Betænkning afgivet af kommissionen af 25. oktober 1957 om udenrigstjenesten.2701960Udenrigsforhold
Det nye gymnasium : Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet under 27. februar 1959 nedsatte læseplansudvalg for gymnasiet.2691960Uddannelse
Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet under 27. januar 1955 nedsatte udvalg vedrørende børns og unges læsning.2681960Uddannelse
Betænkning vedrørende den formueskattemæssige værdiansættelse af skibe og maskiner m.v. : Afgivet den 31. august 1960 af det af finansministeren nedsatte udvalg til undersøgelse af spørgsmål om skattefri afskrivninger, skattefri henlæggelser til investeri2671960Skatteret
Betænkning afgivet af Handelsministeriets Rejsebureauudvalg.2661960Arbejdsret
Betænkning vedrørende revision af stempel- og tinglysningsafgiftslovgivningen : Afgivet af det af finansministeren den 30. juni 1952 nedsatte udvalg.2651960Afgiftsret
Alkoholkommissionens afsluttende betænkning : den af Kommissionen af 1947 angående alkoholspørgsmålet afgivne 4. betænkning.2641960Markedsføringsret
Betænkning om ændring af § 10 i lov nr. 276 af 30. juni 1922 om ægteskabs indgåelse og opløsning.2631960Familieret
Betænkning vedrørende børneforsorgen og mødrehjælpen : Afgivet af det af Socialministeriet under 24. maj 1955 nedsatte udvalg.2621960Socialret
Betænkning vedrørende folkehøjskolen : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 23. november 1954 nedsatte udvalg.2611960Uddannelse
Betænkning om revision af lovgivningen om midler til bekæmpelse af plantesygdomme, ukrudt og visse skadedyr.2601960Landbrugsret, Miljøret
Betænkning om undersøgelse af spørgsmålet om gennemførelse af en lovgivning på gasområdet m.m. : Afgivet af det af Ministeriet for Offentlige Arbejder under 9. marts 1954 nedsatte udvalg : Afgivet den 3. maj 1960.2591960Erhvervsregulering
Betænkning fra Udvalget af 1956 vedrørende kooperationens beskatningsforhold : 2. del.2581960Finansielle Virksomheder, Skatteret
Betænkning fra Børne- og Ungdomsforsorgens pædagogiske nævn vedrørende ændring af barneplejerskeuddannelsen.2571960Uddannelse
Efteruddannelse af akademiske tjenestemænd i centraladministrationen : Betænkning til Forvaltningsnævnet fra den af nævnet i januar 1957 nedsatte arbejdsgruppe.2561960Uddannelse
Betænkning fra børne- og ungdomsforsorgens pædagogiske nævn vedrørende behandlingen af unge med særligt alvorlige tilpasningsvanskeligheder.2551960Socialret
Betænkning om en ny lovgivning om personnavne : Afgivet af det af Justitsministeriet den 20. marts 1952 nedsatte udvalg.2541960Familieret
Undervisningsvejledning for folkeskolen: Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet under 1. september 1958 nedsatte læseplansudvalg.2531960Uddannelse
Betænkning vedrørende Ungdomskommissionens betænkning om den tilpasningsvanskelige ungdom : Afgivet af det af Socialministeriet under 8. juni 1954 nedsatte udvalg.2521960Socialret
Betænkning afgivet af Udvalget vedrørende lønregulering efter pristal2511960 
Betænkning om Det Kgl. Akademi for de skønne kunsters lokaleforhold : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 15. september 1954 nedsatte udvalg.2501960Kultur
Oversigt over konkurrencebegrænsninger i dansk erhvervsliv : Afsluttende betænkning fra den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommission.2491960Konkurrenceret
Betænkning vedrørende statshusmandsloven og loven om opførelse af arbejderboliger på landet : Afgivet af den af Landbrugsministeriet ved skrivelse af 26. august 1957 nedsatte kommission ang. statshusmandsloven m.m. : 3. betænkning.2481960Boligret
Betænkning afgivet af det af Kirkeministeriet den 15. december 1958 nedsatte udvalg angående Københavns stifts bispeembede.2471960Kirkeret
Betænkning vedrørende konkurrenceforholdene for øl og mineralvand : Afgivet af den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommission.2461960Konkurrenceret
Betænkning angående revision af sandflugtslovgivningen m.m. : Afgivet af det af Landbrugsministeriet ved skrivelse af 23. august 1954 nedsatte udvalg til forberedelse af en revision af den gældende lovgivning om sandflugtens dæmpning m.m.2451960Anlæg
Betænkning afgivet af det ved Undervisningsministeriets skrivelse af 28. juni 1957 nedsatte udvalg vedrørende domaine public payant m.v.2441960Uddannelse, Immatrielret
Betænkning vedrørende cementbranchens konkurrenceforhold F. L. Smidth-koncernen : Afgivet af den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommission.2431959Konkurrenceret
Betænkning fra udvalget vedrørende revision af sociallovgivningen for Færøerne.2421960Grønland & Færøerne
Betænkning angående Københavnsegnens spildevandsafledning : Afgivet af Planlægningsudvalget for Københavnsegnens spildevandsafledning.2411960Kommunalret, Miljøret
Betænkning om revision af eksportkreditordningen.2401960Obligationsret
Betænkning afgivet af det af Justitsministeriet den 26. juli 1957 nedsatte udvalg til overvejelse af, i hvilket omfang personer, der har været i konflikt med straffelovgivningen, bør kunne opnå ansættelse i stillinger under stat og kommune.2391959Strafferet 
Uddannelsen på teknikum : Betænkning afgivet af et af Handelsministeriet under 31. marts 1955 nedsat udvalg.2381959Uddannelse
Kommissionen angående en Storebæltsbro : II: Bilag : Endelig betænkning afgivet den 1. december 1959.237-21960Trafik, Anlæg
Kommissionen angående en Storebæltsbro : I: Tekst : Endelig betænkning afgivet den 1. december 1959.237-11960Trafik, Anlæg 
Betænkning vedrørende statshusmandsloven og loven om opførelse af arbejderboliger på landet : Afgivet af den af Landbrugsministeriet ved skrivelse af 26. august 1957 nedsatte kommission ang. statshusmandsloven m.m. : 2. betænkning.2361959Boligret
Betænkning om Hanstholm havn : Afgivet den 25. september 1959.2351959Anlæg, Offentlig Finansiering
Betænkning afgivet af udvalget angående revision af bemandingslovens § 7, stk. 1 : Afgivet af det af Handelsministeriet den 17. august 1959 nedsatte udvalg.2341959Arbejdsret, Søret
Betænkning om revision af lov om gifte og andre for sundheden farlige stoffer m.v. : Den 10. august 1957 nedsatte Indenrigsministeriet et udvalg til behandling af lov om gifte og andre for sundheden farlige stoffer m.v.2331959Miljøret
Straffelovskommissionens betænkning vedrørende ungdomskriminaliteten.2321959Strafferet
Betænkning vedrørende partiel byudviklingsplan nr. 4 for Københavns-egnens byudviklingsområde : Afgivet den 1. februar 1960 af det af boligministeren den 2. juli 1957 nedsatte byudviklingsudvalg for Københavns-egnen.2311960Kommunalret, Byggeret
Betænkning angående visse spørgsmål vedrørende sparekassers regnskabsopgørelse : Afgivet af det af Handelsministeriet under 15. maj 1957 nedsatte udvalg.2301959Finansielle Virksomheder, Obligationsret
Teknisk og naturvidenskabelig arbejdskraft: Betænkning afgivet af den af Statsministeriet nedsatte teknikerkommission2291959Uddannelse
Betænkning om invalideforsikringen : Afgivet af Invalideforsikringskommissionen af 1956.2281959Forsikringsret, Sundhedsret
Betænkning afgivet af det af ministeren for Grønland under 19. februar 1959 nedsatte udvalg vedrørende besejling af Grønland.2271959Grønland & Færøerne
Betænkning om den offentlige sygeforsikring: Afgivet af Sygeforsikringskommissionen af 1954.2261959Forsikringsret, Sundhedsret
Betænkning om den matematisk-naturvidenskabelige uddannelses karakter og omfang : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 12. juli 1956 nedsatte udvalg.2251959Uddannelse
Betænkning vedrørende Sønderjydsk Hypoteklånefond og Lånekassen for Sønderjylland : Afgivet af det ved Finansministeriets skrivelse af 13. december 1957 nedsatte udvalg.2241959Finansielle Virksomheder
Betænkning vedrørende lejekontraktsblanketter : Afgivet af det af boligministeren nedsatte udvalg.2231959Boligret, Lejeret
Betænkning fra udvalget af 1956 vedrørende kooperationens beskatningsforhold : 1. del.2221959Skatteret
Betænkning vedrørende uddannelse af ikke-faglærte arbejdere : Afgivet af den af Arbejdsministeriet i marts 1957 nedsatte kommission om uddannelse af ikke-faglærte.2211959Uddannelse
Betænkning om arbejdsanstalterne : Afgivet af Udvalget angående forsorgen for de i forsorgslovens kapitler XXIV-XXVII omhandlede personer.2201959Socialret, Arbejdsret
Betænkning afgivet af lønningskommissionen af 1954 : 4. betænkning.2191959Forvaltningsret, Arbejdsret
Betænkning vedrørende nyordning af pensionsforholdene for pensionister hvis pension er beregnet efter de før 1. april 1958 gældende regler : Afgivet af det af finansministeren den 15. oktober 1958 nedsatte udvalg.2181959Pensionsret
Nordisk kontaktudvalg vedrørende børns og unges læsning : Betænkning af 16. juli 1957.2171958Uddannelse
Betænkning vedrørende det danske rigsvåben : Afgivet af det af Statsministeriet den 31. juli 1950 nedsatte udvalg angående anvendelsen af det store rigsvåben og det lille rigsvåben.2161959Militær
Betænkning om ændring i lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler.2151959Forsikringsret
Betænkning om Statens og Kommunernes erstatningsansvar : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 24. februar 1952 nedsatte udvalg.2141959Erstatningsret
Betænkning vedrørende Statens Husholdningsråds fremtidige virksomhed og organisation : Afgivet af det af Indenrigsministeriet den 26. september 1957 nedsatte udvalg.2131959Forvaltningsret
Betænkning vedrørende forebyggelse af caries ved fluoridtilførsel : Afgivet af det af Indenrigsministeriet den 4. oktober 1955 nedsatte udvalg.2121959Sundhedsret
Betænkning vedrørende statshusmandsloven og loven om opførelse af arbejderboliger på landet : Afgivet af den af Landbrugsministeriet ved skrivelse af 26. august 1957 nedsatte kommission ang. statshusmandsloven m.m. : 1. betænkning.2111958Offentlig Finansiering
Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet den 7. oktober 1955 nedsatte radiolovsudvalg.2101958Medieret
Beretning fra Handelsministeriets skovindustriudvalg om mulighederne for anvendelse af brændeeffekter og affaldstræ.2091958Miljøret
Forsorgen for alkohollidende : Betænkning afgivet af udvalget angående forsorgen for de i forsorgslovens kapitler XXIV-XXVII omhandlede personer.2081958Forvaltningsret, Socialret
Betænkning vedrørende uddannelse af tale- og tunghørelærere : Afgivet af det af Socialministeriet i januar 1956 nedsatte udvalg.2071958Socialret 
Erhvervsudvikling i provinsen : Betænkning afgivet af det af arbejdsministeren den 6. november 1957 nedsatte udvalg.2061958Erhvervsfremme
Betænkning om problemerne omkring en almindelig enkepension: Afgivet af Enkepensionsudvalget af 1956. 2051958Pensionsret
Betænkning om åndssvageforsorgen : Afgivet af det af Socialministeriet den 30. april 1954 nedsatte udvalg til behandling af åndssvageforsorgens problemer.2041958Socialret
Betænkning II vedrørende landbrugets kreditforhold : Afgivet af den af Indenrigs- og Boligministeriet den 27. maj 1953 nedsatte kommission.2031958Finansielle virksomheder, Obligationsret, Landbrugsret
Betænkning om forbrugsbeskatning.2021958Skatteret
Betænkning om universiteternes byggeprogram i 10-året 1958/59 – 1967/68 : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 24. september 1957 nedsatte udvalg.2011958Offentlig Finansiering
Betænkning vedrørende Hammerknuden : Afgivet af det af Statsministeriet den 28. december 1956 nedsatte udvalg.2001958Miljøret
Betænkning vedrørende en ny dansk lov om varemærker : Udarbejdet af den af Handelsministeriet under 8. december 1949 nedsatte kommission i samarbejde med med tilsvarende finske, norske og svenske kommissioner.1991958Immatrielret
Betænkning afgivet af lønningskommissionen af 1954: 3. betænkning1981958Forvaltningsret, Arbejdsret
Betænkning afgivet af lønningskommissionen af 1954: 2. betænkning197-21958Forvaltningsret, Arbejdsret
Betænkning afgivet af lønningskommissionen af 1954: 1. betænkning197-11958Forvaltningsret, Arbejdsret
Betænkning afgivet af lønningskommissionen af 1954 : Bilag : Henvendelser fra tjenestemandsorganisationer m.fl. (bilag 1-133).1961958Forvaltningsret, Arbejdsret
Betænkning angående rationalisering af ordningen med hensyn til de i færdselsloven omhandlede undersøgelser og prøver : Afgivet af det af Justitsministeriet den 7. december 1955 nedsatte udvalg.1951958Færdselsret
Udbygning af den danske lønstatistik : Redegørelse fra det af Arbejds- og Socialministerierne nedsatte udvalg vedrørende arbejdsmarkedsstatistik.1941958Forskning
Betænkning afgivet af den ved Undervisningsministeriets skrivelse af 3. februar 1954 nedsatte kunstkommission : Anden del.1931958Kultur
Gemensam nordisk hälsovårdsutbildning : Betänkande av nordiska kommitten för hälsovårdsutbildning.1921958Nordisk Samarbejde
Betænkning vedrørende børneforsorgens administration m.v. II. del : Afgivet af det af Arbejds- og Socialministeriet den 15. oktober 1953 nedsatte udvalg.1911958Forvaltningsret
Betænkning vedrørende uddannelse af lærere til undervisning af talelidende, svagthørende og læseretarderede børn i folkeskolen : Afgivet af Undervisningsministeriets udvalg af 25. august 1955 vedrørende særundervisning.1901958Uddannelse
Betænkning vedrørende uddannelsen af husholdningslærerinder : Afgivet af et af Undervisningsministeriet nedsat udvalg.1891958Uddannelse
Vejledning i fremstilling af skolebøger : Betænkning vedrørende skolebøgers udførelse afgivet af Undervisningsministeriets udvalg af 3. august 1955.1881958Uddannelse
Boligtilsyn og sanering : Bind 2: Lovudkast og bilag : Betænkning afgivet af den af Boligministeriet den 22. oktober 1949 nedsatte kommission.187-21957Boligret, Bygningslov
Boligtilsyn og sanering : Bind 1 : Betænkning afgivet af den af Boligministeriet den 22. oktober 1949 nedsatte kommission.187-11957Boligret, Bygningslov
1. betænkning afgivet af arbejdsretskommissionen af 1956 : Nedsat af Økonomi- og Arbejdsministeriet i august 1956.1861957Arbejdsret
Betænkning om åndssvageforsorgens problemer : Afgivet af det af Socialministeriet under 30. april 1954 nedsatte udvalg : afsnit I.1851957Forvaltningsret, Socialret
Betænkning angående lovgivningen om forsikringsvirksomhed : Afgivet af det af handelsministeren under 15. oktober 1952 nedsatte udvalg.1841957Erhvervsregulering, Forsikringsret
Betænkning vedrørende sømandsskat.1831957Skatteret
Betænkning om omlægning af restaurationsafgiften.1821957Erhvervsregulering, Afgiftsret
Betænkning vedrørende børneforsorgens administration m.v. I. del : Afgivet af det af Arbejds- og Socialministeriet den 15. oktober 1953 nedsatte udvalg.1811957Forvaltningsret, Socialret
Betænkning angående en lovgivning om registrering af rettigheder over luftfartøjer : Afgivet af det af Justitsministeriet den 13. juni 1950 nedsatte udvalg.1801957Færdselsret
Betænkning om ændring af reglerne om erstatning for skader voldt ved brugen af motorkøretøjer og om tvungen forsikring til dækning af skaderne.1791957Færdselsret, Erstatningsret
Højskoleeleverne 1955 : En statistisk undersøgelse foretaget af Undervisningsministeriets udvalg vedrørende folkehøjskolen.1781957Uddannelse
Betænkning vedrørende teglværksbranchens konkurrenceforhold : Afgivet af den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommission.1761957Konkurrenceret
Betænkning om revision af reglerne om førerprøver og førerbeviser m. v.1751957Færdselsret
Betænkning om ændring af reglerne om forældelse af gældsfordringer1741957Obligationsret
Betænkning vedrørende statens tjeneste- og lejeboliger1731957Boligret
Betænkning vedrørende underpantsætning af løsøre1721957Ejendomsret, Pantrettigheder
Betænkning vedrørende skattefri afskrivninger og skattefri henlæggelser til investeringsfonds1711957Finansielle virksomheder
Betænkning vedrørende oprettelse af et socialforskningsinstitut1701957Forskning
Betænkning om undersøgelse af mulighederne for at erstatte den almindelige filosofiske prøve med et højskoleophold1691957Uddannelse
Betænkning vedrørende uddannelse af hospitals laboranter1681956Uddannelse
Betænkning om afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 26. september 1955 nedsatte udvalg.1671956Grønland & Færøerne, Forvaltningsret
Slutbetænkning : Afgivet af den nordiske parlamentariske komite for friere samfærdsel m.m.1661956Nordisk Samarbejde
Betænkning afgivet af Kommissionen af 29. marts 1952 vedrørende statens sindssygevæsen.1651956Sundhedsret, Socialret
Betænkning om højesteretssagførerprøven, offentlig votering i Højesteret, bevisumiddelbarhed ved Højesteret og Højesterets kompetence i straffesager : Afgivet af det af Justitsministeriet den 2. marts 1955 nedsatte udvalg.1641956Forvaltningsret
Betænkning angående revision af dykkerlovgivningen : Afgivet af det af Handelsministeriet den 9. august 1954 nedsatte udvalg.1631956Erhvervsregulering, Arbejdsret
Betænkning vedrørende oprettelse af en fællesnordisk husholdningshøjskole : Afgivet af et nordisk udvalg.1621956Nordisk Samarbejde
De bymæssige kommuner : Betænkning afgivet af det af Indenrigsministeriet under 21. oktober 1952 nedsatte udvalg med den opgave at foretage en undersøgelse af de bymæssigt bebyggede sognekommuners særlige forhold.1611956Kommunalret
Betænkning II afgivet af det af indenrigsministeriet nedsatte udvalg vedrørende fødselshjælp m.v.1601956Sundhedsret
Betænkning angående sammenslutningers og institutioners landbrugsjord : Afgivet af den af Landbrugsministeriet ved skrivelse af 8. september 1949 nedsatte kommission angående udstykning af jorder tilhørende stiftelser m.v., overgang af forpagtnings- og le1591956Landbrugsret
Betænkning vedrørende ændringer i den militære retsplejelovgivning : Afgivet af det af Forsvarsministeriet den 5. marts 1954 nedsatte udvalg.1581956Militærretspleje
Betænkning vedrørende byudviklingsplan for Køge-egnens byudviklingsområde.1571956Kommunalret
Betænkning om revision af anordning af 4. april 1929 om apotekervarer : Afgivet af den af Indenrigsministeriet den 20. november 1952 nedsatte kommission.1561956Erhvervsregulering, Sundhedsret
Kommissionen angående en Storebæltsbro : Foreløbig betænkning om tekniske problemer ved tilvejebringelse af en fast forbindelse over Storebælt.1551956Trafik, Anlæg
Samarbejdsproblemer i Danmarks økonomiske politik : Rapport fra formandskabet for det af finansministeren den 14. december 1955 i henhold til folketingsbeslutning af 25. november 1955 nedsatte udvalg.1541956Økonomisk Politik
Betænkning I vedrørende landbrugets kreditforhold1531956Finansielle virksomheder
Betænkning om en nyordning af de kulturhistoriske lokalmuseers forhold : Afgivet af Undervisningsministeriets provinsmuseumsnævn.1521956Kultur
Betænkning angående forslag til lovbestemmelser vedr. værnepligtige meniges friheder specielt med henblik på en ændret affattelse af militær retsplejelov par. 44 : Afgivet af det af forsvarsministeren den 5. marts 1954 nedsatte udvalg.1511956Militærretspleje
Betænkning vedrørende kvalitetsmærkning : Afgivet af den af Handelsministeriet under 10. februar 1950 nedsatte kommission angående kvalitetsmærkning m.v.1501956Erhvervsregulering
Betænkning om de retspsykiatriske undersøgelser i straffesager : Afgivet af Kommissionen til overvejelse af spørgsmål vedrørende de retspsykriatriske undersøgelser i straffesager.1491956Strafferet
Betænkning om forbedring af varmeøkonomien i beboelsesejendomme m.v. : Afgivet af Boligministeriets udvalg for byggningsopvarmning.1481956Lejeret, Bolig 
4. betænkning afgivet af Søfartskommissionen af 1947 angående I) Uddannelse af navigatører – II) Revision af lov om eksaminer for skibsmaskinister m.m. af 19. marts 1930 – III) Revision af lov om sønæring af 28. februar 1916 med senere ændringer.1471956Søret, Uddannelse
Betænkning om værdifaste obligationer m.v. : Afgivet af det af finansministeren den 21. oktober 1954 nedsatte udvalg.1461956Obligationsret
Betænkning afgivet af den af arbejds- og socialministeriet den 21. oktober 1952 nedsatte lærlingekommission : Afgivet af den af Arbejds- og Socialministeriet den 21. oktober 1952 nedsatte lærlingekommission.1451956Arbejdsret
Betænkning afgivet af den af ministeren for offentlige arbejder under 23. april 1954 nedsatte privatbanekommission : Særtryk.144-21955Anlæg, Trafik
Betænkning afgivet af den af ministeren for offentlige arbejder under 23. april 1954 nedsatte privatbanekommission.144-11959Anlæg, Trafik
Betænkning om de store fødselsårgange med særligt henblik på uddannelsesproblemet : Afgivet af den af Arbejds- og Boligministeriet i december 1949 nedsatte arbejdsmarkedskommission.1431956Arbejdsret, Uddannelse
Beretning fra Handelsministeriets mælkekommission af 1949.1421955Landbrugsret, Erhvervsregulering
Betænkning afgivet af Byggelovsudvalget af 1948.1411955Byggeret
Betænkning vedrørende oprettelse af et levnedsmiddelinstitut : Afgivet af det af Indenrigsministeriet den 26. august 1954 nedsatte udvalg.1401955Forvaltningsret, Sundhedsret
Betænkning om foranstaltninger til bekæmpelse af prostitutionen : Afgivet af Udvalget til overvejelse af foranstaltninger overfor prostituerede kvinder og ændring af de gældende bestemmelser til modarbejdelse af prostitutionen.1391955Socialret, Strafferet
Betænkning om samordning af de nordiske landes færdselslovgivning m.m. : Afgivet af den nordiske parlamentariske komite for friere samfærdsel m.m.1381955Færdselsret, Nordisk Samarbejde
Betænkning afgivet af den af Ministeriet for Offentlige Arbejder nedsatte havne- og brotakstkommission af 1954 den 25. november 1955.1371955Afgiftsret
Betænkning angående de i ferskvandsfiskeriloven indeholdte særregler for fiskeriet i Sønderjylland : Afgivet af det af Fiskeriministeriet under 12. juli 1951 nedsatte udvalg.1361955Fiskeri
Betænkning afgivet af udvalget vedrørende foranstaltninger mod olieforurening.1351955Miljøret
Betænkning angående revision af skibsregistreringslovgivningen m.v. : Afgivet af den af Handelsministeriet den 4. juni 1952 nedsatte kommission.1341955Søret
Betænkning afgivet af den ved undervisningsministeriets skrivelse af 3. februar 1954 nedsatte kunstkommission : Første del.1331955Kultur
Betænkning vedrørende forslag til et trafikråd for Storkøbenhavn : Afgivet den 28. juni 1955 af den af Boligministeriet den 4. december 1950 nedsatte kommission vedrørende samfærdselsforholdene i hovedstadsområdet.1321955Trafik, Kommunalret
Betænkning angående realkreditten i fast ejendom på Færøerne : Afgivet af det af Statsministeriet den 21. august 1953 nedsatte udvalg.1311955Ejendomsret, Obligationsret
Betænkning angående mulighederne for sikring af bebyggelse i marsken i Tønder og Ribe amter : Afgivet den 15. juni 1955 af Landbrugsministeriets udvalg af 16. august 1950.1301955Landbrugsministeriet, Anlæg
Betænkning vedrørende forsorgen for blinde og stærkt svagsynede : Afgivet af en af Socialministeriet under 7. april 1949 nedsat kommission angående omorganisation af forsorgen for blinde og stærkt svagsynede.1291955Socialret
Betænkning vedrørende en særlig uddannelse af ledere og medarbejdere indenfor børneforsorgen : Afgivet af det af Arbejds- og Socialministeriet den 8. marts 1947 nedsatte udvalg vedrørende uddannelse af ledere og medarbejdere til børneforsorgens institutio1281955Uddannelse, Socialret
Betænkning angående afløsning af retten til fiskeri med ålegårde og andre særlige rettigheder til fiskeri på søterritoriet : Afgivet af den af Fiskeriministeriet under 24. januar 1952 nedsatte kommission.1271955Fiskeri
Betænkning om ændring af reglerne om fastsættelse af faderskab : Afgivet af den ved kongelig resolution af 2. december 1949 nedsatte kommission.1261955Familieret
Betænkning angående kirker i Københavns omegn : Afgivet af det af Kirkeministeriet under den 10. april 1953 nedsatte udvalg.1251955Kirkeret
Betænkning vedrørende børneforsorgens lønforhold : Afgivet af et af Socialministeriet den 6. juli 1954 nedsat udvalg.1241955Forvaltningsret, Socialret
Betænkning om folkepension : Afgivet af Folkeforsikringskommissionen af 1948.1231955Pensionsret
Betænkning om sparemulighederne indenfor børneforsorgen : Afgivet af det af Arbejds- og Socialministeriet under 28. november 1952 nedsatte udvalg.1221955Forvaltningsret, Socialret
Betænkning angående de motorsagkyndiges ansættelses- og lønforhold : Afgivet af det af Justitsministeriet den 12. juli 1952 nedsatte udvalg.1211955Færdselsret
Betænkning afgivet af den af Undervisningsministeriet nedsatte kommission til undersøgelse af spørgsmålet om videnskabernes fremme i Danmark ved foranstaltninger fra statens side : del 3.1201955Forskning, Uddannelse
Betænkning angående lån fra Kreditforeningen af kommuner i Danmark til færøske kommuner : Afgivet af det af Statsministeriet den 21. august 1953 nedsatte udvalg.1191955Forvaltningsret
Betænkning om posttakster i den internordiske udveksling af korsbåndsforsendelser og betænkning om takstsætningen i den internordiske teletrafik : Afgivet af den nordiske parlamentariske komite for friere samfærdsel m.m.1181954Udenrigsforhold, Nordisk samarbejde
Betænkning vedrørende forslag til de offentlige vejes bestyrelse m.m. : Afgivet den 16. september 1954 af det af Ministeriet for Offentlige Arbejder den 15. marts 1951 nedsatte vejlovsudvalg.1171955Trafik, Færdselsret
Betænkning vedrørende arbejdsløshedsøerne i Jylland : Afgivet af den af Arbejds- og Boligministeriet i december 1949 nedsatte arbejdsmarkedskommission.1161955Beskæftigelse, Arbejdsret
Betænkning om plejehjem for kronisk syge : Afgivet af det af Socialministeriet under 15. marts 1949 nedsatte udvalg til behandling af spørgsmål vedrørende plejestiftelser for kronisk syge.1151954Socialret, Sundhedsret
Forslag angående brandalarmering over manuelt betjente telefoncentraler : Betænkning afgivet den 26. november 1954 af udvalget vedrørende telefonisk alarmering.1141954Beredskab
Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet under 28. december 1943 nedsatte udvalg til drøftelse af spørgsmålet om ændring af reglerne for ydelse af tilskud til de kommunale eksamensskoler uden for Københavns, Frederiksberg og Gentofte kommuner1131954Uddannelse, Kommunalret
Betænkning vedrørende redningsvæsenets forhold.1121954Beredskab
Betænkning om ændring af reglerne om adoption : Afgivet af den ved kongelig resolution af 2. december 1949 nedsatte kommission.1111954Forvaltningsret, Socialret
Betænkning vedrørende fuld grundskyld : Afgivet den 13. oktober 1954 af den af finansministeren nedsatte kommission til undersøgelse af spørgsmål i forbindelse med gennemførelse af fuld grundskyld.1101954Skatteret, Kommunalret
Betænkning vedrørende planglasbranchens konkurrenceforhold : Afgivet af den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommission.1091954Konkurrenceret
Formen for købstadkommunernes overslag og regnskaber : Betænkning afgivet af det af Indenrigsministeriet under 30. december 1948 nedsatte udvalg til overvejelse af en ændret affattelse af det ved indenrigsministeriets cirkulære af 16. december 1929 godken1081954Kommunalret, Forvaltningsret
Betænkning afgivet af den af Undervisningsministeriet nedsatte kommission til undersøgelse af spørgsmålet om videnskabernes fremme i Danmark ved foranstaltninger fra statens side : del 2.1071954Forskning, Uddannelse
Betænkning angående oprettelse af et realkreditinstitut på Færøerne : Afgivet af det af Statsministeriet den 21. august 1953 nedsatte udvalg.1061954Grønland & Færøerne
Betænkning om posttakster i den internordiske udveksling af breve : Afgivet af den nordiske parlamentariske komite for friere samfærdsel m.m.1051954Udenrigsforhold, Nordisk samarbejde
Betænkning vedrørende ændringer i beværterlovgivningen : Afgivet af kommissionen af 1947 angående alkoholspørgsmålet.1041949Erhvervsregulering, Sundhedsret
Betænkning angående pensionsforholdene for lærere ved de under undervisningsministeriet hørende private skoler : Fjerde del1031954Pensionsret
Klientellet på arbejdsanstalterne : En undersøgelse foretaget på foranledning af det af Socialministeriet nedsatte udvalg angående forsorgen for de i forsorgsloves kapitler XXIV-XXVII omhandlede personer.1021955Socialret
Betänkande om udgivande av en nordisk parlamentarisk tidskriftspublikation : Nordisk Kontakt.1011954Udenrigsforhold, Nordisk samarbejde
Uddannelse af sygeplejersker m.m. : Betænkning III afgivet af det af Indenrigsministeriet under 9. februar 1946 nedsatte udvalg om sygeplejerskemanglen.1001954Sundhedsret
Betænkning vedrørende forsorgen for talelidende : Afgivet af en af Socialministeriet under 12. maj 1949 nedsat kommission angående omorganisation af forsorgen for talelidende.991954Socialret
Rationaliseringsundersøgelsen på sindssygehospitalet ved Aarhus : Betænkning II afgivet af det Indenrigsministeriet under 9. februar 1946 nedsatte udvalg om sygeplejerskemanglen.981954 
Betænkning om nordisk pasfrihed : 3. del: Ophævelse af al paskontrol på grænserne mellem de nordiske lande : Afgivet af den nordiske parlamentariske komite for friere samfærdsel m.m.971954Udenrigsforhold
Betænkning angående ændring af svangerskabslovgivningen m.v. : Afgivet af den af Justitsministeriet den 9. januar 1950 nedsatte kommission.961954Sundhedsret
Betænkning om boliger for invalider : Afgivet af Indenrigs- og Boligministeriets udvalg af 31. juli 1952.951954Boligret, Socialret
Betænkning angående socialrådgivervirksomhed i forsvaret samt økonomiske og sociale problemer i forbindelse med aftjening af værnepligt : Afgivet af det af Forsvarets velfærdstjeneste med forsvarsministerens bemyndigelse den 21. februar 1952 nedsatte arbejdsudvalg.941953Socialret, Militær
Etablering af en offentlig erhvervsvejledning : Udtalelse fra Ungdomskommissionen samt indstilling afgivet af det af Arbejds- og Socialministeriet nedsatte raadgivende udvalg vedrørende den offentlige arbejdsanvisning.931946Erhvervsregulering
Betænkning angående en endelig ordning af ejendoms- og afvandingsforholdene for Han Herreders Vejler : Afgivet den 2. december 1953 af det af Landbrugsministeriet den 7. maj 1948 nedsatte udvalg.921954Landbrugsret
Betænkning angående revision af færdselsloven og loven om motorkøretøjer : Afgivet af det af Justitsministeriet den 1. december 1949 nedsatte udvalg.911954Færdselsret
Betænkning vedrørende den fremtidige udbygning af landevejsforbindelsen København-Køge : Afgivet som 1. betænkning af det af Ministeriet for Offentlige Arbejder under 27. august 1951 nedsatte udvalg vedrørende den fremtidige udbygning af de vestlige indfaldsveje til København.901953Anlæg, Trafik, Kommunalret
Betænkning om ændring af de gældende regler for førelse af folkeregistre m.v. : Afgivet af det Indenrigsministeriet den 9. januar 1945 nedsatte udvalg.891954Persondata
Betænkning om foranstaltninger til imødegåelse af den med kemiske plantebeskyttelsesmidler forbundne giftfare : Afgivet af Landbrugsministeriets udvalg vedrørende farlige plantebeskyttelsesmidler.881953Miljøret
Betænkning angående lodslovens revision : Afgivet af det af forsvarsministeren under 26. januar 1950 nedsatte udvalg.871953 
Foreløbig betænkning vedrørende en lov om konkurrencebegrænsning og monopol : Afgivet af den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommission.861954Konkurrenceret
Betænkning om færdselstavler : Afgivet af det af Ministeriet for Offentlige Arbejder nedsatte udvalg.851953Færdselsret
Betænkning om deltidsarbejde : Afgivet af det af Arbejds- og Boligministeriet den 3. juni 1950 nedsatte udvalg.841955Arbejdsret
Betænkning angående gennemførelse af en civil tjenestetidsundervisning for de værnepligtige : Afgivet af det af Forsvarsministeriet under 30. april 1952 nedsatte udvalg.831953Militær
Betænkning om forsorgsdomme og betingede domme : Afgivet af Straffelovskommissionen.821953Forvaltningsret, Strafferet
Betænkning om misbrug af euforiserende stoffer : Afgivet af det af Indenrigsministeriet under 10. november 1950 nedsatte udvalg.811953Sundhedsret
Betænkning angående Danmarks tiltræden af de internationale søvejsregler 1948 m.v. : Afgivet af det af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart den 24. september 1949 nedsatte udvalg.801953Søret
Betænkning angående oprettelse af et pædagogisk institut : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 28. august 1950 nedsatte udvalg.791953Uddannelse
Betænkning angående biernes beskyttelse mod giftige plantebeskyttelsesmidler : Afgivet af det ved Landbrugsministeriets skrivelse af 20. august 1947 nedsatte udvalg.781953Miljøret
Betænkning vedrørende forsorgen for børn og unge, som har særlige tilpasningsvanskeligheder : Afgivet af et af Arbejds- og Socialministeriet under 7. december 1951 nedsat udvalg.771953Socialret
Betænkning angående billiggørelse og rationalisering af det kommunale skolebyggeri : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 7. juni 1952 nedsatte udvalg.761953Byggeret
Motorafgiftskommissionens betænkning II : Lovgivningen om motorafgifterne.751954Trafik, Transportret, Skatteret
Betænkning afgivet af valglovskommissionen af 7. juni 1952.741953Statsret
Betænkning om lettelser i toldbehandlingen m.v. af motorkøretøjer i den internordiske trafik : Afgivet af den nordiske parlamentariske komite for friere samfærdsel m.m.731953Trafik, Transportret, Udenrigsforhold
Betænkning vedrørende hjemmesygeplejen i Danmark : Afgivet af det af Indenrigsministeriet nedsatte udvalg.721953Socialret, Sundhedsret
Betænkning om nordisk pasfrihed : 2. del : Afgivet af den nordiske parlamentariske komite for friere samfærdsel m.m.711953Udenrigsforhold
Betænkning vedrørende herberger og arbejdshjem m.v. : Afgivet af det af Socialministeriet den 1. marts 1949 nedsatte herbergsudvalg.701953Socialret
Betænkning angående overvejelse af forslag til ændring af militær straffelov og militær retsplejelov : Afgivet af det af Krigs- og Marineministeriet under 30. september 1949 nedsatte udvalg.691953Militærretspleje, Strafferet
Betænkning vedrørende partiel byudviklingsplan nr. 3 for Københavns-egnens byudviklingsområde : Afgivet ultimo april 1953 af det af boligministeren den 6. oktober 1949 nedsatte byudviklingsudvalg for Københavns-egnen.681953Kommunalret
Betænkning vedrørende kulbranchens konkurrenceforhold : Afgivet af den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommission.671953Konkurrenceret
Betænkning afgivet af Forfatningskommissionen af 1946661953Menneskerettigheder, Statsret, Forfatning
Betænkning angående ændringer i den for statens tjenestemænd gældende ferieordning651953Arbejdsret
Betænkning angående lodsernes pensionsordning : Afgivet af det af forsvarsministeren under 27. februar 1952 nedsatte udvalg.641952Pensionsret
Betænkning med forberedende undersøgelse og forslag vedrørende nordisk patentsamarbejde : Afgivet af et udvalg bestående af delegerede fra Danmark, Norge og Sverige.631952Immatrielret
Betænkning angående pensionsforholdene for lærere ved de under Undervisningsministeriet hørende private skoler : tredie del62-31952Pensionsret
Betænkning angående pensionsforholdene for lærere ved de under Undervisningsministeriet hørende private skoler : første del62-11949Pensionsret
Betænkning angående revision af mark- og vejfredsloven : Afgivet af den af Landbrugsministeriet under 24. april 1946 nedsatte kommission.611952Færdselsret
Samfundet og ungdommen : Afsluttende udtalelse fra Ungdomskommissionen med oversigt over kommissionens virksomhed.601952Forvaltningsret
Den tilpasningsvanskelige ungdom : Betænkning afgivet af Ungdomskommissionen.591953Socialret
Beretning angående undersøgelser med henblik på gennemførelse af en udligning af lejeniveauerne i ældre og nyere ejendomme.581952Boligret, Lejeret
Fællesanlæg til lettelse af hjemmets arbejde : Bind 2: Bilag : Betænkning afgivet af Boligministeriets udvalg vedrørende kollektive anlæg.57 -21954Boligret, Anlæg
Fællesanlæg til lettelse af hjemmets arbejde : Betænkning afgivet af Boligministeriets udvalg vedrørende kollektive anlæg.57 -11954Boligret, Anlæg
Betænkning vedrørende beskæftigelsens sæsonsvingninger : Afgivet af den af Arbejds- og Boligministeriet i december 1949 nedsatte arbejdsmarkedskommission.561953 
Ungdommen og fritiden : Betænkning afgivet af Ungdomskommissionen.551952 
De værnepligtiges forhold : Betænkning afgivet af Ungdomskommissionen.541949Militær
Betænkning angående Rigshospitalets bygningsmæssige forhold : Afgivet af den af Undervisningsministeriet den 8. januar 1947 nedsatte kommission.531952 
Betænkning vedrørende husholdningsuddannelsen i opdragelseshjem for piger : Afgivet af et af Arbejds- og Socialministeriet under 17. marts 1947 nedsat udvalg.521952Uddannelse, Socialret
Betænkning om virkningerne af en arbejdstidsnedsættelse i Danmark : Afgivet af den af Arbejds- og Boligministeriet i december 1949 nedsatte arbejdsmarkedskommission.511952Arbejdsret
Ungdommens adgang til uddannelserne ved de videregående faglige skoler m.v. : Betænkning afgivet af Ungdomskommissionen.501952Uddannelse
Betænkning angående tjenestemandslovens par. 60 og 61 m.v. : Afgivet af det af finansministeren under 25. oktober 1951 nedsatte udvalg.491952 
Betænkning angående pensionsforholdene for de faste lærere ved de tekniske skoler og handelsskolerne m.v. : Afgivet af det af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart under 30. december 1949 nedsatte udvalg.481953Pensionsret
Betænkning vedrørende en særlig uddannelse af ledere og medarbejdere til opdragelseshjem : Afgivet af det af Arbejds- og Socialministeriet den 8. marts 1947 nedsatte udvalg vedrørende uddannelse af ledere og medarbejdere til børneforsorgens institutioner.471952Uddannelse, Socialret
Betænkning vedrørende opdragelsesmæssige metoder i opdragelseshjem : Afgivet af det af Socialministeriet den 17. januar 1950 nedsatte udvalg om ændring af hustugtsreglementet for opdragelseshjemmene m.v.461952Socialret
Betænkning afgivet af den af Undervisningsministeriet den 13. marts 1943 nedsatte arkitektuddannelseskommission.451952Uddannelse
Betænkning om lettelser i toldbehandlingen af rejsende i den inter-nordiske trafik.441952Trafik
Betænkning angående overgang af forpagtnings- og lejeforhold under godserne til frit eje samt revision af lovgivningen om brug af huse på landet : Afgivet af den af Landbrugsministeriet under 8. september 1949 nedsatte kommission angående udstykning af jorder tilhørende stiftelser m.v., overgang af forpagtnings- og lejeforhold under godserne til frit eje samt revision af lovgivningen om brug af huse på landet : (kommissionens 1. betænkning).431952 
Betænkning afgivet af det af Indenrigs- og Boligministeriet nedsatte udvalg angående husmandskreditforeningernes udlånsadgang m.v.421952 
Betænkning vedrørende beplantning langs vejene m.v. : Afgivet af det af Ministeriet for Offentlige Arbejder nedsatte udvalg.411952Trafik
Betænkning vedrørende arbejdstiden i landbruget 1952.401952Arbejdsret
Betænkning om nordisk pasfrihed : 1. del : Afgivet af den nordiske parlamentariske komite for friere samfærdsel m.m.391952Udenrigsforhold
Betænkning angående revision af værnepligtslovgivningen : Afgivet af Indenrigsministeriets værnepligtsudvalg.381952Militær
Betænkning fra Forvaltningskommissionen af 1946 : 9. betænkning.37-91952Forvaltningsret
Betænkning fra Forvaltningskommissionen af 1946 : 8. betænkning.37-81951Forvaltningsret
Betænkning fra Forvaltningskommissionen af 1946 : 7. betænkning.37-71950Forvaltningsret
Betænkning fra Forvaltningskommissionen af 1946 : 6. betænkning.37-61949Forvaltningsret
Betænkning fra Forvaltningskommissionen af 1946 : 5. betænkning.37-51949Forvaltningsret
Betænkning fra Forvaltningskommissionen af 1946 : 4. betænkning.37-41949Forvaltningsret
Betænkning fra Forvaltningskommissionen af 1946 : 3. betænkning.37-31948Forvaltningsret
Betænkning fra Forvaltningskommissionen af 1946 : 2. betænkning.37-21948Forvaltningsret
Betænkning fra Forvaltningskommissionen af 1946 : 1. betænkning.37-11947Forvaltningsret
3. betænkning afgivet af Søfartskommissionen af 1947 angående revision af lov om navigationsundervisningen af 28. februar 1916 med senere ændringer.361952Uddannelse
Betænkning angående jordemodervæsenet : Afgivet af udvalget vedrørende fødselshjælp m.v.351952Sundhedsret
Betænkning afgivet af den ved Justitsministeriets skrivelse af 29. oktober 1945 nedsatte kommission angående organisationen af brandvæsenet i Danmark.341952Beredskab
Betænkning vedrørende ungdomsskoler, aftenskoler, ungdommens fritidsbeskæftigelse m.v. : Afgivet af den af Undervisningsministeriet den 23. december 1948 nedsatte kommission.331952Uddannelse
Betænkning afgivet af udvalget angående Hanstholm havn : Afgivet den 18. december 1951.321952Anlæg, Kommunalret
Betænkning afgivet af udvalget vedrørende skattelettelse for privat opsparing.311952Skatteret
Motorafgiftskommissionens betænkning I : Finansiering af vejudgifter.301954Trafik
Betænkning om en særlig lovgivning om kunstig befrugtning : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 29. maj 1948 nedsatte udvalg.291953Sundhedsret 
Betænkning afgivet af udvalget angående forsorgen for de i forsorgslovens kapitler XXIV-XXVII omhandlede personer : 1. del.281953Socialret
Betænkning vedrørende ændring af uddannelsen for lærere og lærerinder i folkeskolen : Afgivet af den af Undervisningsministeriet den 17. november 1947 nedsatte kommission.271951Uddannelse
Ungdommen og arbejdslivet : Betænkning afgivet af ungdomskommissionen.261952 
Jelling-Højenes frilæggelse : Forslag udarbejdet af det af Statsministeriets komité til frilæggelse af Jelling-højene nedsatte arbejdsudvalg.251952Kultur
Udkast til lov om retten til fotografiske billeder med tilhørende anmærkninger : Udarbejdet af den af Undervisningsministeriet i 1939 nedsatte kommission i samarbejde med tilsvarende finske, norske og svenske kommissioner.241951Immatrielret
Rapport om overvejelser vedrørende bevægeligheden på arbejdsmarkedet : Afgivet af den ved Arbejds- og Boligministeriets skrivelse af 14/12 1949 nedsatte arbejdsmarkedskommission.231952Arbejdsret
Betænkning vedrørende forslag til midlertidige forbedringer af Slangerupbanen : Afgivet den 28. august 1951 af den af Boligministeriet den 4. december 1950 nedsatte kommission vedrørende samfærdselsforholdene i hovedstadsområdet.221951Trafik
Betænkning om dyrs anvendelse ved biologisk forskning og sygdomsbekæmpelse : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 9. december 1950 nedsatte udvalg til overvejelse af spørgsmålet om ændringer i lov nr. 43 af 13. marts 1891 om vivisektioner.211951Sundhedsret
Betænkning angående privatteatrenes forhold : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 31. januar 1949 nedsatte udvalg.201952Kultur
Betænkning vedrørende de i Danmark beroende islandske håndskrifter og museumsgenstande : Afgivet af den af Undervisningsministeriet under 13. marts 1947 nedsatte kommission.191951Kultur
Ungdommens adgang til den højere uddannelse : Betænkning II.181951Uddannelse
Den danske ungdom : En statistisk undersøgelse foretaget af ungdomskommissionen.171951Uddannelse, Socialret
Betænkning vedrørende apotekervæsenet m.v. : Afgivet af den af Indenrigsministeriet under 22. januar 1947 nedsatte kommission.161952Erhvervsregulering
Betænkning afgivet af Spareudvalget af 28. april 1950.151952 
Betænkning vedrørende partiel byudviklingsplan nr. 2 for Københavns-egnens byudviklingsområde : Afgivet den 2. maj 1951 af det af boligministeren den 6. oktober 1949 nedsatte byudviklingsudvalg for Københavns-egnen.141951Kommunalret
Betænkning om civilstandsregistrering : Afgivet af det af Justitsministeriet den 9. juli 1938 nedsatte udvalg.131951Persondata
Betænkning vedrørende konkurrenceforholdene inden for kalk-, kridt- og mørtelbranchen : Afgivet af den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommission.121951Konkurrenceret
Betænkning angående arbejdstageres opfindelser : Afgivet af den af Handelsministeriet under 10. februar 1950 nedsatte kommission.111951Immatrielret, Arbejdsret
Betænkning fra det ved Justitsministeriets skrivelse af 12. maj 1950 nedsatte udvalg til overvejelse af mulighederne for gennemførelse af en ændring af politiets øverste ledelse.101951Politi
Betænkning vedrørende dommeres uddannelse : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 8. maj 1948 nedsatte udvalg.91951Procesret, Uddannelse
Forslag til rigsdagsbeslutning angående Danmarks ratifikation af den i Paris den 19. september 1950 undertegnede overenskomst om oprettelse af en europæisk betalingsunion : Anmeldt i Folketinget den 1. marts og i landstinget den 2. marts 1951 af udenrigsminister Ole Bjørn Kraft.81951Udenrigsforhold
Betænkning afgivet af den af Arbejdsministeriet den 8. december 1948 nedsatte ferielovskommission71951Arbejdsret
Samordning af de nordiske landes statistik vedrørende den sociale lovgivning :Betænkning afgivet af den af de nordiske socialministerier nedsatte ekspertkomité : 2. del: omfanget av de sosiale tiltak.6-21951 
Samordning af de nordiske landes statistik vedrørende den sociale lovgivning : Betænkning afgivet af den af de nordiske socialministerier nedsatte ekspertkomité : 1. del: om opstilling af en ensartet oversigt over de sociale udgifter.6-11951 
Betænkning angående forligsmægling i borgerlige retssager : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 20. marts 1948 nedsatte udvalg.51951Procesret, Civilret
Betænkning om erhvervsmæssige foranstaltninger for erhvervshæmmede : Afgivet af det af Arbejds- og Socialministeriet nedsatte udvalg.41951Arbejdsret
Betænkning vedrørende spørgsmålet trafik og alkohol : Afgivet af kommissionen af 1947 angående alkoholspørgsmålet.31951Færdselsret
Betænkning om køb på afbetaling : Afgivet af det af Justitsministeriet nedsatte udvalg til overvejelse af ændringer i lov nr. 244 af 8. maj 1917 om køb på afbetaling.21950Obligationsret, 
Betænkning angående revision af sømandsloven : Afgivet af den af Handelsministeriet den 31. marts 1949 nedsatte kommission.11951Søret